Bản Tin “Buổi Gặp Gỡ Tân Sinh Viên Khoá 2017”

Vào chi?u ngày 26/08/2017, Khoa Vi?n Thông 2 ?ã t? ch?c bu?i g?p g? tân sinh viên Khoá 2017. ??n d? bu?i g?p m?t có ??i di?n Ban ch? nhi?m Khoa, quý Th?y trong Khoa, ban cán s? l?p và chi ?oàn các khoá 2013-2016, cùng toàn th? các tân sinh viên khoá 2017.

M? ??u bu?i l?, Th?y Tr?n ?ình Thu?n thay m?t Khoa g?i l?i chào m?ng ??n toàn th? các b?n tân sinh viên c?a Khoa Vi?n Thông 2. Ti?p ??n, nh?ng thông tin quan tr?ng v? Khoa, v? B? môn, các Phòng Lab nghiên c?u và các câu l?c b? chuyên ngành ?ã ???c các Th?y trong Khoa ph? bi?n ??n các b?n sinh viên. Ph?n gi?i ?áp th?c m?c c?ng r?t sôi n?i v?i r?t nhi?u câu h?i ??n t? các b?n sinh viên dành cho quý Th?y c?ng nh? các anh/ch? sinh viên khoá tr??c.

Bu?i g?p m?t khép l?i v?i ph?n trao gi?i th??ng cu?c thi “Tôi và n?i th?c t?p” c?a sinh viên khoá 2013, cùng v?i nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c.

M?t s? hình ?nh bu?i giao l?u: