[THÔNG BÁO NHỜ HỖ TRỢ] Cựu sinh viên tham gia phỏng vấn chuẩn bị cho công tác Khảo sát của Đoàn ĐGN tại HVCS

[THÔNG BÁO NH? H? TR?]

Nh?m ph?c v? cho công tác ki?m ??nh c?a H?c Vi?n, V?n phòng Khoa Vi?n Thông c?n s? giúp ?? c?a ít nh?t 05 c?u sinh viên t?t nghi?p sau n?m 2012 ?? ph?c v? ph?ng v?n:

+ Th?i gian: 1 bu?i trong th?i gian t? ngày 22/9/2017 ??n 25/9/2017

+ ??a ?i?m: H?c Vi?n C? S?, 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh

R?t mong nh?n s? h? tr? c?a các b?n. N?u các b?n ??ng ý h? tr?, xin vui lòng cung c?p thông tin bao g?m (H? và tên, MSSV, s? ?i?n tho?i di ??ng) cho Th?y Ph?m Minh Quang (email: phamminhquang@ptithcm.edu.vn) ho?c ib ? facebook c?a Khoa.

Trân tr?ng c?m ?n.

V?n phòng Khoa VT2

Hội thảo khoa học: Bảo mật lớp vật lý do TS. Thái Truyển Đại Chấn trình bày

Vào ngày 28 tháng 6 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã t? ch?c h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? Physical-Layer Secret Key Generation with Colluding Untrusted Relays do TS. Thái Truy?n ??i Ch?n, ??i H?c Vi?t ??c trình bày. Trong bài trình bày, TS. Ch?n ?ã trình bày t?ng quát v? b?o m?t l?p v?t lý và cách th?c sinh mã ?? b?o v? d? li?u trong quá trình trao ??i thông tin. Bài nói chuy?n c?a TS. Ch?n r?t thú v?, thu hút toàn b? thành viên c?a phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n và các Th?y/Cô và sinh viên quan tâm.

IMG_1032

Thái Truy?n ??i Ch?n là c?u sinh viên khoá 98 c?a Khoa, nh?n ???c h?c b?ng h?c th?c s? t?i vi?n KAIST, Hàn Qu?c và h?c b?ng ti?n s? t?i ??i h?c Aalborg, ?an M?ch. Và hi?n nay, TS. Ch?n hi?n ?ang công tác t?i ??i H?c Vi?t ??c, Vi?t Nam.

K?t thúc bu?i h?i Th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?m ?n TS. Ch?n ?ã ghé th?m Khoa và tr??ng c?, và hi v?ng s? có nh?ng c? h?i h?p tác trong công tác ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c.

Du học cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử truyền thông của Học Viện Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh: dễ hay khó?

Nh?t Quang là nghiên c?u sinh ngành Vi?n Thông t?i Hàn Qu?c hi?n ?ang h?c th?c s? ? ??i h?c Hongik, Hàn Qu?c. Chúng ta hãy cùng xem Quang chia s? nh?ng kinh nghi?m h?c t?p trong quá trình du h?c c?a Quang cho nh?ng th? h? sau Anh, có cùng ?am mê du h?c và nghiên c?u ? n??c ngoài.

12

C? duyên nào khi?n Quang tr? thành sinh viên c?a m?t ??i h?c danh ti?ng nh? Hongik ? Korea?

