Quy Định và Biểu Mẫu

QUY CHẾ

– Thực hiện tiếp sinh viên theo quy chế một cửa qua Google Form 

QUY ĐỊNH

Quy định tạm thời hoạt động nghiên cứu KHCN cấp sinh viên

– Tổ chức tiếp sinh viên

– Quản lý và sử dụng quỹ học bổng tài trợ cho sinh viên HVCS

– Quy định tạm thời tuyển sinh đại học theo hình thức vừa làm vừa học của HVCNBCVT

BIỂU MẪU

 1. Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp

– Hệ chính quy: BM4- TTTN- DHCQ

– Hệ liên thông: BM4-TTTN- LTCQ

– Hệ cao đẳng: BM4-TTTN- CĐCQ

2. Biểu mẫu đồ án tốt nghiệp

– Hệ chính quy: BM10-DATN-DHCQ

– Hệ liên thông: BM10-DATN-LTCQ

3. Quy định thiết kế quyển báo cáo thực tập và đồ án tốt nghiệp

– Báo cáo thực tập: Quy định thiết kế quyển TTTN

– Bảng đánh giá quá trình thực tập (dành cho công ty): Bảng đánh giá quá trình thực tập dành cho công ty thực tập

– Đồ án tốt nghiệp: Quy định thiết kế quyển đồ án tốt nghiệp

4. Đơn xin điều chỉnh và thay đổi

– Đề cương thực tập tốt nghiệp: Đơn điều chỉnh đề cương TTTN

– Đồ án tốt nghiệp: Đơn đề nghị thay đổi điều chỉnh ĐATN

5. Biểu mẫu NCKH SV

– Phiếu đăng ký đề tài NCKH SV & Đề cương NCKH SV: Biểu mẫu đăng ký NCKH sinh viên