Thông báo nhận thực tập sinh: MISFIT

MisfitMisfit tìm ki?m các sinh viên tài n?ng s?p t?t nghi?p (th?c t?p sinh) cho v? trí K? s? Firmware. ? Misfit, b?n s? có c? h?i ???c làm vi?c v?i nh?ng cá nhân xu?t s?c ??n t? thung l?ng Silicon, t?i m?t môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, thú v? nh?ng ??y th? thách. Tr? thành thành viên c?a Misfit, B?n s? ph? trách m?ng nghiên c?u,phát tri?n Firmware trong các s?n ph?m c?a Misfit, c?ng nh? ???c tham gia vào quá trình phát tri?n toàn b? s?n ph?m m?i.

MISFIT TÌM KI?M ?NG VIÊN

? Có ki?n th?c, hi?u bi?t v? thi?t k? và phát tri?n Firmware cho vi ?i?u khi?n
? Có kinh nghi?m x? lý, kh?c ph?c v?n ??.
? Có kinh nghi?m trong vi?c vi?t Firmware ? c?p ?? h? ?i?u hành, ho?c l?p trình th?i gian th?c.
? Kinh nghi?m làm vi?c v?i các driver và các ph?n c?ng c? b?n nh? timer, DMA, A/D converter, comparator, UART, I2C, SPI, LCD
? T?t nghi?p ho?c có ki?n th?c v? khoa h?c máy tính, ?i?n ?i?n t?. Thành th?o v? l?p trình
? C/C++ cho Firmware.
CÔNG VI?C C?A B?N

? Nghiên c?u tính kh? thi và phân tích liên quan ??n vi?c thi?t k?, phát tri?n, tri?n khai c?a Firmware và gi?i thu?t cho các s?n ph?m và h? tr? s?n xu?t thi?t b?.
? H? tr? vi?c phát tri?n, th?c hi?n vi?c ki?m tra các ph?n l?p ??t và các ch??ng trình ?ng d?ng ?? kh?c ph?c s? c?, gi?i quy?t khi?u n?i c?a khách hàng.
? Vi?t và th?c hi?n các bài test cho firmware
? H? tr? các v?n ?? liên quan ??n s?n ph?m n?i b? c?ng nh? các s?n ph?m hi?n có trên th? tr??ng.

?U TIÊN
? Matlab
? Ki?n th?c v? các lo?i c?m bi?n
? Có ki?n th?c v? các thi?t b? giao ti?p không dây (wireless), ??c bi?t là Bluetooth
? ?ã có kinh nghi?m làm vi?c trong môi tr??ng R&D
B?N S? NH?N ???C:
? Công vi?c ý ngh?a
? L??ng th??ng c?nh tranh, ?ãi ng? h?p lý
? ?? ?n tr?a, ?n v?t luôn ??y ??
? ??ng nghi?p ?am mê, nhi?t huy?t.
? Th?i gian làm vi?c c?a B?n v?i Misfit cam k?t s? là th?i gian có nhi?u th? thách, tr?i nghi?m khó quên nh?t trong s? nghi?p c?a B?n.
? C? h?i phát tri?n chuyên môn và n?ng l?c cá nhân: ???c ?ào t?o 1-3 tháng t?i thung lung Silicon. (??i ng? t?i Misfit h?u h?t ?ã tham gia ch??ng trình ?ào t?o này ít nh?t 1 l?n)

Vui lòng tham kh?o thông tin v? Misfit t?i: www.misfit.com và g?i h? s? ?ng tuy?n v? people@misfit.com

Hits: 8

Thông tin tuyển dụng của Công ty Ericsson: gia hạn đến 16/5

 

Ericsson

C? H?I NGH? NGHI?P

DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN M?I T?T NGHI?P N?M H?C 2015-2016

