Thông báo cuộc thi: 4th edition of the IEEE ComSoc Student Competition “Communications Technology Changing the World”

The 4th edition of the IEEE ComSoc Student Competition “Communications Technology Changing the World”.

The Competition is intended for graduate and undergraduate students, who are members of the IEEE Communications Society.

Its purpose is to recognize students or teams of students who demonstrate the capacity to improve the lives of people, through the application of communication technology and the development of projects that meet the human needs of people.

The First Prize consists of $2000 + plaque and will be presented to winner(s) at IEEE GLOBECOM 2016, Washington DC, USA.

See all details at: http://www.comsoc.org/communications-technology-changing-world

The deadline for submissions is 15 August.

The IEEE ComSoc Student Competition has been a great success since its first edition in 2013. We hope to receive many qualified submissions also this year.

Many thanks for your attention.

Best regards.

Stefano Bregni

————————————–

Prof. Stefano Bregni

Vice-President for Member and Global Activities, IEEE Communications Society

Politecnico di Milano – Dept. of Electronics, Information and Bioengineering

Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 MILANO MI, Italy

Ph.: +39-02-2399.3503 – Fax: +39-02-2399.3413

Email: bregni@elet.polimi.it, s.bregni@ieee.org

WWW: http://home.dei.polimi.it/bregni/

Hits: 2

Thông báo xét tuyển ĐH hệ chính quy đợt 1 năm 2016

Th?i gian nh?n h? s? ??ng ký xét tuy?n: T? ngày 01/08/2016 ??n h?t ngày 12/08/2016, trong gi? hành chính (c? Th? B?y và Ch? Nh?t)

 • ??i v?i h? s? g?i qua ???ng B?u ?i?n, th?i gian ???c tính theo d?u b?u ?i?n trên phong bì th?.
 • ??i v?i thí sinh ??ng ký xét tuy?n tr?c tuy?n thì h? th?ng ??ng ký xét tuy?n tr?c tuy?n s? k?t thúc tr??c 1 ngày (h?t ngày 11/08/2016).
Các b?n thí sinh vui lòng xem thông tin chi ti?t: t?i ?ây.

Hits: 2

Hội thảo: Misfit Seminar – “Công Nghệ Phần Mềm – Xương Sống Của Kỷ Nguyên Số”

Trong cu?c cách m?ng công ngh?, l?i th? nào khi có trong tay nh?ng v? khí ph?n m?m tân ti?n nh?t? ?? trang b? cho mình nh?ng hành trang t?i tân, sinh viên c?n s?n sàng và chu?n b? nh?ng gì?

Vô vàn con ???ng ?ang r?ng m? ch? ?ón nh?ng tân binh công ngh?, ?âu m?i là ngã r? khôn ngoan?

Ki?n th?c ph?n m?m ph?i ch?ng ch? là kh?i ??u nh? cho m?t chuy?n ?i l?n? Làm sao ?? v?i nó trên vai ki?n t?o nên nh?ng giá tr? v??t xa gi?i h?n c?a công ngh? ph?n m?m?

Cùng r?t nhi?u nh?ng câu h?i khác s? ???c gi?i ?áp t?i t?i Misfit Seminar – “CÔNG NGH? PH?N M?M – X??NG S?NG C?A K? NGUYÊN S?”. V?i s? tham gia c?a nhi?u v? khách m?i dày d?n kinh nghi?m ??n t? Misfit – Fossil Vi?t Nam và tr??ng ?H KHTN, ch??ng trình h?a h?n s? là c?u n?i giúp các b?n sinh viên tr? khám phá thêm nhi?u ?i?u v? th? gi?i công ngh? t? nhi?u góc c?nh m?.

Th?i gian: Ch? Nh?t, ngày 17/07/2016, vào lúc 8:30 sáng
??a ?i?m: H?i tr??ng nhà I, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? Nhiên, 227 Nguy?n V?n C?, P. 4, Q. 5, TP. HCM
??ng ký t?i: http://tinyurl.com/misfitevent

13631581_577341565779932_1659806840757768536_n

Hits: 6

Thông báo V/v Tổ chức Trại hè Nghiên cứu Khoa học Quốc tế 2016 Tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

british-council-logo-2-color-2-page-001-hr newton-fund-master-rgb-small logo-chu-dtu-0b91a

TR??NG ??I H?C DUY TÂN

BAN T? CH?C TR?I HÈ NCKH QU?C T?

