Home » 2018 » July

Monthly Archives: July 2018

Hội thảo trực tuyến miễn phí Đám mây AWS

Ngày 23 tháng Tám n?m 2018 | 1 gi? tr?a – 5 gi? 30 phút chi?u

Tìm hi?u thêm và ??ng ký »

Hãy cùng chúng tôi tham gia H??ng d?n kh?i ??ng cùng AWS, ?ây là h?i th?o tr?c tuy?n mi?n phí kéo dài 1/2 ngày s? gi?i thi?u cho b?n bi?t cách b?t ??u s? d?ng ?ám mây AWS. H?i th?o ?? c?p ??n nhi?u ch? ??, t? b?o m?t và cách d?ng framework có ki?n trúc t?i ?u ??n machine learning và serverless, b?n s? ???c h?c h?i t? các chuyên gia k? thu?t AWS c?a chúng tôi, h? s? chia s? các ph??ng pháp th?c hành t?t nh?t, tính n?ng ch? ??o c?ng nh? các tr??ng h?p s? d?ng ph? bi?n nh?t, ngoài ra, b?n s? có c? h?i ???c t??ng tác tr?c ti?p v?i h?.

??ng b? l? các h?i th?o chuyên ?? th?c hành v?i các chuyên gia AWS, nh?ng ng??i s? tham gia tr?c ti?p ?? h??ng d?n b?n m?i th? – tham gia cùng chúng tôi nh?ng v?n t?n h??ng s? tho?i mái t? không gian riêng c?a b?n! Hãy ??ng ký ngay ?? ???c tham d? bu?i h?c h?i và t??ng tác v?i các Chuyên gia k? thu?t AWS c?a chúng tôi di?n ra vào bu?i tr?a!

?? kh?i hành chuy?n hành trình v?i ?ám mây AWS tr??c h?i th?o, hãy xem qua các tài li?u tr?c tuy?n s? ???c cung c?p theo yêu c?u c?a chúng tôi!

Lý do b?n nên tham d?:
 • Tìm hi?u cách t?ng t?c chuy?n hành trình trên ?ám mây AWS
 • T? làm quen v?i B?ng ?i?u khi?n AWS trong h?i th?o chuyên ?? th?c hành tr?c tuy?n có các chuyên gia AWS s?n sàng h? tr?!
 • ???c các chuyên gia AWS gi?i ?áp th?c m?c trong các bu?i h?i ?áp tr?c ti?p

Tìm hi?u thêm và ??ng ký »

Seminar khoa học “System-Level Modeling and Optimization of the Energy Efficiency in Cellular Networks – A Stochastic Geometry Framework” với Giáo Sư Marco Di Renzo

Vào sáng ngày 30/07/2018, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) – ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? “System-Level Modeling and Optimization of the Energy Efficiency in Cellular Networks – A Stochastic Geometry Framework” do GS. Marco Di Renzo, ??n t? ??i h?c Supelec-University of Paris-Sud XI, Pháp. Trong bu?i h?i th?o, GS. Marco Di Renzo ?ã trình bày ph??ng pháp mô ph?ng và ?ánh giá các mô hình m?ng truy?n thông vô tuy?n ng?u nhiên, trong ?ó, s? xu?t hi?n ng?u nhiên c?a ng??i dùng hay nh?ng tr?m g?c (Base Stations) ???c mô hình hoá b?ng nh?ng phân ph?i xác su?t.

Tham d? bu?i h?i th?o khoa h?c, có s? hi?n di?n quý Th?y/Cô Khoa Vi?n thông II, Khoa Công ngh? Thông tin II, Khoa C? B?n II, cùng các b?n sinh viên c?a HVCS. ??c bi?t, bu?i seminar khoa h?c có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c ??n t? các tr??ng ??i H?c khác trong thành ph?.

?ây d?p ?? các nhà khoa h?c, các gi?ng viên và sinh viên g?p g? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng nghiên c?u và các công ngh? m?ng truy?n thông th? h? m?i. Bu?i h?i th?o khoa h?c k?t thúc v?i ph?n giao l?u gi?a GS. Marco Di Renzo v?i các nhà khoa h?c.

Thông báo nộp quyển báo cáo TTTN và ngày báo cáo lớp D14CQVT-L16CQVT

Thân g?i Sinh viên và các b?n L?p tr??ng,

V?n phòng Khoa thông báo th?i gian n?p quy?n báo cáo và ch?m báo cáo TTTN c?a l?p D14CQVT và L16CQVT nh? sau:

Ngày 30/7/2018: Sinh viên n?p quy?n báo cáo TTTN v? cho L?p tr??ng.

Ngày 31/7/2018: L?p tr??ng t?p h?p quy?n báo cáo g?i v? v?n phòng Khoa t?i Qu?n 1.

L?u ý: quy?n báo cáo TTTN ph?i làm ?úng form m?u Khoa quy ??nh, có gi?y xác nh?n ?óng d?u tròn c?a ??n v? th?c t?p (b?n chính) và BM4 (b?n chính).

Ngày báo cáo: 8h30 ngày th? N?m 02/08/2018.

??a ?i?m: H?c Vi?n C? s? Qu?n 1.

??i di?n VPKVT.

Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist tuyển dụng kỹ sư

Công ty TNHH Truyê?n hi?nh ca?p Saigontourist – Phòng Chi?n l??c – Nghiên c?u – Phát tri?n ?ang câ?n tuyê?n nhân s?? theo ca?c yêu câ?u sau:

 K? s? nghiên c?u và phát tri?n h? t?ng

 1. Mô t? công vi?c:

 • B? ph?n làm vi?c: Phòng Chi?n l??c – Nghiên c?u Phát tri?n.
 • Nghiên c?u và l?p ph??ng án tri?n khai công ngh? m?i trên h? t?ng truy?n d?n, ?áp ?ng cung c?p ?a d?ch v? (truy?n hình cáp, VOD, tho?i, Internet,…)
 • Tham gia xây d?ng và phát tri?n các d? án v? h? t?ng truy?n d?n c?a công ty.
 • Ki?m tra h? s? các d? án, công trình v? h? t?ng m?ng cáp: ph??ng án k? thu?t, b?n v? thi?t k?, d? toán v?t t?, tiêu chu?n k? thu?t và hi?u qu? ??u t?.
 • Ki?m tra ch?t l??ng v?t t?, thi?t b? trên h? t?ng m?ng cáp d?a vào các tiêu chu?n k? thu?t c?a t?ng lo?i v?t t?, thi?t b?.
 • Nghiên c?u, t?ng h?p và c?p nh?t tiêu chu?n k? thu?t thi?t b?, v?t t? thu?c h? t?ng truy?n d?n.
 • Tham gia ?o ki?m ch?t l??ng d?ch v? ngoài h? t?ng m?ng cáp khi có yêu c?u.
 • Nghiên c?u, n?m b?t các công ngh? m?i, tiên ti?n.

2. Yêu c?u:

a. Nam, T?t nghi?p ??i h?c lo?i khá tr? lên (> 7.0 GPA).

b. V? ki?n th?c:

 • N?m v?ng v? lý thuy?t tín hi?u:
  • Tín hi?u và các thông s? tín hi?u: power level, C/N, CSO, CTB (t??ng t?); MER, BER (s?)
  • Các k? thu?t ?i?u ch? s?: ASK, PSK, QPSK, QAM
  • K? thu?t siêu cao t?n: các thông s? truy?n sóng (thông s? S), ?? th? Smith, các m?ch siêu cao t?n.
  • Wifi 802.11b/g/n/ac
 • N?m v?ng v? nguyên lý thông tin quang:
  • S?i quang và các hi?n t??ng v?t lý liên quan: suy hao, tán x?, tán s?c, các hi?n t??ng phi tuy?n.
  • Ngu?n phát quang và thu quang, các ki?u ?i?u ch? quang.
  • Khu?ch ??i quang, bù tán s?c. Tính toán ch?t l??ng ???ng truy?n.
  • M?ng quang: PON, WDM, SONET/SDH và OTN.
 • Hi?u bi?t v? m?ng máy tính, có ch?ng ch? CCNA, CCNP, … là m?t l?i th?.
 • Hi?u bi?t v? k? thu?t truy?n hình và các thi?t b? trong m?ng truy?n hình cáp ho?c truy?n hình s? v? tinh là m?t l?i th?.