Khi Quang còn là sinh viên khoá D11 – Ngành K? thu?t ?i?n T? Truy?n Thông, tr??ng H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông (c? s? TPHCM) thì trong quá trình  Quang ?ang chu?n b? làm ?? án t?t nghi?p, do trong quá trình h?c Quang ??t ???c ?i?m s? c?ng khá cao (8.23/10-Á khoa ??u ra), c?ng v?i ni?m ?am mê và ??c m? cháy b?ng c?a Quang là sau này s? tr? thành gi?ng viên ??i h?c. V?i ?am mê ?y,  anh mong mu?n tìm ???c h?c b?ng ?? nâng cao kh? n?ng c?ng nh? ki?n th?c chuyên ngành c?a mình t?i m?t ph??ng tr?i m?i. Anh ?ã tr?c ti?p tìm ??n Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o (Tr??ng khoa Vi?n Thông 2 tr??ng H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông) và v?i s? h? tr? c?a th?y, ??n du h?c c?a Quang ?ã ???c g?i cho giáo s? Khoa Vi?n thông c?a tr??ng ??i h?c Hongik, Hàn Qu?c ?? xin ???c ph?ng v?n và cu?i cùng Quang ?ã thành công.

T?i sao Quang l?i ch?n ?i?m ??n là ? Hàn mà không ph?i là ? các n??c khác?

Quang chia s?: “Mình mong mu?n v?a ra tr??ng s? ???c ti?p t?c h?c và nghiên c?u, ?ó là m?c tiêu mà mình ?ã ??t ra cho b?n thân. Bên c?nh ?ó, mình càng mu?n chính b?n thân lãnh h?i nh?ng ngu?n ki?n th?c m?i c?ng nh? cách nghiên c?u, làm vi?c ? n??c ngoài ?? Quang ???c m? r?ng t?m nhìn, h?c t?p và ti?p thu  nh?ng ph??ng pháp nghiên c?u ?? ?ng d?ng sau này. Ngoài ra, lúc ?ó qua thông tin h?c b?ng t? Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o, Quang bi?t ???c có h?c b?ng tài tr? bên Hàn nên Quang ?ã n?p ??n ?? xin ph?ng v?n và Quang ?ã may m?n ??u.”

Quá trình ?ng tuy?n c?a Quang ???c chu?n b? nh? th? nào m?i ??t ???c ?? ?i?u ki?n ?i du h?c?

13

Quang chia s?: ?a ph?n mu?n có ???c xu?t h?c b?ng ?i du h?c thì c?n ph?i có 3 ?i?u ki?n:

  • Th? nh?t?i?m h?c c?a các b?n GPA t? 7.0 tr? lên (n?u ko có kinh nghi?m nghiên c?u), còn n?u có kinh nghi?m nghiên c?u thì nó càng là ?u th?.
  • Th? haib?ng ti?ng anh, ví d? TOEIC, TOELF, IELTS. Riêng ??i v?i các tr??ng ??i h?c Hàn qu?c, ?a s? các tr??ng ch? yêu c?u TOEIC t?i thi?u trên 700.
  • Vi?c cu?i cùngtìm thông tin h?c b?ng, vi?t s?n CV b?ng ti?ng anh th?t ?n t??ng và scan t?t c? n?p cho giáo s? (bao g?m b?ng ?i?m ?ã ???c d?ch sang ti?ng anh và công ch?ng).

Quang có th? chia s? bí quy?t h?c c?a mình ?? ?i?m GPA ???c cao?

Ch? c?n c? g?ng h?c nh?t ??nh s? ???c. Hãy luôn nghiêm túc v?i b?n thân, nghiêm túc v?i nh?ng m?c tiêu mà b?n thân ?ã ??a ra. ??ng ?? b?n thân l??i bi?ng, luôn c? g?ng ph?n ??u, ??a b?n thân mình ?i ??n m?c tiêu ?ã ?? ra. Và ?ó s? là ??ng l?c m?i ngày, nó thúc ??y b?n thân các b?n luôn c? g?ng trao d?i và h?c h?i. Nh? v?y b?n thân s? luôn hoàn thi?n và ph?n ??u h?c h?n n?a.

Có khá nhi?u b?n sinh viên n?p ??n xin h?c b?ng qu?c t?. V?y làm th? nào ?? Quang có th? v??t tr?i h?n nh?ng b?n còn l?i nh?n ???c t?m vé ?i du h?c?

