Hội thảo trực tuyến: Phát Triển Hệ Thống Đo Lường và Thu Thập Dữ Liệu

Phát Tri?n H? Th?ng ?o L??ng và Thu Th?p D? Li?u

NI Hands-On Seminar

Ngày 17/05/2018, 10:00am (GMT +7), Chi phí: Mi?n phí

Click ?? ??ng ký


Tìm hi?u cách ??n gi?n hóa quá trình thi?t l?p, thu th?p, hi?n th? và l?u tr? d? li?u ?o l??ng mà không c?n l?p trình.N?i dung c?a h?i th?o tr?c tuy?n:
Dù là ng??i m?i b?t ??u hay k? s? nhi?u kinh nghi?m, h?u h?t th?i gian trong vi?c phát tri?n m?t h? th?ng ?o l??ng và thu th?p d? li?u là dành cho thi?t l?p ph?n c?ng và phát tri?n ?ng d?ng ph?n m?m. Trong bu?i h?i th?o tr?c tuy?n mi?n phí này, các k? s? NI t?i Vi?t Nam s? trình bày v? quá trình c?n b?n xây d?ng m?t h? th?ng ?o l??ng v?i các tác v? t??ng tác và tr?c quan mà không c?n l?p trình.

L?i ích:

  • Hi?u ???c các b??c chính trong vi?c thi?t l?p c?u hình h? th?ng và t? ??ng hóa quá trình thu th?p d? li?u c?ng nh? x? lý tín hi?u.
  • Tìm hi?u cách tùy bi?n ?ng d?ng thông qua l?p trình d?ng ?? h?a n?u c?n.

Click ?? ??ng ký

Hits: 115