LAB Thông Tin Vô Tuyến

GI?I THI?U

Lab thông tin vô tuy?n do PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o thành l?p n?m 2010 và ??nh h??ng nghiên c?u các v?n ?? liên quan ??n thông tin vô tuy?n, ??c bi?t ? l?p v?t lý.

Các h??ng nghiên c?u hi?n t?i bao g?m: thu th?p n?ng l??ng vô tuy?n, b?o m?t l?p v?t lý, vô tuy?n nh?n th?c, và k? thu?t chuy?n ti?p

LIÊN H?

  • Phòng LAB #1, L?u 1, Dãy B, 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh
  • ?i?n tho?i: +84-83-9101-536
  • Fax. : +84-83-9101-536

NHÂN S?

Nghiên c?u viên chính

PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o

  • H??ng nghiên c?u: thông tin vô tuy?n, k? thu?t chuy?n ti?p, k? thu?t MIMO, k? thu?t vô tuy?n nh?n th?c, thu th?p n?ng l??ng
  • Email: baovnq@ptithcm.edu.vn

TS. Tr?n Trung Duy