———————————-

?à N?ng, ngày 12 tháng 07 n?m 2016

THÔNG BÁO

V/v T? ch?c Tr?i hè Nghiên c?u Khoa h?c Qu?c t? 2016 T?i Tr??ng ??i h?c Duy Tân, ?à N?ng, Vi?t Nam

Các b?n tr? ?am mê nghiên c?u khoa h?c thân m?n!

Nh?m h? tr? các b?n Th?c s? tr? ??nh h??ng ?? thành công trên con ???ng s? nghi?p khi ti?p t?c làm nghiên c?u sinh chuyên ngành ?i?n t?- Vi?n thông và Công ngh? thông tin, Tr??ng ??i h?c Duy Tân ph?i h?p v?i H?i ??ng Anh t?i Vi?t Nam t? ch?c “Tr?i hè Nghiên c?u Khoa h?c Qu?c t? l?n th? hai” t? ngày 22/8 ??n 24/8/2016.

Tr?i hè s? ?? c?p nh?ng ch? ?? h?u ích, giúp các b?n nâng cao ki?n th?c chuyên ngành, k? n?ng nghiên c?u, và làm quen v?i nh?ng ho?t ??ng h?c thu?t trong ch??ng trình ?ào t?o Ti?n s? t?i các n?n giáo d?c tiên ti?n trên th? gi?i, thông qua bài gi?ng c?a các giáo s? ?ang gi?ng d?y t?i nh?ng tr??ng ??i h?c uy tín c?a V??ng qu?c Anh.

Bên c?nh ?ó, các b?n s? có c? h?i ti?p c?n thông tin v? h?c b?ng nghiên c?u sinh t?i n??c ngoài và các th? t?c c?n thi?t c?ng nh? h? s? xin h?c b?ng; kinh nghi?m ?ng tuy?n thành công các h?c b?ng; tìm và làm vi?c v?i các giáo s? h??ng d?n nghiên c?u; ??i s?ng c?a nghiên c?u sinh; và các l?a ch?n ngh? nghi?p sau khi t?t nghi?p.

Danh sách di?n gi?:

 • T D??ng Quang Trung, PGS., Queen’s University Belfast, UK
 • TS. Youngwook Ko, PG, Queen’s University Belfast, UK
 • T Maged Elkashlan, PGS., Queen Mary University of London, UK
 • T Emi Garcia-Palacios, PGS., Queen’s University Belfast, UK
 • T Sandra Scott-Hayward, Queen’s University Belfast, UK
 • and more

1. Th?i gian và ??a ?i?m t? ch?c:

– T? ngày 22/8 ??n ngày 24/8/2016.
– T?i Tr??ng ??i h?c Duy Tân, K7/25 Quang Trung, Tp. ?à N?ng.
Ban T? ch?c s? h? tr? chi phí ?i l?i và ch? ? cho các b?n ? xa (chi ti?t xem ? m?c 4).

2. ??i t??ng tham gia:

– Sinh viên n?m cu?i ??i H?c ngành ?i?n t?- Vi?n thông ho?c Công ngh? thông tin có ?i?m Trung Bình trên 8.
– ?ng viên ?ã có b?ng Th?c s? ho?c s?p t?t nghi?p Th?c s? ngành ?i?n t?- Vi?n thông ho?c Công ngh? thông tin, có nguy?n v?ng ti?p t?c h?c Ti?n s? ? n??c ngoài;
– ?ng viên c?n có kh? n?ng ti?ng Anh nh?t ??nh ?? tham d? các bài gi?ng và ph?n th?o lu?n b?ng ti?ng Anh.

