CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CLB THÔNG TIN QUANG TRONG HÈ 2017

Ngày 14/6/2017, CLB Thông Tin Quang ?ã h?p v?i tham d? c?a Th?y Cô trong B? môn Thông Tin Quang và th?ng nh?t m?t s? ho?t ??ng c?a CLB trong hè 2017 nh? sau:

  1. Các b?n thành viên CLB TTQ ?ang th?c t?p t?t nghi?p có m?t ít nh?t m?t bu?i/tu?n t?i CLB ?? báo cáo ti?n ?? th?c t?p v?i GVHD. Các thành viên khác v?n tham gia sinh ho?t bình th??ng. Th?i gian th?c hi?n t? ngày 26/6/2017.
  2. CLB s? th??ng xuyên t? ch?c các bu?i sinh ho?t chuyên ?? trong hè 2017. Chuyên ?? ??u tiên s? do Th?y ?? V?n Vi?t Em th?c hi?n v?i n?i dung ”Thi?t l?p m?c tiêu” vào lúc 9h00 ngày th? t?, 28/6/2017 t?i CLB TTQ (Phòng 2D11).
  3. Kênh thông tin n?i b? ?? trao ??i gi?a các thành viên trong CLB TTQ (bao g?m Th?y Cô trong Ban c? v?n, Ban ch? nhi?m CLB và các b?n sinh viên) là trang facebook OFC Club.
  4. Các thông tin v? ho?t ??ng c?a CLB TTQ s? ???c thông báo r?ng rãi qua website, facebook c?a Khoa Vi?n Thông, Liên chi ?oàn Khoa Vi?n Thông…
  5. Các thành viên CLB TTQ ?ã b?u b? sung b?n D??ng Hoàng Thanh (?13CQVT02) và Tr??ng Th? Trang (?13CQVT02) vào Ban Ch? Nhi?m CLB. Nh? v?y, Ban ch? nhi?m CLB TTQ s? g?m 5 thành viên:
  • Th?y Nguy?n V?n Lành (Ch? nhi?m)
  • Tr?n Hoàng H?u Phúc (?13CQVT01)
  • D??ng Hoàng Thanh (?13CQVT02)
  • Tr??ng Th? Trang (?13CQVT02)
  • Hu?nh H? Qu?nh Nh? (?14CQVT02).

 Ban Ch? nhi?m CLB TTQ

(Ngu?n tin: B? Môn Thông Tin Quang)

M?T S? HÌNH ?NH V? BU?I RA M?T CLB CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN QUANG NGÀY 12/04/2017

11

Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o, Tr??ng Khoa Vi?n Thông t?ng hoa chúc m?ng thành l?p CLB Thông Tin Quang vào ngày 12/04/2017

22

Các b?n sinh viên tham d? bu?i ra m?t CLB Thông Tin Quang ngày 12/04/2017 và Th?y Cô trong Ban c? v?n & Ban ch? nhi?m CLB

33

Ban c? v?n và Ban ch? nhi?m CLB Thông Tin Quang

44

CLB Thông Tin Quang – Phòng 2D11

55