Sinh Viên Khoa Viễn Thông giao lưu văn hoá với sinh viên Đại Học PolyTech Lille, Pháp