THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN CHUYÊN NGÀNH

Theo k? ho?ch ?ào t?o, Khoa Vi?n Thông 2 s? phân chuyên ngành cho các sinh viên ngành k? thu?t ?i?n t? truy?n thông vào ba chuyên ngành: vô tuy?n, m?ng vi?n thông và thông tin quang. K? ho?ch phân ngành nh? sau:

  • Sinh viên ??ng ký nguy?n v?ng chuyên ngành theo th? t? ?u tiên: nguy?n v?ng 1, nguy?n v?ng 2nguy?n v?ng 3 t??ng ?ng v?i 3 chuyên ngành.
  • V?n phòng Khoa s? xét duy?t và phân ngành theo t? h?p ?i?m trung bình tích l?y và nguy?n v?ng do sinh viên ch?n.

L?u ý:

  • Sinh viên ??ng ký nguy?n v?ng v?i l?p tr??ng.
  • Th?i h?n: 16:00 th? 4 ngày 09/05/2018
  • Danh sách sinh viên ?ính kèm:

    • L?p ?H liên thông chính quy: DS L16 
    • L?p ?H chính quy: DS D14
  • Sinh viên không ??ng ký theo h?n ??nh, Khoa s? phân theo ?i?m và ch? tiêu.

Hits: 630