Home » Articles posted by admin (Page 3)

Author Archives: admin

THÔNG BÁO Về việc tăng cường kỷ cương học đường tại HVCS

THÔNG BÁO Về việc thu học phí hệ đào tạo Chính quy HK1 năm học 2018-2019

Thông báo Buổi Giới thiệu về Học Bổng SFM 2018 đến Sinh viên

Tổ chức Sunflower Mission (tổ chức phi lợi nhuận) và Công ty eSilicon Việt Nam (Trung tâm độc lập về thiết kế và cung cấp dịch vụ sản xuất bán dẫn) phối hợp tổ chức Chương trình Học bổng áp dụng với các sinh viên ngành Kỹ thuật và Công nghệ, đặc biệt các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực thiết kế mạch tích hợp. Mục đích Chương trình không nằm ngoài việc tôn vinh những sinh viên đến từ những trường đại học danh tiếng có thành tích học tập xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và nhằm động viên các sinh viên ưu việt phát triển trở thành công dân thế giới.

Chương trình học bổng áp dụng với các bạn sinh viên Việt Nam thuộc chuyên ngành Kỹ thuật, được chia làm 2 nhóm: nhóm sinh viên năm 2 và 3 và nhóm sinh viên năm cuối. Những sinh viên xuất sắc đạt học bổng sẽ nhân 6.500.000 VND. Ngoài ra, cơ hội việc làm và Thực tập sinh tại eSilicon Việt Nam sẽ được trao tặng các bạn sinh viên đạt học bổng xuất sắc.

Chương trình Học bổng 2018 sẽ chính thức phát động vào ngày 22/8/2018 và hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 16/10/2018. Lễ trao Học bổng tổ chức vào tháng 12 năm 2018.

Để các em sinh viên hiểu rõ hơn về chương trình học bổng, cách thức nộp hồ sơ và được cập nhật về Công nghệ ngành Thiết kế vi mạch và Trí Tuệ thông minh (AI), eSilicon sẽ tổ chức 2 buổi Giới thiệu ONLINE (WEBINAR) với nội dung Briefing – SFM E&T scholarship Program 2018

Nội dung buổi giới thiệu Chương trình Học Bổng SFM 2018:

 1. Giới thiệu về SFM, eSilicon – Chị Thủy Nguyễn – Quản lý Tuyển Dụng
 2. Điều kiện nộp hồ sơ xin Học bổng SFM Engineering & Technology scholarship
 3. Cách thức nộp hồ sơ ONLINE
 4. Chia sẻ các bước để đạt được Học bổng SFM E&T từ Sinh viên từng đạt học bổng – Bạn Trâm Nguyễn – Kỹ sư DFT của eSilicon Vietnam
 5. Cập nhật Công nghệ ngành Thiết kế Vi Mạch và Trí tuệ thông Minh – Ông Mike Gianfagna – Phó Chủ tịch Quản Lý Marketing & IT

Thời gian: sinh viên có thể chọn tham gia 1 trong 2 buổi sau:

+ 11AM – 12PM (1H) Thứ 3 ngày 28/8/2018

+ 11AM – 12PM (1H) Thứ 4 ngày 29/8/2018

Link đăng ký:  http://info.esilicon.com/sunflower-mission-scholarship-webinar-registration?hs_preview=sKpcyWrF-6056702916&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=51577051

Hạn chót đăng ký tham gia là 9AM Thứ 2, ngày 27/8/2018

Theo dõi thông tin cập nhật của SFM E&T 2018 trên trang Fanpage: https://www.facebook.com/sunflowermissionscholarship/

THÔNG BÁO V/v sinh viên hết hạn đào tạo và trả nợ môn học

HIỆU CHỈNH LỊCH THI LẦN 2 Học kỳ 3 các lớp K2016 Hệ 2.5 năm – ĐHTX

KẾ HOẠCH CHI TIẾT HK1 NĂM HỌC 2018-2019 V/v Ban hành kế hoạch chi tiết H1 năm học 2018-2019 hệ ĐH, LT CQ

Hội thảo trực tuyến miễn phí Đám mây AWS

Ngày 23 tháng Tám n?m 2018 | 1 gi? tr?a – 5 gi? 30 phút chi?u

Tìm hi?u thêm và ??ng ký »

Hãy cùng chúng tôi tham gia H??ng d?n kh?i ??ng cùng AWS, ?ây là h?i th?o tr?c tuy?n mi?n phí kéo dài 1/2 ngày s? gi?i thi?u cho b?n bi?t cách b?t ??u s? d?ng ?ám mây AWS. H?i th?o ?? c?p ??n nhi?u ch? ??, t? b?o m?t và cách d?ng framework có ki?n trúc t?i ?u ??n machine learning và serverless, b?n s? ???c h?c h?i t? các chuyên gia k? thu?t AWS c?a chúng tôi, h? s? chia s? các ph??ng pháp th?c hành t?t nh?t, tính n?ng ch? ??o c?ng nh? các tr??ng h?p s? d?ng ph? bi?n nh?t, ngoài ra, b?n s? có c? h?i ???c t??ng tác tr?c ti?p v?i h?.