KHOA ?I?N T? VI?N THÔNG VÀ KHOA CÔNG NGH? THÔNG TIN

C? h?i tr? thành nhân viên c?a Ericsson, t?p ?oàn vi?n thông Th?y ?i?n có m?t t?i 180 qu?c gia v?i l?ch s? 140 n?m ho?t ??ng. 40% l?u l??ng di ??ng trên toàn c?u ???c th?c hi?n trên n?n t?ng thi?t b? c?a Ericsson. Ericsson s? h?u 39.000 b?ng sáng ch? trong l?nh v?c vi?n thông di ??ng. Ericsson là m?t trong nh?ng t?p ?oàn vi?n thông ??u tiên có m?t t?i Vi?t Nam t? n?m 1991, hi?n là ??i tác chi?n l??c cung c?p h? t?ng và d?ch v? vi?n thông cho các công ty khai thác vi?n thông di ??ng t?i Vi?t Nam.

N?P H? S? TR??C NGÀY 16/5/2016

Hãy hi?n th?c hóa gi?c m? s? nghi?p c?a b?n t?i Ericsson:

 1. T?p ?oàn hàng ??u v? Công ngh? Thông tin và D?ch v? vi?n thông di ??ng
 2. Môi tr??ng làm vi?c toàn c?u, tôn tr?ng giá tr? c?a s? ?a d?ng
 3. ??u t? chuyên nghi?p trong l?nh v?c ?ào t?o và phát tri?n l? trình s? nghi?p
 4. Tôn tr?ng giá tr? b?n v?ng và trách nhi?m xã h?i

Hãy g?i h? s? v? cho chúng tôi hr.vietnam@ericsson.com tr??c ngày 16/5/2016 bao g?m:

 • H? s? xin vi?c (CV) kèm m?t ?nh 4x6cm
 • B?n sao B?ng ?i?m n?m h?c 2015-2016 v?i ?i?m trung bình t? 7.0
 • B?n sao ch?ng ch? TOEIC v?i ?i?m t? 450 tr? lên (ho?c ch?ng ch? ti?ng Anh t??ng ?ng).

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?:

Anh Ngô Duy Thành

Mobile: 0903 423 293

Email: hr.vietnam@ericsson.com

http://www.ericsson.com/careers

 

 

Hits: 6

Tuyển dụng nhân sự của công ty cổ phần KASATI

Xem thông tin chi ti?t: Tuy?n d?ng nhân s? KASATI

Hits: 20

TMA tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp Quý II/2016

Hi?n t?i d? án TFT (dành cho SV m?i ra tr??ng, không yêu c?u kinh nghi?m) ?ang tuy?n l?p trình viên và tester nh?m ?áp ?ng nhu c?u v? ngu?n nhân l?c c?a d? án. Qua ?ó, h? tr? cho sinh viên m?i ra tr??ng có vi?c làm ?n ??nh.

Hits: 2

Thông tin Thực tập/Tuyển dụng Cty TNHH MTV DV Viễn Thông Phương Nam

poster A4

N?m 2016, Cty TNHH MTV DV Vi?n Thông Ph??ng Nam (??i tác ??c quy?n T?p ?oàn FPT Telecom) có k? ho?ch ti?p nh?n Sinh viên th?c t?p c?ng nh? nhu c?u Tuy?n d?ng nh? sau:

 • K? ho?ch ti?p nh?n Th?c t?p: ? ?ây
 • Các v? trí c?n tuy?n d?ng:
  • Nhân viên k? thu?t: ? ?ây
  • K? thu?t viên h? tr? t?i nhà khách hàng: ? ?ây
  • N?i làm vi?c: Thành ph? H? Chí Minh, Bình D??ng, ??ng Nai

Thông tin Liên h?:

Ms. H?o – BP Tuy?n d?ng

Add: 702/ 3E S? V?n H?nh, P.12 Q.10

Phone: 08 7300 2222 – IP: 80954

Mobile: 0121.660.7066

Email: phuongnam.tuyendung@fpt.net

 

