Thư mời tham dự hội thảo “Tọa đàm về việc làm của sinh viên nữ ngành ICT”

TH? M?I

Kính g?i quý Th?y/Cô,

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, t? l? sinh viên n? trúng tuy?n vào Khoa Vi?n Thông 2 nói riêng và H?c Vi?n C? S? nói chung có xu h??ng gi?m m?c dù nhu c?u xã h?i ??i k? s? n? ngày càng t?ng. Nh?m giúp các sinh viên n?

 • n?m b?t nh?ng thu?n l?i và khó kh?n ??i v?i sinh viên/k? s? n? khi làm vi?c trong l?nh v?c ICT;
 • hi?u rõ nhu c?u th?c t? c?a doanh nghi?p và xã h?i hi?n nay;
 • chu?n b? nh?ng ki?n th?c, k? n?ng c?n thi?t ?? có th? xin vi?c làm làm vi?c t?t sau khi ra tr??ng.

Khoa Vi?n Thông 2 t? ch?c h?i th?o “T?a ?àm v? vi?c làm c?a sinh viên n? ngành ICTv?i

Th?i gian: 9h15 – 11h15 th? n?m ngày 26/10/2017,

??a ?i?m: H?i tr??ng 2A08 t?i C? s? Qu?n 9 (s? 97 ???ng Man Thi?n, Ph??ng Hi?p Phú, Qu?n 9),

Khách m?i:

Ch? Tr?n Th? Trúc Minh, Phó phòng tuy?n d?ng và phát tri?n ngu?n nhân l?c công ty FPT Telecom

Ch? Nguy?n Th? Hu?nh Mai, Tr??ng b? ph?n Testing & BA, DXC Technology Services Vietnam

Ch? Lê Th? Qu?nh Nh?, Tr??ng nhóm ki?m th?, Robert Bosch Engineering (C?u h?c sinh HVCS khóa 2004)

Ch? ??ng Thúy Nhài, Customer Technical Manager, Ericson (C?u h?c sinh HVCS khóa 2004)

Ch? Võ Th? H?ng Ph??ng, Team Leader of Big Data, FPT Telecom.

Kính m?i Quý Th?y/Cô tham d? và chuy?n ti?p thông tin ??n các Th?y/Cô và sinh viên quan tâm.

Hits: 286

[Thông tin tuyển dụng] Công ty RENESAS tuyển dụng Kỹ sư thiết kế

RENESAS ENGINEER RECRUITMENT

I. Opening position

 • 40 Hardware Design Engineers (Logic/Physical/DFT)
 • 30 Software Design Engineers (Embedded/Java/C#)

II. Requirement

 • University graduates from 2017 to March. 2018 with major in Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System

III. Recruitment schedule

IV. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Ltd. (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE), Office Automation (OA) and Information Communication Technology (ICT) applications to help shape a limitless future.

Hits: 256

Chương Trình Đào Tạo FRESHER (Fresher Training Program) của DXC Vietnam dành cho Sinh viên

T?p ?oàn DXC là t?p ?oàn công ngh? ??c l?p s? 1 th? gi?i, v?i 170,000 nhân viên làm vi?c v?i h?n 6000 khách hàng ? 70 qu?c gia trên toàn c?u.  DXC ???c thành l?p v?i s? k?t h?p c?a hai t?p ?oàn hàng ??u th? gi?i là CSC và HP (b? ph?n d?ch v? doanh nghi?p).  Nh?m ?áp ?ng nhu c?u nhân l?c hi?n t?i và xây d?ng ??i ng? nhân l?c k? th?a trong t??ng lai c?a t?p ?oàn ? Vi?t Nam và m? r?ng c? h?i vi?c làm cho t?t c? các b?n có kh? n?ng l?p trình và kinh nghi?m ki?m th? ph?n m?m,  m?i b?n tham gia Ch??ng Trình ?ào T?o FRESHER (Fresher Training Program) c?a DXC Vietnam.