??ng b? l? các h?i th?o chuyên ?? th?c hành v?i các chuyên gia AWS, nh?ng ng??i s? tham gia tr?c ti?p ?? h??ng d?n b?n m?i th? – tham gia cùng chúng tôi nh?ng v?n t?n h??ng s? tho?i mái t? không gian riêng c?a b?n! Hãy ??ng ký ngay ?? ???c tham d? bu?i h?c h?i và t??ng tác v?i các Chuyên gia k? thu?t AWS c?a chúng tôi di?n ra vào bu?i tr?a!

?? kh?i hành chuy?n hành trình v?i ?ám mây AWS tr??c h?i th?o, hãy xem qua các tài li?u tr?c tuy?n s? ???c cung c?p theo yêu c?u c?a chúng tôi!

Lý do b?n nên tham d?:
 • Tìm hi?u cách t?ng t?c chuy?n hành trình trên ?ám mây AWS
 • T? làm quen v?i B?ng ?i?u khi?n AWS trong h?i th?o chuyên ?? th?c hành tr?c tuy?n có các chuyên gia AWS s?n sàng h? tr?!
 • ???c các chuyên gia AWS gi?i ?áp th?c m?c trong các bu?i h?i ?áp tr?c ti?p

Tìm hi?u thêm và ??ng ký »

Seminar khoa học “System-Level Modeling and Optimization of the Energy Efficiency in Cellular Networks – A Stochastic Geometry Framework” với Giáo Sư Marco Di Renzo

Vào sáng ngày 30/07/2018, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) – ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? “System-Level Modeling and Optimization of the Energy Efficiency in Cellular Networks – A Stochastic Geometry Framework” do GS. Marco Di Renzo, ??n t? ??i h?c Supelec-University of Paris-Sud XI, Pháp. Trong bu?i h?i th?o, GS. Marco Di Renzo ?ã trình bày ph??ng pháp mô ph?ng và ?ánh giá các mô hình m?ng truy?n thông vô tuy?n ng?u nhiên, trong ?ó, s? xu?t hi?n ng?u nhiên c?a ng??i dùng hay nh?ng tr?m g?c (Base Stations) ???c mô hình hoá b?ng nh?ng phân ph?i xác su?t.

Tham d? bu?i h?i th?o khoa h?c, có s? hi?n di?n quý Th?y/Cô Khoa Vi?n thông II, Khoa Công ngh? Thông tin II, Khoa C? B?n II, cùng các b?n sinh viên c?a HVCS. ??c bi?t, bu?i seminar khoa h?c có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c ??n t? các tr??ng ??i H?c khác trong thành ph?.

?ây d?p ?? các nhà khoa h?c, các gi?ng viên và sinh viên g?p g? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng nghiên c?u và các công ngh? m?ng truy?n thông th? h? m?i. Bu?i h?i th?o khoa h?c k?t thúc v?i ph?n giao l?u gi?a GS. Marco Di Renzo v?i các nhà khoa h?c.

Thông báo nộp quyển báo cáo TTTN và ngày báo cáo lớp D14CQVT-L16CQVT

Thân g?i Sinh viên và các b?n L?p tr??ng,

V?n phòng Khoa thông báo th?i gian n?p quy?n báo cáo và ch?m báo cáo TTTN c?a l?p D14CQVT và L16CQVT nh? sau:

Ngày 30/7/2018: Sinh viên n?p quy?n báo cáo TTTN v? cho L?p tr??ng.

Ngày 31/7/2018: L?p tr??ng t?p h?p quy?n báo cáo g?i v? v?n phòng Khoa t?i Qu?n 1.

L?u ý: quy?n báo cáo TTTN ph?i làm ?úng form m?u Khoa quy ??nh, có gi?y xác nh?n ?óng d?u tròn c?a ??n v? th?c t?p (b?n chính) và BM4 (b?n chính).

Ngày báo cáo: 8h30 ngày th? N?m 02/08/2018.

??a ?i?m: H?c Vi?n C? s? Qu?n 1.

??i di?n VPKVT.

Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist tuyển dụng kỹ sư

Công ty TNHH Truyê?n hi?nh ca?p Saigontourist – Phòng Chi?n l??c – Nghiên c?u – Phát tri?n ?ang câ?n tuyê?n nhân s?? theo ca?c yêu câ?u sau:

