Home » 2018 » August » 10

Daily Archives: 10/08/2018

Hội thảo trực tuyến Hướng dẫn khởi động cùng AWS

Ngày 23 tháng Tám n?m 2018 | 1 gi? tr?a – 5 gi? 30 phút chi?u

Tìm hi?u thêm và ??ng ký »

Ch? còn vài ngày n?a là s? ki?n H??ng d?n kh?i ??ng cùng AWS s? di?n ra!

Hãy cùng chúng tôi tham gia h?i th?o tr?c tuy?n h??ng d?n b?t ??u kéo dài 1/2 ngày ???c thi?t k? ?? giúp b?n b?t ??u và t?ng t?c chuy?n hành trình s? d?ng AWS. H?i th?o chuyên ?? còn có ph?n th?c hành có h??ng d?n, v?i các chuyên gia k? thu?t AWS có m?t ?? h? tr? tr?c ti?p cho b?n. Hãy t?n d?ng c? h?i này ?? v?a ???c gi?i ?áp th?c m?c tr?c ti?p và t??ng tác v?i các chuyên gia AWS v?a t?n h??ng s? tho?i mái t? không gian riêng c?a b?n!

B?n còn ch? gì n?a? Hãy ??ng ký ngay ?? ???c l?ng nghe các chuyên gia trong l?nh v?c trình bày nhi?u ch? ?? ?a d?ng:

  • Cách d?ng framework có ki?n trúc t?i ?u
  • Gi?i mã nh?ng ?i?u bí ?n v? kh? n?ng b?o m?t trên ?ám mây
  • Gi?i mã machine learning
  • Tr??ng h?p s? d?ng ph? bi?n c?a n?n t?ng ?ám mây – trang web, ?ng d?ng di ??ng, sao l?u và khôi ph?c sau th?m h?a
  • Gi?i thi?u AWS Lambda (h?i th?o chuyên ??)

Hãy t?o tài kho?n Qwiklabs ? ?ây ?? chu?n b? tham gia h?i th?o tr?c tuy?n. N?u c?n hi?u bi?t sâu r?ng h?n v? AWS tr??c khi tham h?i th?o tr?c tuy?n, hãy xem qua các tài li?u tr?c tuy?n s?n có!

Lý do b?n nên tham d?:
  • Tìm hi?u cách t?ng t?c chuy?n hành trình trên AWS
  • T? làm quen v?i B?ng ?i?u khi?n AWS trong h?i th?o chuyên ?? th?c hành tr?c tuy?n có các chuyên gia AWS s?n sàng h? tr?!
  • ???c các chuyên gia AWS gi?i ?áp th?c m?c trong các bu?i h?i ?áp tr?c ti?p

Tìm hi?u thêm và ??ng ký »