N?i dung, ph? c?p, và s? l??ng ?ào t?o:

 • ?ào t?o nh?ng ki?n th?c c? b?n v? l?p trình, ki?m th?, công ngh? liên quan và k? n?ng m?m, ?? làm vi?c trong các d? án phát tri?n ph?n m?m cho khách hàng trên kh?p th? gi?i
 • Th?c hành trên các ?? tài ???c các k? s? c?a công ty thi?t k?
 • Ph? c?p 10,000,000 ??ng n?u hoàn t?t ch??ng trình h?c và ???c tuy?n d?ng chính th?c vào công ty
 • Ngày và gi?: t? th? 2 ??n th? 6 m?i tu?n b?t ??u t? 9g ??n 18g

Các ch??ng trình ?ào t?o và l?ch khai gi?ng s?p t?i, :

 • MOBILITY FRESHER:

  • S? l??ng h?c viên d? ki?n: 12 ng??i
  • Th?i gian: 09/10/2017 – 04/12/2017 (08 tu?n)
  • ??a ?i?m 366 – Nguy?n Trãi Office – P.8 – Q.5
 • TESTING FRESHER:

  • S? l??ng h?c viên d? ki?n: 12 ng??i
  • Th?i gian: 16/10/2017 – 24/11/2017 (06 tu?n)
  • ??a ?i?m 366 – Nguy?n Trãi Office – P.8 – Q.5
 • JAVA FRESHER:

  • S? l??ng h?c viên d? ki?n: 18 ng??i
  • Th?i gian: 23/10/2017 – 04/12/2017 (06 tu?n)
  • ??a ?i?m 364 C?ng Hòa, P.13, Qu?n Tân Bình, Tp. HCM.
 • COBOL FRESHER:

  • S? l??ng h?c viên d? ki?n: 12 ng??i
  • Th?i gian: 23/10/2017 – 18/12/2017 (08 tu?n)
  • ??a ?i?m 364 C?ng Hòa, P.13, Qu?n Tân Bình, Tp. HCM.

??i t??ng và yêu c?u ?ào t?o:

 • Sinh viên hoàn t?t ch??ng trình h?c/?ã t?t nghi?p t?i các tr??ng ??i H?c, Cao ??ng ho?c t??ng ???ng thu?c các chuyên ngành: Ph?n m?m, CNTT,  Toán-Tin, Toán, V?t Lý… Ho?c có kh? n?ng và kinh nghi?m l?p trình và ki?m th? ph?n m?m
 • Có th? giao ti?p b?ng ti?ng Anh ? c?p ?? c? b?n
 • Cam k?t làm vi?c cho công ty 24 tháng k? t? khi hoàn t?t ch??ng trình ?ào t?o
 • Tham gia ??y ?? th?i gian ?ào t?o nh? yêu c?u

Qui trình tuy?n ch?n:

 • Vòng 1: Sàng l?c h? s?
 • Vòng 2: Ki?m tra ki?n th?c
 • Vòng 3: Ph?ng v?n

H? s? yêu c?u (b?ng m?m softcopy)

 • ??n xin vi?c và S? y?u lý l?ch (b?ng ti?ng Anh)
 • B?ng ?i?m/Gi?y Ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i ho?c b?ng t?t nghi?p ??i H?c/ Cao ??ng Ho?c ch?ng ch? k? thu?t/chi ti?t v? kh? n?ng và kinh nghi?m l?p trình
 • Ch?ng ch? ti?ng Anh n?u có
 • 01 t?m hình (06 tháng g?n nh?t)

N?p ??n ?ng tuy?n và liên h?:

Hits: 141

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY AMARIS VÀ SINH VIÊN KHOA VIỄN THÔNG 2

Vào ngày 22/9/2017, cùng v?i s? h?p tác c?a khoa Vi?n Thông 2, ??i di?n công ty Amaris (Pháp) ?ã có bu?i giao l?u v?i các b?n sinh viên t?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh. H?i th?o ?ã thu hút s? tham d? c?a sinh viên, ??c bi?t sinh viên n?m cu?i.