 K? s? nghiên c?u và phát tri?n h? t?ng

 1. Mô t? công vi?c:

 • B? ph?n làm vi?c: Phòng Chi?n l??c – Nghiên c?u Phát tri?n.
 • Nghiên c?u và l?p ph??ng án tri?n khai công ngh? m?i trên h? t?ng truy?n d?n, ?áp ?ng cung c?p ?a d?ch v? (truy?n hình cáp, VOD, tho?i, Internet,…)
 • Tham gia xây d?ng và phát tri?n các d? án v? h? t?ng truy?n d?n c?a công ty.
 • Ki?m tra h? s? các d? án, công trình v? h? t?ng m?ng cáp: ph??ng án k? thu?t, b?n v? thi?t k?, d? toán v?t t?, tiêu chu?n k? thu?t và hi?u qu? ??u t?.
 • Ki?m tra ch?t l??ng v?t t?, thi?t b? trên h? t?ng m?ng cáp d?a vào các tiêu chu?n k? thu?t c?a t?ng lo?i v?t t?, thi?t b?.
 • Nghiên c?u, t?ng h?p và c?p nh?t tiêu chu?n k? thu?t thi?t b?, v?t t? thu?c h? t?ng truy?n d?n.
 • Tham gia ?o ki?m ch?t l??ng d?ch v? ngoài h? t?ng m?ng cáp khi có yêu c?u.
 • Nghiên c?u, n?m b?t các công ngh? m?i, tiên ti?n.

2. Yêu c?u:

a. Nam, T?t nghi?p ??i h?c lo?i khá tr? lên (> 7.0 GPA).

b. V? ki?n th?c:

 • N?m v?ng v? lý thuy?t tín hi?u:
  • Tín hi?u và các thông s? tín hi?u: power level, C/N, CSO, CTB (t??ng t?); MER, BER (s?)
  • Các k? thu?t ?i?u ch? s?: ASK, PSK, QPSK, QAM
  • K? thu?t siêu cao t?n: các thông s? truy?n sóng (thông s? S), ?? th? Smith, các m?ch siêu cao t?n.
  • Wifi 802.11b/g/n/ac
 • N?m v?ng v? nguyên lý thông tin quang:
  • S?i quang và các hi?n t??ng v?t lý liên quan: suy hao, tán x?, tán s?c, các hi?n t??ng phi tuy?n.
  • Ngu?n phát quang và thu quang, các ki?u ?i?u ch? quang.
  • Khu?ch ??i quang, bù tán s?c. Tính toán ch?t l??ng ???ng truy?n.
  • M?ng quang: PON, WDM, SONET/SDH và OTN.
 • Hi?u bi?t v? m?ng máy tính, có ch?ng ch? CCNA, CCNP, … là m?t l?i th?.
 • Hi?u bi?t v? k? thu?t truy?n hình và các thi?t b? trong m?ng truy?n hình cáp ho?c truy?n hình s? v? tinh là m?t l?i th?.

c. V? k? n?ng:

 • Bi?t cách s? d?ng các lo?i máy ?o: Vector Network Analyzer, Spectrum Analyzer, Oscilloscope, VOM.
 • Bi?t cách s? d?ng ph?n m?m thi?t k? chuyên d?ng AutoCAD.
 • S? d?ng thành th?o các ph?n m?m v?n phòng: Word, Excel, PowerPoint, Visio.

d. Các yêu c?u khác:

 • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c nhóm.
 • Ham h?c h?i và tìm hi?u các gi?i pháp công ngh? m?i.
 • T? duy logic t?t, có kh? n?ng phân tích, h?c h?i nhanh.
 • Có th? ?i công tác xa nhà lâu ngày (không th??ng xuyên) và th?c hi?n công vi?c ??t xu?t theo yêu c?u c?a c?p trên.

3. Quy?n l?i:

 • M?c l??ng: h?p d?n, có th? th?a thu?n trong quá trình ph?ng v?n.
 • Môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, chuyên nghi?p, khuy?n khích tài n?ng và phát tri?n cá nhân, khuy?n khích tinh th?n ??ng ??i, làm vi?c h?t mình và sáng t?o; có c? h?i ???c h?c t?p, ?ào t?o v?i các chuyên gia n??c ngoài.
 • ???c h??ng các ch? ?? BHXH và BHYT theo quy ??nh c?a nhà n??c.
 • ???c h??ng các ch? ?? phúc l?i theo quy ??nh c?a công ty nh?: B?o hi?m S?c kh?e, Th??ng Quý, L?, T?t,….

4. H? s? xin vi?c bao g?m:

 1. ??n xin vi?c, CV
 2. S? y?u lý l?ch
 3. B?ng ?i?m, B?ng T?t nghi?p ??i h?c.
 4. B?n sao công ch?ng CMND, S? H? kh?u
 5. Gi?y khám s?c kh?e
 6. 02 t?m hình 3×4

 Hô? s? tuyê?n du?ng vui lo?ng g??i vê? ?i?a chi?:

Nguyê?n Thi? Tru?c Chi – Bô? phâ?n Ha?nh chi?nh nhân s?? – Công ty SCTV – P.CL-NC-PT

?i?a chi?: S? 01, ???ng Võ Chí Công, Ph??ng Th?nh M? L?i, Qu?n 2, TPHCM

?iê?n thoa?i: 0901812093                     Email: chi.ntt@sctv.vn

QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Hệ LT CĐ ĐHCQ khóa 2016-2018 – Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Hệ ĐHCQ khóa 2014-2019 – Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

THƯ MỜI Tham gia Gải thưởng Nhân tài Đất việt 2018

THÔNG BÁO Về việc mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2018

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham gia chương trình tiếp nhận sinh viên Quốc tế PBL