Công Ty Viễn Thông Phương Nam tuyển dụng kỹ sư

Công Ty Vi?n Thông Ph??ng Nam tuy?n d?ng các v? trí:

Nhân viên k? thu?t: Chuyên ngành: ?i?n – ?i?n t?, ?i?n công nghi?p, ?i?n t? công nghi?p

S? l??ng: h?n 10 nhân viên chính th?c

K? thu?t viên h? tr? t?i nhà khách hàng: CNTT, M?ng – Qu?n tr? m?ng máy tính, ?i?n t? vi?n thông…

S? l??ng: h?n 20 nhân viên chính th?c

Nhân viên Thanh tra, Giám sát: Chuyên ngành: ?i?n – ?i?n t?, ?i?n công nghi?p, ?i?n t? công nghi?p

S? l??ng: h?n 10 nhân viên chính th?c

Nhân viên kinh doanh d?ch v? vi?n thông: Các s?n ph?m c?a FPT Telecom – chuyên ngành các kh?i Kinh t?.

S? l??ng không gi?i h?n.

Các b?n sinh viên quan tâm xem them thông tin chi ti?t: 

Hits: 366

Thông báo về học bổng 08 tuần theo khuôn khổ dự án CDAC dành cho sinh viên ASEAN

Thông tin h?c b?ng dành cho 02 sinh viên H?c vi?n tham d? khóa t?p hu?n trong vòng 8 tu?n t?i ?n ?? nh? sau:

Ch? ??: “Specialised Programme on Design, Development and Implementation of e-Learning courses”;

Ngôn ng?: ti?ng Anh

Th?i gian: 11/12/2017 – 02/01/2017 (trong vòng 08 tu?n);
??a ?i?m:  Trung tâm Công ngh? thông tin (CDAC) thu?c B? ?i?n t? và Công ngh? thông tin, Noida, ?n ??;
S? l??ng: 02 h?c b?ng dành cho sinh viên kh?i ngành k? thu?t có n?ng l?c ti?ng Anh t?t. ?u tiên các sinh viên có th? s?p x?p th?i gian h?c phù h?p ?? tham d? ch??ng trình.

Giá tr? h?c b?ng: Phía ??i tác c?p toàn b? ti?n vé máy bay kh? h?i, chi phí khách s?n, ti?n ?n tiêu v?t (25.000 Rupee/tháng), h?c phí, tài li?u và chi phí ?i l?i trong th?i gian di?n ra ch??ng trình ?ào t?o.

Th?i h?n g?i thông tin ??ng ký tr??c ngày 6/11/2017. Thông tin chi ti?t liên h?: Tr?n Th? H??ng Giang, chuyên viên Phòng QLKHCN&HTQT (?T: 01234 260 21, email: giangtth@ptit.edu.vn).

Hits: 24

1 2