CTIN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

CTIN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

NHẬN QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP CQ KHÓA 2014-LT KHÓA 2016

Thân g?i sinh viên và các b?n l?p tr??ng,

V?n phòng Khoa thông báo v? vi?c nh?n quy?t ??nh giao ?? án t?t nghi?p cho l?p chính quy khóa 2014 và liên thông khóa 2016 (?ính kèm quy?t ??nh).

Th?i h?n nh?n phi?u: 10h00 ngày 9/10/2018 t?i v?n phòng Khoa VT qu?n 1 (??i di?n 3 l?p tr??ng lên nh?n phi?u và phát l?i cho các b?n).

Th?i gian làm ?? án: t? ngày 8/10-10/12/2018 (10 tu?n).

Ngày n?p quy?n ?? án: 10/12/2018 n?p t?i qu?n 1.

Ngày b?o v? ?? án: 17/12/2018 t?i qu?n  1.

??i di?n VPKVT.

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel (VTTEK) tuyển dụng kỹ sư & chuyên gia cán bộ

  VTTEK – THÔNG BÁO TUY?N D?NG

Trung tâm Nghiên c?u công ngh? m?ng Viettel (VTTEK) – ??n v? tr?c thu?c T?p ?oàn Công nghi?p – Vi?n thông Quân ??i Viettel (??n v? duy nh?t nghiên c?u, s?n xu?t thi?t b?, h? th?ng m?ng vi?n thông) hi?n có nhu c?u tuy?n d?ng nhi?u k? s?, chuyên gia cán b? làm vi?c làm vi?c t?i Hà N?i, TPHCM và ?à N?ng.

1.   Yêu c?u chung:

 • T?t nghi?p ??i h?c chính quy lo?i Khá tr? lên.
 • TOIEC 550 ?i?m tr? lên ho?c các ch?ng ch? Ti?ng Anh khác t??ng ???ng (TOEFL, IELTS, …)

2. ?u tiên:

 • Gi?i th??ng, ch?ng ch? c?p qu?c gia, qu?c t?.
 • T?t nghi?p ?H và cao h?c ? n??c ngoài.

3. Quy?n l?i:

 • ???c h??ng m?c l??ng t??ng x?ng v?i kinh nghi?m và trình ??: 1000-3000 USD/tháng
 • Ngh? phép: 12 ngày/n?m. Ngh? mát (khác ngh? phép, có h??ng l??ng) 3 ngày/n?m
 • Tham gia toàn trình vào phát tri?n các d? án l?n c?a nhà m?ng vi?n thông hàng ??u Vi?t Nam, có ph?m vi ho?t ??ng ? trên 10 n??c trên th? gi?i v?i t?ng s? h?n 100 tri?u thuê bao (t? Phân tích, thi?t k?, phát tri?n, tri?n khai, v?n hành, th??ng m?i hóa…)
 • Môi tr??ng làm vi?c tr? trung, n?ng ??ng và thân thi?n.
 • ???c tham gia vào các khóa ?ào t?o, tham d? h?i ngh? h?i th?o chuyên ngành. C? h?i h?c h?i và làm vi?c v?i các chuyên gia ??u ngành.

3. ??a ch? làm vi?c:

 • Hà N?i: VTTEK, T?ng 42 Tòa nhà Keangnam, 72 ???ng Ph?m Hùng, Nam T? Liêm, Hà N?i
 • TP H? Chí Minh: VTTEK, T?ng 7 nhà N06, 158/2A Hoàng Hoa Thám, 12, Qu?n Tân Bình
 • ?à N?ng: D? ki?n tháng 7/2018 m? v?n phòn

4. Thông tin liên h?:

 

STT

 

V? trí

 

Mô t? công vi?c

??a ?i?m làm vi?c  

SL

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

K? s? Phát tri?n ph?n m?m

–  Tham gia Nghiên c?u, phát tri?n các s?n ph?m ph?n m?m cho m?ng vi?n thông nh?: H? th?ng t?ng ?ài tính c??c-OCS, h? th?ng t?ng ?ài tin nh?n-SMSC, h? th?ng t?ng ?ài nh?c chuông ch?-CRBT, h? th?ng t?ng ?ài tho?i-MSC/IMS,…theo chu?n c?a 3GPP.

–   Làm vi?c v?i các công ngh? m?i: NoSQL DB, h? th?ng phân tán, High-Performance, High Realibity, In- Memory Database/ DataGrid, Big Data, Data Analytics,

– Tham gia phát tri?n các h? th?ng l?n trong vi?n thông ph?c v? hàng tr?m tri?u ng??i dùng trên toàn th? gi?i.

 

 

 

 

Hà N?i TPHCM

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

K? s? Khoa h?c d? li?u

 

–  Xây d?ng mô hình, thu?t toán ?? phân tích d? li?u v? ng??i dùng, h? th?ng m?ng vi?n thông.

–  Phát tri?n thu?t toán ?? d? ?oán thông tin v? khách hàng, h? th?ng m?ng vi?n thông, ví d? l?u l??ng ng??i dùng, tài nguyên s? d?ng…

–  Phát tri?n ph?n m?m liên quan t?i phân tích d? li?u, Big Data, Data Analytics, Machine Learning, tích h?p h? th?ng.

–  S? d?ng các công c? x? lý d? li?u l?n: Kafka (Message Queue), Apache Spark (Data ETL), Cassandra NoSQL Database, TensoFlow, Caffe, Torch, Mxnet, Jupyter, R-Studio, TensorBoard, Kubernetes….

 

 

 

 

Hà N?i TPHCM

 

 

 

 

 

10

 

 

3

 

 

K? s? X? lý tín hi?u

–  Nghiên c?u, phát tri?n tr?m phát sóng di ??ng công ngh? 4G-LTE & 5G theo chu?n c?a 3GPP.

–  Tích h?p và tri?n khai h? th?ng trên m?ng l??i c?a Viettel trên toàn th? gi?i.

–  Nghiên c?u các thu?t toán x? lý tín hi?u, ?i?u ch?, mã hóa.

 

Hà N?i TPHCM

 

 

10

 

 

4

 

 

K? s? Phát tri?n FPGA

–  Xây d?ng các IP core x? lý tín hi?u trên các card RF c?a tr?m BTS 4G, 5G.

–  Phát tri?n các IP core giao ti?p các IC ngo?i vi nh? IC clock, ADC….

–  Phát tri?n các thu?t toán trên FPGA ?? x? lý các b?n tin layer 1 cho tr?m BTS 4G,5G.

 

Hà N?i TPHCM

 

 

10

 

 

5

 

K? s? Phát tri?n ph?n m?m h? th?ng (Firmware)

–  Porting Linux lên các card c?a tr?m BTS 4G, 5G, Switch, Router, …

–  Ch?nh s?a và t?i uboot, kernel.

–  Phát tri?n ?ng d?ng và driver cho các ngo?i vi.

 

Hà N?i TPHCM

 

 

10

 

 

6

 

K? s? Phát tri?n ph?n m?m giao th?c m?ng

 

–  Nghiên c?u, phát tri?n giao th?c m?ng L2/L3 cho tr?m phát sóng 4G, 5G.

–  Phát tri?n h? th?ng v?n hành qu?n lý thi?t b? vi?n thông (OAM), SNMP, SON, …

 

Hà N?i TPHCM

 

 

20

 

 

 

Thông báo Chương trình Học Bổng SFM 2018 đến Sinh viên từ eSilicon

Thông báo Chương trình Học Bổng SFM 2018 đến Sinh viên từ eSilicon