Công đoàn Khoa

Ban ch?p hành Công ?oàn Khoa Vi?n Thông 2

 • Nhi?m k? 2018 – 2023

  • Ch? t?ch: Ph?m Minh Quang
  • ?y viên 1: Ph?m Qu?c H?p
  • ?y viên 2: Nguy?n Th? Thu Th?y
 • Nhi?m k? 2012 – 2017

  • Ch? t?ch: Lê Chu Kh?n
  • ?y viên 1: Ph?m Qu?c H?p
  • ?y viên 2: Nguy?n Th? Thu Th?y