Bộ môn Thông Tin Quang

V?n phòng b? môn

Nhân s?

  • ThS. Ph?m Qu?c H?p – Tr??ng B? Môn
  • TS. Lê Qu?c C??ng
  • ThS. Nguy?n V?n Lành
  • ThS. ?? V?n Vi?t Em
  • ThS. Hu?nh V?n Hóa

Môn h?c ph? trách

  • C? s? k? thu?t thông tin quang
  • Công ngh? truy?n t?i quang
  • Tín hi?u và h? th?ng
  • Tin h?c c? s? 1