V? v?n ?? này, Quang ngh?: n?u ?i?m h?c tr?i h?n, b?ng ti?ng Anh th?t t?t, tr? l?i ph?ng v?n t? tin, trung th?c và t?t nhiên ph?i có m?t ?am mê chinh ph?c ki?n th?c ? ph??ng tr?i m?i thì c? h?i s? m? ???ng.

Quá trình chu?n b? và n?p ??n xin h?c b?ng c?a Quang m?t kho?ng bao lâu và Quang ?ã g?p nh?ng khó kh?n gì khi du h?c t?i Hàn?

Quang chia s?:  ch? c?n làm CV, và công ch?ng b?ng ?i?m d?ch ti?ng anh, sau ?ó scan n?p cho giáo s? qua email. Quang ngh? c?ng không m?t quá nhi?u th?i gian.

Nh?ng khó kh?n trong quá trình nghiên c?u, h?c t?p t?i n??c ngoài?

Ban ??u, vi?c ??c tài li?u b?ng ti?ng anh chuyên ngành s? g?p nhi?u khó kh?n, vì lúc ??y Quang còn r?t nhi?u b? ng?, ch?a làm quen ?? ??c m?t cách nhanh nh?n ???c. Ngoài ra khí h?u ? Hàn r?t kh?c nghi?t: m?i qua bên ?ó là -2oC. Th?t s? khi ? Vi?t Nam, Quang ?ã quen v?i th?i ti?t ? quê nhà r?i, khi sang ?ây th?i gian ??u ??  Quang thích nghi h?i khó kh?n m?t chút. Thêm n?a, do trong giao ti?p và h?c t?p ph?i s? d?ng b?ng ti?ng anh nên Quang g?p khó kh?n trong th?i gian ??u. Nh?ng v?i s? c? g?ng và n? l?c không ng?ng c?a mình nên Quang ?ã c?i thi?n và d?n quen v?i môi tr??ng m?i và ?ã có nh?ng tháng ngày tr?i nghi?m tuy?t v?i ? mi?n ??t l?.

14

Làm th? nào ?? c?i thi?n kh? n?ng h?c t?p và nghiên c?u cho quá trình du h?c?

Các b?n hãy t?ng c? h?i cho mình b?ng cách tham gia các ho?t ??ng h?c thu?t và nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa. N?u có c? h?i hãy th?c hi?n ?? tài nghiên c?u khoa h?c t? n?m 3 và là thành viên c?a các Lab nghiên c?u. Có th? ?i?m c?a b?n không cao, tuy nhiên, vi?c có nhi?u k? n?ng nghiên c?u và s? t? tin s? giúp các b?n nhi?u c? h?i h?n.

Cu?i cùng, h?c b?ng này có ý ngh?a nh? th? nào v?i con ???ng s? nghi?p c?a Quang?

H?c b?ng này có ý ngh?a r?t l?n ??i v?i cu?c ??i Quang, qua ?ó Quang g?i l?i cám ?n ??n gia ?ình, ng??i thân, b?n bè, Th?y cô, ??c bi?t là Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã giúp cho Quang t? vi?c cho thông tin v? h?c b?ng và ??n nay Th?y v?n ?ang giúp ??, h??ng d?n Quang trong vi?c nghiên c?u

C?m ?n nh?ng chia s? c?a Quang và xin chúc Quang h?c t?t, hoàn thành ???c ??c m? c?a mình. Chúc cho nh?ng ai ?ang có k? ho?ch s?n tìm h?c b?ng du h?c v?ng vàng trên hành trình c?a mình v?i ?am mê chinh ph?c nh?ng ki?n th?c m?i nh? Quang và Trang nhé.

CỰU SINH VIÊN PTIT TIẾT LỘ BÍ QUYẾT “SĂN” HỌC BỔNG DU HỌC NGÀNH VIỄN THÔNG Ở HÀN QUỐC

q

Cao Ng?c Trang t?ng là du h?c sinh ngành Vi?n Thông t?i Hàn Qu?c và hi?n t?i là nghiên c?u sinh t?i Úc. Cùng trò chuy?n v?i nhân v?t ?? cùng khám phá nh?ng kinh nghi?m xin h?c b?ng cùng v?i nh?ng tr?i nghi?m h?c t?p t?i ngôi tr??ng Kyung Hee University, Hàn Qu?c có truy?n th?ng gi?ng d?y t? n?m 1949 ??n nay nhé.