3. N?i dung ch??ng trình:

K? n?ng nghiên c?u nâng cao: Tra c?u và trích d?n tài li?u hi?u qu?; ??o v?n và cách tránh ??o v?n; V?n phong khoa h?c; K? n?ng trình bày báo cáo h?i ngh?; Cách vi?t bình duy?t cho bài báo chuyên ngành.
Làm sao ?? ???c ??ng bài báo chu?n ISI: C?u trúc m?t bài báo chu?n ISI; S? d?ng ph?n m?m trong nghiên c?u và tính toán; Cách vi?t tr? l?i bình duy?t.
Các h??ng nghiên c?u trong ngành ?i?n t? – Vi?n thông và Công ngh? thông tin
H?c b?ng: Cách xin h?c b?ng h?c nghiên c?u sinh t?i các ??i h?c châu Âu, M?, Úc và các n??c phát tri?n; Thông tin v? h?c b?ng nghiên c?u sinh t?i n??c ngoài và các th? t?c c?n thi?t c?ng nh? h? s? xin h?c b?ng; Kinh nghi?m ?ng tuy?n thành công các h?c b?ng.
??i s?ng nghiên c?u sinh: Làm vi?c v?i các giáo s? h??ng d?n nghiên c?u; ??i s?ng nghiên c?u sinh; Các l?a ch?n ngh? nghi?p sau khi t?t nghi?p.

4. Ch??ng trình h? tr? chi phí ?i l?i và ch? ?

Tr??ng ??i h?c Duy Tân s? h? tr? các ?ng viên ?? ?i?u ki?n tham d? Tr?i hè nh? sau:

– 20 su?t h? tr? chi phí ?i l?i v?i m?c 1.000.000 ??ng/ng??i (áp d?ng ??i v?i ?ng viên ? các ??a ph??ng t? t?nh Qu?ng Bình tr? ra và Phú Yên tr? vào).
– M?i ?ng viên ???c h? tr? ch? ? mi?n phí (áp d?ng ??i v?i nh?ng ?ng viên ? các ??a ph??ng ngoài ph?m vi thành ph? ?à N?ng).

5. H? s? ??ng ký tham d?:

H? s? ??ng ký tham d? bao g?m:

– B?ng ?i?m Th?c s?;
– CV (ti?ng Anh) v?i ??y ?? thông tin liên l?c;
– Th? bày t? nguy?n v?ng (Personal motivation statement, vi?t b?ng ti?ng Anh): t?i ?a 800 t?.

H? s? ??ng ký ph?i ???c ghép thành m?t file .pdf duy nh?t, và g?i v? ??a ch? email traihenckh@gmail.com tr??c khi h?t h?n ??ng ký.

6. Các m?c th?i gian quan tr?ng:

Th?i h?n ??ng ký: Tr??c 23h55 ngày 22/7/2016
Thông báo k?t qu?: 24/7/2016
Th?i gian Tr?i hè: 22- 24/8/2016.
?ây là ho?t ??ng ??y ý ngh?a t?o c? h?i cho các b?n tr? ?am mê nghiên c?u khoa h?c trên m?i mi?n ??t n??c h?i t?, Ban t? ch?c r?t mong các b?n tr? quan tâm tham gia ch??ng trình. M?i chi ti?t xin vui lòng liên h? v?i Ban T? ch?c qua ??a ch? email:traihenckh@gmail.com

TM. BAN T? CH?C

TS. D??ng Quang Trung                       ThS. Lê Nguy?n Tu? H?ng

PGS. Queen’s University Belfast              Phó Hi?u tr??ng ?H Duy Tân

* Ch??ng trình ???c tài tr? c?a Qu? Newton do H?i ??ng Anh ?i?u ph?i và qu?n lý. Qu? Newton m?t ph?n ch??ng trình H? tr? Phát tri?n Chính th?c c?a Chính ph? Anh, tr? giá 375 tri?u B?ng Anh, v?i khung th?i gian trong 5 n?m b?t ??u t? n?m 2014.
Thông qua Qu? Newton, V??ng qu?c Anh s? chia s? nh?ng th? m?nh trong nghiên c?u và ??i m?i sáng t?o ?? thúc ??y s? phát tri?n kinh t? và phúc l?i xã h?i c?a các qu?c gia ??i tác.
B?ng cách cùng làm vi?c trong các d? án nghiên c?u và ??i m?i, V??ng qu?c Anh s? xây d?ng m?i quan h? m?nh m? và b?n v?ng v?i các qu?c gia ??i tác. ?i?u này s? h? tr? cho nghiên c?u và ??i m?i c?a V??ng qu?c Anh, nh?m m? ra nh?ng c? h?i l?n h?n cho h?p tác và th??ng m?i.