Hits: 101

Công ty UniQ tuyển kỹ sư thiết kế mạng viễn thông

Chi ti?t xin vui lòng xem file ?ính kèm: ? ?ây

Hits: 11

Misfit tuyển dụng kỹ sư firmware

Misfit tìm ki?m các sinh viên tài n?ng v?a t?t nghi?p cho v? trí K? s? Firmware. ? Misfit, b?n s? có c? h?i ???c làm vi?c v?i nh?ng cá nhân xu?t s?c ??n t? thung l?ng Silicon, t?i m?t môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, thú v? nh?ng ??y th? thách. Tr? thành thành viên c?a Misfit, B?n s?
ph? trách m?ng nghiên c?u,phát tri?n Firmware trong các s?n ph?m c?a Misfit, c?ng nh? ???c tham gia vào quá trình phát tri?n toàn b? s?n ph?m m?i.

MISFIT TÌM KI?M ?NG VIÊN
? Có ki?n th?c, hi?u bi?t v? thi?t k? và phát tri?n Firmware cho vi ?i?u khi?n
? Có kinh nghi?m x? lý, kh?c ph?c v?n ??.
? Có kinh nghi?m trong vi?c vi?t Firmware ? c?p ?? h? ?i?u hành, ho?c l?p trình th?i gian th?c.
? Kinh nghi?m làm vi?c v?i các driver và các ph?n c?ng c? b?n nh? timer, DMA, A/D converter, comparator, UART, I2C, SPI, LCD
? T?t nghi?p ho?c có ki?n th?c v? khoa h?c máy tính, ?i?n ?i?n t?. Thành th?o v? l?p trình
? C/C++ cho Firmware.
CÔNG VI?C C?A B?N
? Nghiên c?u tính kh? thi và phân tích liên quan ??n vi?c thi?t k?, phát tri?n, tri?n khai c?a Firmware và gi?i thu?t cho các s?n ph?m và h? tr? s?n xu?t thi?t b?.
? H? tr? vi?c phát tri?n, th?c hi?n vi?c ki?m tra các ph?n l?p ??t và các ch??ng trình ?ng d?ng ?? kh?c ph?c s? c?, gi?i quy?t khi?u n?i c?a khách hàng.
? Vi?t và th?c hi?n các bài test cho firmware
? H? tr? các v?n ?? liên quan ??n s?n ph?m n?i b? c?ng nh? các s?n ph?m hi?n có trên th? tr??ng.
?U TIÊN
? Matlab
? Ki?n th?c v? các lo?i c?m bi?n
? Có ki?n th?c v? các thi?t b? giao ti?p không dây (wireless), ??c bi?t là Bluetooth
? ?ã có kinh nghi?m làm vi?c trong môi tr??ng R&D
B?N S? NH?N ???C:
? Công vi?c ý ngh?a
? L??ng th??ng c?nh tranh, ?ãi ng? h?p lý
? Ph? c?p: ?i?n tho?i, chi phí phòng t?p gym, b?o hi?m s?c kh?e.
? ?? ?n tr?a, ?n v?t luôn ??y ??
? ??ng nghi?p ?am mê, nhi?t huy?t.
? Th?i gian làm vi?c c?a B?n v?i Misfit cam k?t s? là th?i gian có nhi?u th? thách, tr?i nghi?m khó quên nh?t trong s? nghi?p c?a B?n.
? C? h?i phát tri?n chuyên môn và n?ng l?c cá nhân: ???c ?ào t?o 1-3 tháng t?i thung lung Silicon. (??i ng? t?i Misfit h?u h?t ?ã tham gia ch??ng trình ?ào t?o này ít nh?t 1 l?n)
Vui lòng tham kh?o thông tin v? Misfit t?i: www.misfit.com và g?i h? s? ?ng tuy?n v? people@misfit.com

Hits: 25

1 8 9 10