Thân gửi sinh viên và lớp trưởng D16CQVT01,02-N,

Sinh viên nhanh chóng liên hệ nơi TTTN và giáo viên hướng dẫn theo nguyện vọng, để xây dựng đề cương TTTN (đính kèm BM4 + thông tin danh sách GVHD cần liên lạc)

– Lớp trưởng sẽ lập bảng tổng hợp các đề cương TTTN của tất cả các bạn trong lớp mình (theo mẫu đính kèm BM2)

– Gửi danh sách (BM2) và phiếu giao đề cương (BM4 có chữ ký GVHD) về Khoa Viễn thông 2 tại Quận 1 ( Khoa chỉ nhận BIỂU MẪU từ lớp trưởng)

– Hạn chót gửi BM4 và bảng tổng hợp BM2 về VPK Quận 1: ngày 24/6/2020.

Đại diện văn phòng Khoa Viễn thông 2.