Bộ môn Mạng Viễn Thông

V?n phòng b? môn

Nhân s?

 • ThS. Tr?n ?ình Thu?n – Tr??ng B? Môn
 • ThS. Nguy?n Khánh Toàn
 • ThS. Lê Duy Khánh
 • ThS. Nguy?n Xuân Khánh
 • KS. Nguy?n V?n Hi?n
 • ThS. Phan Thanh To?n
 • TS. ?ình Vi?t Hào

Môn h?c ph? trách

 • An ninh m?ng vi?n thông
 • Qu?n lý m?ng vi?n thông
 • Báo hi?u và ?i?u khi?n k?t n?i
 • C? s? k? thu?t m?ng truy?n thông
 • Internet và giao th?c
 • Chuyên ??
 • M?ng vi?n thông th? h? m?i
 • M?ng máy tính