Hits: 95

Thông báo: V/v nhận quyết định và phiếu giao đề cương thực tập tốt nghiệp

Th? M?i

Thân m?i L?p tr??ng các L?p D12CQVT01-N, D12CQVT02-N, D12CQVT03-N L14CQVT01-N ??n V?n phòng Khoa Vi?n thông 2 – HVCS Qu?n 1:

 • Th?i gian: 14 gi? Th? Hai ngày 11/07/2016
 • ??a ?i?m: S? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TP.HCM
 • N?i dung: Nh?n b?n chính Quy?t ??nh V/v Giao nhi?m v? th?c t?p t?t nghi?p  ngành K? thu?t ?i?n t? truy?n thông và Phi?u giao ?? c??ng th?c t?p t?t nghi?p cho sinh viên.

Thân m?n,

V?n Phòng Khoa.

Hits: 3

Quyết định V/v Giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp cho SV Đại học chính quy khóa 2012-2017 ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Quý Th?y/Cô và các b?n SV vui lòng xem thông tin chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách sinh viên ???c giao nhi?m v? Th?c t?p t?t nghi?p: t?i ?ây.

**********

Hits: 3

Quyết định V/v Giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp cho SV hệ Liên thông đại học chính quy khóa 2014-2016 ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Quý Th?y/Cô và các b?n SV vui lòng xem thông tin chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách sinh viên ???c giao nhi?m v? Th?c t?p t?t nghi?p: t?i ?ây.

**********

Hits: 22

Thư mời viết bài Hội nghị Quốc tế về các Công nghệ Truyền thông Tiên tiến năm 2016

TH? M?I VI?T BÀI H?I NGH? QU?C T?

 

“H?i ngh? Qu?c t? v? các Công ngh? Truy?n thông Tiên ti?n n?m 2016 – The  2016 International  Conference  on  Advanced  Technologies  for  Communications”

(ATC’16)

Hà n?i, 12-14/10/2016, http://www.rev-conf.org

 

1. Gi?i thi?u v? h?i ngh?

H?i ngh? Qu?c t? v? các Công ngh? Truy?n thông Tiên ti?n (ATC) là h?i ngh? qu?c t? th??ng niên do H?i Vô tuy?n – ?i?n t? Vi?t Nam (REV, http://rev.org.vn) cùng Hi?p h?i Truy?n thông c?a IEEE (IEEE ComSoc) kh?i x??ng và ??ng ch? trì. K? y?u c?a h?i ngh? s? g?m b?n c?ng (hardcopy) và ??a lên CSDL c?a IEEE là IEEExplore.

H?i ngh? ATC ???c t? ch?c nh?m t?o ra m?t di?n ?àn qu?c t? ?? trao ??i khoa h?c và công ngh? gi?a các nhà khoa h?c Vi?t Nam v?i các nhà khoa h?c ??n t? nhi?u n??c trên th? gi?i trong l?nh v?c ?i?n t?, truy?n thông cùng các l?nh v?c có liên quan c?ng nh? ?? thu nh?n nh?ng ?óng góp nghiên c?u ch?t l??ng cao trên th? gi?i. H?i ngh? ???c t? ch?c l?n ??u tiên vào n?m 2008, h?ng n?m thu hút h?n 250 báo cáo v?i kho?ng 150 nhà khoa h?c ??n t? nhi?u n??c trên th? gi?i tham d?. H?i ngh? ATC n?m 2016 s? di?n ra vào các ngày t? 12-14 tháng 10 n?m 2016 t?i Thành ph? Hà N?i do Tr??ng ??i h?c Công ngh?, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i ??ng cai t? ch?c.

2. Th?i gian và ??a ?i?m t? ch?c:

T? 12-14/10/2016 t?i Tr??ng ?HCN, ?HQGHN.

3. Ch? ?? chính c?a h?i ngh? n?m nay bao g?m:  Truy?n thông, X? lý tín hi?u, K? thu?t y – sinh, M?ng, M?ch tích h?p, ?i?n t?, Anten và truy?n sóng…
4. Các m?c th?i gian quan tr?ng

– H?n cu?i n?p bài: 20/07/2016 (m? r?ng)

– Thông báo k?t qu? ph?n bi?n: 20/08/2016

– Th?i gian t? ch?c h?i ngh?: 12-14/10/2016

5. Quy cách và n?p bài

Ngôn ng? bài báo là ti?ng Anh, vi?t trong kho?ng 4-6 trang (nhi?u h?n s? ph?i tr? phí theo s? trang v??t), trình bày theo quy cách c?a các h?i ngh? IEEE, chi ti?t xem t?i http://rev-conf.org/submission-guidelines/.

Sau khi h?i ngh? k?t thúc, m?t s? bài báo trình bày t?i h?i ngh? s? ???c ?? xu?t g?i b?n m? r?ng ?? ??ng trong 02 t?p chí d??i ?ây:

 1. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, ISSN 2468-2179, Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/journal/aip/24682179
 1. REV Journal on Electronics and Communications, ISSN 1859-378X.

Ban t? ch?c h?i ngh? trân tr?ng m?i các nhà khoa h?c, gi?ng viên… quan tâm g?i bài t?i H?i ngh?.

Trân tr?ng

L?u ý: H?i ngh? có chính sách gi?m h?i ngh? phí cho các tác gi? Vi?t Nam

Hits: 9

Thông báo tuyển dụng: Công ty DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác của FPT Telecom)

Poster A4

Các b?n ?ng viên vui lòng xem thông tin chi ti?t: t?i ?ây.

 

Hits: 9

Thông báo tuyển dụng: Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV

Công ty TNHH Thi?t b? Vi?n thông ANSV có nhu c?u tuy?n d?ng: K? s? Firmware, K? s? Firmware Android, K? s? phát tri?n ph?n m?m và K? s? ph?n c?ng.

H?n n?p h? s?: ??n h?t ngày 30/07/2016

Các Anh/Ch? ?ng viên vui lòng xem thông tin tuy?n d?ng chi ti?t: t?i ?ây.

Hits: 41

Hội thảo khoa học “Large-scale MIMO Precoding Designs” của GS. TS. Lê Ngọc Thọ, Đại học McGill, Canada

Vào ngày 2/6, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh –  ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c do GS. TS. Lê Ng?c Th?, ??i h?c McGill, Canada, trình bày v? ch? ?? “Large-scale MIMO Precoding Designs”. GS. TS. Lê Ng?c Th? ?ã ???c nh?n nhi?u gi?i th??ng uy tín c?a Canada vinh danh các k?t qu? nghiên c?u ?i?n hình trong l?nh v?c Vi?n thông trong ?ó có Huy ch??ng Kim c??ng c?a N? hoàng Canada Elizabeth II vào n?m 2013.

giao su Tho

Bu?i h?i th?o là d?p ?? các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS giao l?u v?i GS. lê Ng?c Th? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng và công ngh? c?a m?ng vô tuy?n th? h? m?i 5G.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?i th?o, TS. Tân H?nh thay m?t H?c Vi?n C? S? ?ã c?m ?n GS. Lê Ng?c Th? dành th?i gian giao l?u và trao ??i v?i các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên. TS. Tân H?nh c?ng bày t? mong mu?n h?p tác v?i GS. Lê Ng?c Th? trong ho?t ??ng NCKH, ?ào t?o nghiên c?u sinh và xây d?ng các nhóm nghiên c?u m?nh trong H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông.

Hits: 18

Thông tin tuyển dụng: Tổng Công ty Viettel

T?ng Công ty Viettel có nhu c?u tuy?n d?ng cho các ch?c danh: K? s? ?TVT, CNTT, C? ?i?n.

I. Mô t? công vi?c:

1. K? s? ?TVT: s? l??ng 50 ng??i.

Nhi?m v?:

– Tham gia vào quy ho?ch, thi?t k?, l?p ??t, tích h?p, v?n hành khai thác, b?o qu?n, b?o d??ng toàn m?ng vi?n thông g?m: di ??ng, C?BR, truy?n d?n t?i Vi?t Nam và các th? tr??ng n??c ngoài.

