Bộ môn Vô Tuyến

V?n phòng b? môn

Nhân s?

 • TS. Tr?n Trung Duy – Tr??ng B? Môn
 • ThS. Nguy?n T?n Nhân
 • ThS. Ph?m Thanh ?àm
 • ThS. Lê Chu Kh?n
 • PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o
 • ThS. Ph?m Minh Quang

Môn h?c ph? trách

 • C? s? k? thu?t thông tin vô tuy?n
 • ?a truy nh?p vô tuy?n
 • Thông tin di ??ng
 • Thu phát vô tuy?n
 • Truy?n sóng và anten
 • K? thu?t phát thanh và truy?n hình
 • Mô ph?ng h? th?ng truy?n thông
 • Truy?n d?n s?
 • X? lý âm thanh và hình ?nh
 • Các m?ng thông tin vô tuy?n (Môn t? ch?n)
 • M?ng AD h?c không dây (Môn t? ch?n)
 • Quy ho?ch và t?i ?u m?ng 3G UMTS và 4G LTE (Môn t? ch?n)