Chào Trang, Lí do nào ?ã khi?n Trang quy?t ??nh h?c chuyên ngành Vi?n Thông và t?i sao ch? l?i ch?n Hàn Qu?c làm ?i?m ??n du h?c?

Nh?ng công ngh? m?i, ??c bi?t là vi?n thông luôn h?p d?n Trang. Chính vì v?y Trang ?ã thi vào H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông, m?t trong nh?ng tr??ng ?ào t?o vi?n thông hàng ??u Vi?t Nam. Càng h?c, Trang càng th?y nó “ ??p” và thú v?. Michael Strahan Nh?ng th?y cô ? PTIT ?ã truy?n c?m h?ng cho Trang nên Trang quy?t ??nh s? theo ?u?i s? nghi?p nghiên c?u ngành Vi?n Thông và tìm ki?m c? h?i h?c t?p chuyên sâu.
V?i Trang, Hàn Qu?c là m?t trong nh?ng n??c phát tri?n m?nh m? v? vi?n thông và c?ng là m?t môi tr??ng h?c t?p lí t??ng. Vì v?y, Trang ?ã n? l?c trao d?i chuyên môn, ngo?i ng? và tìm hi?u các ?i?u ki?n thi?t y?u s?n h?c b?ng.
??u n?m 2012, Trang ?ã nh?n ???c s? gi?i thi?u c?a Th?y B?o (PGS.TS Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa Vi?n Thông 2, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? t?i TPHCM), ??n cu?i n?m 2012 Trang ?ã thành công khi ???c tr??ng Kyung Hee c?p h?c b?ng Th?c s?.

Quá trình chu?n b? cho con ???ng du h?c t?i Hàn c?a ch? di?n ra nh? th? nào?

Trang chia s?: “Các ?i?u ki?n thi?t y?u bao g?m m?t b?ng ?i?m ??p, ki?n th?c chuyên ngành v?ng, ti?ng Anh t?t, kinh nghi?m làm vi?c và ho?t ??ng xã h?i. Nike Foamposite One
Và th? là, hành trình ?? ??t ???c t?ng y?u t? m?t ?ã ???c v?ch ra
.”

Th? nh?t, ??i v?i m?t ?ng viên h?c b?ng, m?t t?m b?ng lo?i ?u là ?u th? l?n trong cu?c c?nh tranh kh?c li?t giành t?m vé du h?c ???c tài tr? toàn ph?n. B?i ??n gi?n, nó m?t ph?n ch?ng minh ???c th?c l?c và kh? n?ng ti?p thu ki?n th?c khi b?n qua h?c ? m?t môi tr??ng qu?c t?. Vì v?y, 4 n?m ??i h?c, ch? ?ã c? g?ng không ng?ng và là á khoa ??u ra khóa D07 ?? t?ng kh? n?ng c?nh tranh.

Th? hai, quá trình h?c ti?ng Anh và tham gia các ho?t ??ng xã h?i c?ng ???c l?ng ghép trong th?i gian này. Canada Goose Rideau Parka Quan ?i?m ngay t? ??u c?a Trang là ti?ng Anh c?c kì c?n thi?t, không ch? ?? ?áp ?ng yêu c?u h?c b?ng mà còn giúp ích cho quá trình giao ti?p, h?c t?p và vi?t công b? khoa h?c. Nike Zoom Crusader Vì v?y, Trang không chú tr?ng vào luy?n thi l?y b?ng mà t?p trung vào vi?c th?c t?p ti?ng Anh. Canada Goose Homme Lúc h?c ? PTIT, Trang th??ng tham kh?o các sách chuyên ngành b?ng ti?ng Anh và tham gia các câu l?c b? ti?ng Anh. Lúc n?p h? s? h?c b?ng, Trang b? ra 1 tháng t? ôn luy?n IELTS và ?ã ??t k?t qu? v??t yêu c?u. Trang khuy?n khích các b?n sinh viên nên ??c tài li?u b?ng ti?ng Anh. Doudoune Parajumpers Pour Femme Vi?c ?ó không ch? giúp trao d?i kh? n?ng ngo?i ng? mà còn giúp các b?n ti?p c?n v?i ngu?n ki?n th?c phong phú và cách gi?i thích v?n ?? m?ch l?c.

