Hội thảo khoa học “Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA” của Giáo Sư Hikmet Sari

Hội thảo khoa học “Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA” của Giáo Sư Hikmet Sari

Vào sáng ngày 11/06/2018, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) –  ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? “?a truy nh?p cho truy?n thông vô tuy?n th? h? th? 5: M?t cái nhìn m?i v? NOMA” do GS. Hikmet Sari (IEEE Fellow), ??n t? ??i h?c Nanjing University of Posts and Telecommunications and Sequans Communications, Trung Qu?c, trình bày. Trong bu?i h?i th?o khoa h?c, GS. Hikmet Sari ?ã gi?i thi?u v? k? thu?t ?a truy nh?p không tr?c giao (NOMA) và ?? xu?t m?t ph??ng pháp ti?p c?n m?i cho k? thu?t này.

Tham d? bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ?ông ??o quý Th?y/Cô Khoa Vi?n thông II, Khoa C? B?n II, cùng các b?n sinh viên c?a HVCS. ??c bi?t, bu?i h?i th?o khoa h?c có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c và các gi?ng viên ??n t? các tr??ng ??i H?c khác trong thành ph?.

?ây d?p ?? các nhà khoa h?c, các gi?ng viên và sinh viên g?p g? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng nghiên c?u và các công ngh? m?ng truy?n thông th? h? m?i. Bu?i h?i th?o khoa h?c k?t thúc v?i ph?n giao l?u sôi ??ng gi?a GS. Hikmet Sari v?i các nhà khoa h?c.

QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn cơ sở đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn cơ sở đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách sinh viên h? chính quy dài h?n c? s? ?ào t?o Thành ph? H? Chí Minh ???c C?p h?c b?ng KKHT h?c k? 1 n?m h?c 2017-2018: xem ? ?ây

QUYẾT ĐỊNH Miễn, giảm học phí cho sinh viên HK2 năm học 2017-2018

QUYẾT ĐỊNH Miễn, giảm học phí cho sinh viên HK2 năm học 2017-2018

Danh sách SV ???c Mi?n, gi?m h?c phí HK2 n?m h?c 2017-2018:xem chi ti?t

QUYẾT ĐỊNH V/v Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên HK2 năm học 2017-2018

QUYẾT ĐỊNH V/v Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên HK2 năm học 2017-2018

Danh sách Sinh viên ???c H? tr? chi phí h?c t?p cho HK2 n?m h?c 2017-2018: xem ? ?ây