Văn Phòng Khoa

Tr? lý khoa

V?n phòng Khoa t?i C? S? Qu?n 9

 • ??a ch?: Phòng 2A 13, ???ng Man Thi?n, Ph??ng Hi?p Phú, Qu?n 9, TP. H? Chí Minh, Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: 08-3 730 5315
 • Fax: 08-3 730 5315
 • Email: khoavt2@ptithcm.edu.vn

V?n phòng khoa t?i C? S? Qu?n 1

 • ??a ch?: Phòng 1A204, 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh, Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: 08-38 29 5260
 • Fax: 08-38 29 5260
 • Email: khoavt2@ptithcm.edu.vn

Ch?c n?ng, nhi?m v?

 • Ti?p ?ón khách ??n th?m
 • Nh?n, g?i các Công v?n, gi?y t? ??n các b? môn và giáo viên trong Khoa.
 • T? ch?c các cu?c h?p t?i v?n phòng Khoa.
 • Gi?i quy?t, c?p gi?y, cán b? trong khoa

Hits: 551