Th? ba, ??i v?i sinh viên k? thu?t, kinh nghi?m làm nghiên c?u khoa h?c là m?t y?u t? quan tr?ng ??i v?i h?u h?t các h?c b?ng. Parajumpers Femme Long Bear Quá trình này giúp nâng cao ki?n th?c chuyên môn r?t nhi?u và t?ng tính c?nh trang cho h? s? xin h?c b?ng. Womens Jordan Retro 4 B?i v?y, tích lu? kinh nghi?m nghiên c?u là m?t y?u t? c?n thi?t ?? xin h?c b?ng du h?c.

Trong quá trình theo h?c t?i Hàn Qu?c, ??i v?i b?n thân Trang có g?p nh?ng khó kh?n nào không?

Nh?ng khó kh?n v?i m?nh ??t l?

Tr?i qua hai n?m nghiên c?u t?i Hàn Qu?c, Trang c?ng ??i di?n v?i không ít khó kh?n, t? khí h?u, thói quen sinh ho?t ??n v?n hóa x? Hàn và ??c bi?t là n?i nh? nhà da di?t nh?ng c?ng v?i s? quy?t tâm ch? ?ã v??t qua t?t c? và bù l?i là Trang có nh?ng ngày tháng tr?i nghi?m tuy?t v?i.

w

Ng?c Trang t?i Hàn Qu?c – v?n vui v? v??t qua khó kh?n c?a chính b?n thân.

Hi?n t?i, Trang có ?ang ti?p t?c con ???ng h?c t?p nghiên c?u c?a mình?

K?t thúc ch?ng ???ng h?c th?c s? t?i Hàn Qu?c, v?i s? kiên trì, n? l?c không ng?ng, m?t l?n n?a, Trang ti?p t?c có c? h?i nh?n ???c h?c b?ng ti?n s? toàn ph?n t?i Úc vào n?m 2015 do tr??ng University of Melbourne c?p.

Cu?i cùng, Trang có th? ti?t l? v? k? ho?ch h?c t?p và làm vi?c trong t??ng lai ?

Nh?ng d? ??nh t??ng lai

Trang th? hi?n s? quy?t tâm và mong mu?n r?ng sau này có th? tr? thành m?t gi?ng viên t?t. Khi ???c h?i v? ý ngh?a c?a h?c b?ng này ??i v?i con ???ng s? nghi?p c?a Trang, Trang chia s? r?ng: “ ?ây này là m?t trong nh?ng may m?n l?n nh?t c?a mình, h?c b?ng này không nh?ng giúp nâng cao ki?n th?c chuyên môn mà còn t?o môi tr??ng ?? tr?i nghi?m, hoàn thi?n b?n thân h?n. New Balance 009 femme Qua ?ó Trang c?ng th?m cám ?n ??n gia ?ình, ng??i thân, th?y cô, và ??c bi?t là Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã giúp ?? cho Trang có th? ??t ???c ??c nguy?n h?c t?p và nghiên c?u t?i môi tr??ng qu?c t?”.

Ch?ng ???ng tr??c m?t còn r?t dài, r?t xa, và ch?c ch?n s? vô cùng thú v?.

C?m ?n nh?ng chia s? c?a Trang và xin chúc Trang h?c t?t, hoàn thành ???c ??c m? c?a mình.