– Tr?c ti?p t?i ?u nâng cao ch?t l??ng m?ng l??i vi?n thông.

– Tham gia nghiên c?u, ?? xu?t các gi?i pháp, tính n?ng, công ngh? m?i ?? t?i ?u nâng cao ch?t l??ng m?ng.

2. K? s? CNTT: s? l??ng 50 ng??i

Nhi?m v?:

– Tham gia quy ho?ch, thi?t k? h? th?ng m?ng CNTT ph?c v? khai thác m?ng l??i, kinh doanh, qu?n lý toàn c?u.

– Qu?n tr?, khai thác các h? th?ng m?ng CNTT, h? th?ng c? s? d? li?u l?n toàn c?u.

– L?p trình phát tri?n ?ng d?ng, xây d?ng các công c? h? tr? khai thác m?ng vi?n thông, CNTT theo tiêu chu?n toàn c?u.

– Nghiên c?u ?? xu?t tri?n khai áp d?ng các công ngh? m?i, d?ch v? m?i, các bi?n pháp c?i ti?n k? thu?t, nâng cao n?ng l?c, ch?t l??ng và dung l??ng m?ng.

3. K? s? C? ?i?n: s? l??ng 30 ng??i

Nhi?m v?:

– Tham gia vào qui ho?ch, thi?t k?, l?p ??t, tích h?p, v?n hành khai thác, b?o qu?n b?o d??ng h? th?ng c? ?i?n ph?c v? vi?n thông, CNTT t?i Vi?t Nam và các th? tr??ng n??c ngoài.

– Tr?c ti?p qu?n lý, theo dõi, nâng cao ch?t l??ng h? th?ng c? ?i?n và phù h?p v?i t?ng ??c ?i?m c?a vùng mi?n khí h?u, ch?ng lo?i thi?t b?.

II. Tiêu chu?n:

– Nam/N? không quá 28 tu?i.

– T?t nghi?p ?H chính quy ho?c sau ?H lo?i khá tr? lên chuyên ngành ?TVT, c? ?i?n, CNTT, ho?c sinh viên n?m cu?i thu?c các H?c vi?n và các tr??ng ?H (hoàn thành các môn h?c c?a nhà tr??ng chu?n b? t?t nghi?p n?m 2016). ?u tiên các ?ng viên t?t nghi?p lo?i gi?i và xu?t s?c, K? s? c?a các l?p tài n?ng, ??t các gi?i th??ng qu?c gia và qu?c t?.

– Ti?ng Anh: Toeic 650 tr? lên ho?c các ch?ng ch? ti?ng Anh khác t??ng ???ng.

– N?m, hi?u b?n ch?t các ki?n th?c c? b?n, lý thuy?t v? ?TVT và CNTT.

– Sáng t?o, n?ng ??ng, trách nhi?m, ch?u áp l?c công vi?c cao, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c theo nhóm.

– Có t? ch?t t?t, ?am mê làm k? thu?t vi?n thông, t? duy phân tích, t?ng h?p, giao ti?p t?t.

– Trung th?c, trách nhi?m, c?n th?n, t? m?, ch?u ???c áp l?c công vi?c cao.

– S?n sàng làm vi?c dài h?n trong và ngoài n??c.

– Lý l?ch rõ ràng, không có ti?n án, ti?n s?.

III. Yêu c?u h? s?:

– ??n xin vi?c vi?t tay.

– B?n sao công ch?ng b?ng c?p và các ch?ng ch? chuyên môn ??t ???c.

– Sinh viên chu?n b? t?t nghi?p: Gi?y xác nh?n sinh viên n?m cu?i (h?c xong chu?n b? t?t nghi?p) và xác nh?n b?ng ?i?m k?t qu? h?c t?p, b?n sao các v?n b?ng ch?ng ch? khác liên quan (n?u có).

– CV ghi rõ n?ng l?c chuyên môn, kinh nghi?m h?c t?p, nghiên c?u.

– S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng ho?c c?a nhà tr??ng.

– Gi?y khám s?c kh?e (6 tháng g?n nh?t).

