THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn sinh hoạt Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn sinh hoạt Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập tháng 5 năm 2018

Giới thiệu các dòng sản phẩm mới của Tektronix năm 2018

VPK Vi?n Thông 2 có ph?i h?p v?i hãng Tektronix ?? gi?i thi?u m?t s? thi?t b? ?o c?a hãng Tektronix v?i thông tin nh? sau:

+ Th?i gian: 3h30 PM th? 4 ngày 30/5/2018

+ ??a ?i?m: Qu?n 1 (Phòng s? thông báo sau)

+ N?i dung: gi?i thi?u các dòng s?n ph?m m?i c?a Tektronix n?m 2018

** Tektronix Oscilloscope b?ng thông 33Ghz.

** Tektronix Mixed Signal oscilloscope b?ng thông 1Ghz analog + 6Ghz phân tích ph?

** Dòng oscilloscope c? b?n v?i 8 kênh analog và 64 kênh s? màn hình c?m ?ng 15,6inch

** ??ng h? ?o ?i?n ?a n?ng DMM6500

+ Ng??i báo cáo: Mr. Ai Heong là chuyên gia k? thu?t v? ?ng d?ng và ??a ra gi?i pháp c?a Tektronix