Danh sách Sinh viên hệ chính quy dài hạn tại cơ sở đào tạo TP. HCM được cấp học bổng KKHT HK1 năm học 2019-2020: xem ở đây.