c. V? k? n?ng:

 • Bi?t cách s? d?ng các lo?i máy ?o: Vector Network Analyzer, Spectrum Analyzer, Oscilloscope, VOM.
 • Bi?t cách s? d?ng ph?n m?m thi?t k? chuyên d?ng AutoCAD.
 • S? d?ng thành th?o các ph?n m?m v?n phòng: Word, Excel, PowerPoint, Visio.

d. Các yêu c?u khác:

 • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c nhóm.
 • Ham h?c h?i và tìm hi?u các gi?i pháp công ngh? m?i.
 • T? duy logic t?t, có kh? n?ng phân tích, h?c h?i nhanh.
 • Có th? ?i công tác xa nhà lâu ngày (không th??ng xuyên) và th?c hi?n công vi?c ??t xu?t theo yêu c?u c?a c?p trên.

3. Quy?n l?i:

 • M?c l??ng: h?p d?n, có th? th?a thu?n trong quá trình ph?ng v?n.
 • Môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, chuyên nghi?p, khuy?n khích tài n?ng và phát tri?n cá nhân, khuy?n khích tinh th?n ??ng ??i, làm vi?c h?t mình và sáng t?o; có c? h?i ???c h?c t?p, ?ào t?o v?i các chuyên gia n??c ngoài.
 • ???c h??ng các ch? ?? BHXH và BHYT theo quy ??nh c?a nhà n??c.
 • ???c h??ng các ch? ?? phúc l?i theo quy ??nh c?a công ty nh?: B?o hi?m S?c kh?e, Th??ng Quý, L?, T?t,….

4. H? s? xin vi?c bao g?m:

 1. ??n xin vi?c, CV
 2. S? y?u lý l?ch
 3. B?ng ?i?m, B?ng T?t nghi?p ??i h?c.
 4. B?n sao công ch?ng CMND, S? H? kh?u
 5. Gi?y khám s?c kh?e
 6. 02 t?m hình 3×4

 Hô? s? tuyê?n du?ng vui lo?ng g??i vê? ?i?a chi?:

Nguyê?n Thi? Tru?c Chi – Bô? phâ?n Ha?nh chi?nh nhân s?? – Công ty SCTV – P.CL-NC-PT

?i?a chi?: S? 01, ???ng Võ Chí Công, Ph??ng Th?nh M? L?i, Qu?n 2, TPHCM

?iê?n thoa?i: 0901812093                     Email: chi.ntt@sctv.vn

QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Hệ LT CĐ ĐHCQ khóa 2016-2018 – Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Hệ ĐHCQ khóa 2014-2019 – Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

THƯ MỜI Tham gia Gải thưởng Nhân tài Đất việt 2018

THÔNG BÁO Về việc mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2018

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham gia chương trình tiếp nhận sinh viên Quốc tế PBL

[CFP] The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies

The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies http://rivf2019.udn.vn and http://www.rivf.net Danang, Vietnam, March 20-22, 2019

All accepted and registered papers will be published in the conference proceedings of IEEE RIVF 2018 indexed by Scopus.

Important dates:

September 30, 2018: Paper submission deadline

December 22, 2018: Acceptance notification

January 10, 2019: Camera-ready paper submission and author registration

March 20-22, 2019: Conference days

THÔNG BÁO Tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn phường Đakao


Công ty CTIN tuyển dụng kỹ sư

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, viết tắt là CTIN, là đơn vị hàng đầu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyên cung cấp các gói dịch vụ tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin, phần mềm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng là các Cơ quan, Doanh nghiệp khối Bưu chính, Viễn thông, Ngân hàng, Tài chính. Mọi thông tin về Công ty tham khảo trên Website : http://www.ctin.vn/
Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí làm việc tại Chi nhánh TP HCM như sau:
I. Chức danh/vị trí cần tuyển: KỸ SƯ TÍCH HỢP MẠNG
1. Số lượng tuyển: 04 kỹ sư Tích hợp mạng
2. Mô tả công việc:

