THÔNG BÁO Tuyển sinh thạc sỹ đợt 1 năm 2018

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? TPHCM tuy?n sinh Th?c s? ??t 1 n?m 2018 v?i thông tin chi ti?t nh? sau: xem ? ?ây.

Hits: 157

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÁN SỰ CÁC LỚP SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH BAN CÁN S? CÁC L?P SINH VIÊN N?M H?C 2017-2018: ? ?ây.

Hits: 178

[TN] THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP ĐHCQ KHÓA 2013-LIÊN THÔNG KHÓA 2015

Thân g?i sinh viên và l?p tr??ng các l?p,

V?n phòng Khoa thông báo, có Q? giao ?? án t?t nghi?p l?p ??i h?c chính quy khóa 2013 và liên thông khóa 2015 (?ính kèm file).

+ Th?i gian làm ?? án là 10 tu?n: b?t ??u t? 2/10/2017 và k?t thúc vào ngày 11/12/2017.

+  Ngày n?p ?? án: 11/12/2017 (n?p trong bu?i sáng t?i VP Khoa Qu?n 1)

+  Ngày b?o v? ?? án: 18/12/2017 t?i Qu?n 1.

L?u ý:

  • Sinh viên làm ?úng theo quy ??nh thi?t k? quy?n ?? án t?t nghi?p (quy ??nh ?ã ???c c?p nh?t trên website Khoa: http://ft.ptithcm.edu.vn/sinh-vien/cac-bieu-mau-va-quy-dinh).
  • Không nh?n quy?n ?? án không ?úng quy ??nh thi?t k?.

??i di?n VP Khoa VT2.

Hits: 193

THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC và HỌC LẠI HK1 NĂM HỌC 2017-2018

TH?I KHÓA BI?U MÔN  H?C L?I HK1 N?M H?C 2017-2018: ? ?ây

TH?I KHÓA BI?U MÔN  H?C HK1 N?M H?C 2017-2018: ? ?ây

Hits: 166

QUYẾT ĐỊNH V/v hiệu chỉnh tên đề tài Đồ án TN cho SV ĐHCQ khóa 2013-2018 ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

Danh sách Sinh viên kèm theo: xem ? ?ây.

Hits: 189

1 2 3 4 5 11