– 3 hình 3×4 g?n nh?t (sau hình có ghi rõ h? tên).

Các b?n ?ng viên có nguy?n v?ng làm vi?c cho Viettel g?i h? s? v?:

Nguy?n Th? Tuy?t Lan – Phòng T?ng h?p – TT K? thu?t khu v?c 3.

??a ch?: 158/2A Hoàng Hoa Thám, Ph??ng 12, Tân Bình, Tp. HCM.

?i?n tho?i liên h?: 08.62935432 (liên h? trong gi? hành chính)

Ho?c n?p online t?i trang web:

 http://tuyendung.viettel.com.vn/RMSPortal/Index.do (khi tham gia tuy?n d?ng s? b? sung h? s? b?n c?ng).

Th?i h?n cu?i nh?n h? s?: 30/06/2016.

Ghi chú: Ngoài bì ghi rõ v? trí tuy?n d?ng, h? tên, ??a ch?, email, s? ?i?n tho?i liên h?.

Hits: 6

[CFP of ICT Journal Issue] Submission Deadline: June 30, 2016

Dear Researchers,

Please accept our apologies if you have received multiple copies of this CFP.

*** CFP of ICT Journal Issue ***

Important dates

 • Manuscript submission: June 30, 2016;
 • Review notification: September 15, 2016;
 • Publication: October 15, 2016.

The ICT journal issue provides online, open-access, peer-reviewed manuscripts of original contributions in ICT-related areas. Manuscripts of both theoretical contributions (including new techniques, concepts, and analyses) and practical contributions (including system experiments/prototypes/platforms, and new applications) can be submitted to the ICT journal issue.

The 3rd ICT journal volume welcomes manuscript submissions of research contributions in the theme of “Emerging Information and Communications Technologies”. The specific topics under the theme include, but are not limited to, the following:

 • Information/network security, internet/web based systems/products, data mining, social networking, human-computer intelligent interaction, big data, internet of things, green ICT, artificial intelligence;
 • Information theory, communications theory, signal processing for communications, wireless communications, cognitive radio, millimeter wave communications, massive MIMO, full-duplex wireless communications, 5G cellular networks.

Manuscripts can be electronically submitted to the ICT journal by clicking “Manuscript submission” at http://jst.udn.vn/ict or logging in EDAS at https://edas.info/newPaper.php?c=22484. The ICT journal issue offers free publication of accepted manuscripts. Manuscript guidelines can be found in the Call-for-Papers downloadable at

http://jst.udn.vn/data/files/CFP_3rd_ICT_volume.pdf.

Best Regards,

Editorial Board

—————————————————————————————————————

Journal Issue on Information and Communications Technology (ICT)

Website: http://jst.udn.vn/ict

—————————————————————————————————————

Editor-in-Chief

Tho Le-Ngoc, IEEE Fellow

Department of Electrical and Computer Engineering, McGill University, Canada

Email: tho.le-ngoc@mcgill.ca 

 —————————————————————————————————————

Editorial Board

Frank Molkenthin, Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Germany

Paulo Quaresma, University of Evora, Portugal

Michel Riveill, University of Nice – Sophia Antipolis, France

Marc Daniel, Ecole Polytech Marseille, France

Le Thanh Nhan, University of Nice – Sophia Antipolis, France

Dritan Nace, Compiègne University of Technology, France

Christian Boitet, University of Grenoble 1, France

Ioannis Parissis, Grenoble INP, Esisar, France

Trung Q. Duong, Queen’s University Belfast, UK

Eryk Dutkiewicz, University of Technology Sydney, Australia

Nguyen Xuan Quynh, The State Council for Professor Title of Vietnam

Nguyen Thanh Thuy, VNU University of Engineering and Technology, Vietnam

Vo Trung Hung, Information Technology Department, The University of Danang, Vietnam

Vo Nguyen Quoc Bao, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam

Hung Nguyen-Le, The University of Danang, Vietnam

—————————————————————————————————————

Contacts

Hung Nguyen-Le

Department of Science, Technology and Environment, The University of Danang

Email: nlhung@dut.udn.vn

Telephone: +84-511-3817180

Hits: 3

1 27 28 29 30 31 32