– Khảo sát, tư vấn, thiết kế, triển khai, nghiệm thu, đào tạo các dự án: MANE, BRAS, IPCC, DC, GPON…
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế, triển khai, nghiệm thu, đào tạo các dự án Smart city: Wifi (Marketing, Controller), Camera Surveillance.
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế, triển khai, nghiệm thu, đào tạo các dự án hạ tầng ICT doanh nghiệp.
– Tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ Managed Service (hỗ trợ kỹ thuật, ứng cứu thông tin – xử lý sự cố, tối ưu mạng lưới);
– Nghiên cứu, cập nhật các công nghệ mới có liên quan;
– Xây dựng giải pháp, thử nghiệm giải pháp/dịch vụ mới.
– Làm việc trực tiếp (email, phone, maintenance window, chat) cùng kỹ sư hãng xử lý sự cố.
– Trực hotline NOC phục vụ xử lý sự cố, ứng cứu thông tin 24/7 các dự án: MANE, BRAS, IPCC, DC, GPON…

3. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm:

– Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông/ Công Nghệ Thông Tin.
– Hiểu biết sâu về mô hình mạng OSI, giao thức TCP/IP
– Có kiến thức tốt về Networking, nắm vững các giao thức định tuyến, chuyển mạch.
– Nắm vững cơ chế hoạt động các giao thức MPLS, Multicast, Security, QoS.

4. Ưu tiên:

– Có kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, triển khai (lắp đặt, cấu hình) thực tế các thiết bị mạng của Cisco, Huawei, Juniper, F5, Fortinet,…
– Có kiến thức & kinh nghiệm về các thiết bị wifi, camera, access control.
– Có các chứng chỉ Cisco/Juniper/Huawei/ZTE,…
– Có kinh nghiệm làm việc với hãng.

II. Các yêu cầu khác:

– Sức khoẻ tốt.
– Tiếng anh: TOEIC 500 hoặc tương đương (đối với kỹ sư)
– Có thể đi công tác xa và dài ngày tại các tỉnh trên phạm vi cả nước.
– Đam mê nghiên cứu công nghệ và chịu khó học hỏi.
– Có khả năng làm việc độc lập/ làm việc theo nhóm.

III. Mức lương: Thỏa thuận.
IV. Quyền lợi:

– Được hưởng mức lương thỏa thuận theo năng lực.
– Được đào tạo nâng cao trình độ trong và ngoài nước theo yêu cầu của vị trí công việc.
– Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty và quy định Nhà nước.
– Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển bản thân
– Tham gia các chương trình team-building, phát triển kỹ năng mềm, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, gắn kết tập thể .
– Chế độ thăm quan, nghỉ mát hằng năm.
– Nhiều chế độ phúc lợi khác (sinh nhật, lễ tết, các ngày kỉ niệm,….).
– Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

V. Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

– Sơ yếu lý lịch, (có xác nhận của địa phương được cấp trong vòng 06 tháng)
– CMND, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm (có công chứng);
– 04 ảnh 4 x 6; Đơn xin việc viết tay; Bản sao Giấy khai sinh;
– Giấy khám sức khoẻ (được cấp trong vòng 06 tháng);
– Hồ sơ ứng viên (theo mẫu của Công ty, download tại Website http://www.ctin.vn/).

VI. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Gửi hồ sơ qua Email: tuyendunghcm@ctin.vn; haophn@ctin.vn ; (Hồ sơ đính kèm theo mẫu Công ty dạng file Word và kèm theo ảnh chụp 3×4 mới nhất).
Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện: Tầng 7 tòa nhà CT-IN số 435 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TPHCM Gặp Chị Hảo – Phòng Hành Chính Nhân sự

Lưu ý: Công ty chỉ liên hệ phỏng vấn với những ứng viên đạt yêu cầu và không hoàn lại hồ sơ.

VII. Hạn nhận hồ sơ: 30-07-2018.

TMA Solutions tuyển thực tập sinh tháng 7/2018

THÔNG BÁO Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018