Amaris, là m?t t?p ?oàn qu?c t? v? l?nh v?c T? v?n công ngh? và qu?n tr? ???c thành l?p n?m 2007, v?i h?n 40 v?n phòng trên th? gi?i. Thành công c?a Amaris d?a trên d?ch v? cá nhân hóa. Chuyên môn c?a Amaris bao g?m 5 l?nh v?c: Kinh doanh và Qu?n tr?, H? th?ng và Công ngh? thông tin, K? thu?t và Công ngh? cao, Công ngh? sinh h?c, D??c và Vi?n Thông. Amaris làm vi?c tr?c ti?p v?i các công ty qu?c t? l?n và các nhóm t?p ?oàn trong nhi?u l?nh v?c nh? n?ng l??ng, xe h?i, ngân hàng, khoa h?c ??i s?ng và môi tr??ng.

??n v?i bu?i giao l?u, ??i di?n công ty ?ã chia s? nh?ng k? n?ng v? ph?ng v?n xin vi?c và cách chu?n b? CV hi?u qu? ??n các b?n sinh viên. Bên c?nh ?ó, nh?ng v? trí tuy?n d?ng t?i công ty, ??c bi?t trong l?nh v?c Công ngh? thông tin và Vi?n Thông thu hút s? quan tâm c?a các b?n sinh viên.

K?t thúc bu?i giao l?u, ??i di?n khoa Vi?n Thông 2 và công ty Amaris h?a h?n t?o ?i?u ki?n cho sinh viên có nh?ng bu?i ki?n t?p t?i công ty và hy v?ng có th? h?p tác nghiên c?u, gi?i thi?u vi?c làm.

Hits: 56

Tham dự tập huấn “How to increase your chances of getting published” ngày 03 tháng 10 năm 2017

John Wiley & Sons, Inc (Wiley) s? cùng v?i BUILD IT t? ch?c m?t bu?i h?i th?o:

Tên h?i th?o: “How to increase your chances of getting published” (Làm cách nào ?? t?ng c? h?i ???c xu?t b?n) – website: click t?i ?ây

Th?i gian: vào 8:00 sáng – 12:00 tr?a ngày 03/10/2017

T?i: phòng Training c?a ASU – l?u 2, toà nhà C, 65 Hu?nh Thúc Kháng, Q1, TPHCM (thu?c tr??ng Cao ??ng K? thu?t Cao Th?ng)

?ây là d?p ?? ng??i tham d? ???c g?p ?ai di?n c?a Wiley và tìm hi?u cách th?c c?a quá trình ???c ??ng bài vi?t/nghiên c?u nh?m giúp cho th?y cô t?ng c? h?i ???c ??ng bài. ??ng th?i, ?ây c?ng là d?p ?? các th?y cô trao ??i, t?ng thêm k? n?ng trong công tác nghiên c?u và chuy?n giao ki?n th?c và c?p nh?t ch??ng trình gi?ng d?y.

Bu?i t?p hu?n này s? ??c bi?t h?u ích cho các th?y cô lãnh ??o phòng ?ào t?o, các phó tr??ng khoa c?ng nh? các th?y cô t?p trung theo h??ng nghiên c?u.

?ính kèm trong email này là th? m?i chính th?c t? phía d? án và ch??ng trình chi ti?t. Ngoài ra, flyer c?a ch??ng trình c?ng ???c ?ính kèm ?? nhà tr??ng thu?n ti?n chia s? website ho?c m?ng xã h?i.

?? tham d?, click t?i ?ây

Hits: 79

[Tuyển dụng] Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK)

Trung tâm Nghiên c?u Công ngh? m?ng Viettel (VTTEK), tr?c thu?c T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i (Viettel), là ??n v? duy nh?t t?i Vi?t Nam nghiên c?u, phát tri?n và kinh doanh toàn b? thi?t b? h? t?ng vi?n thông (2G, 3G, 4G, 5G…) t? l?p truy nh?p, l?p m?ng lõi ??n l?p lõi ?ng d?ng.

V?i g?n 400 k? s? làm vi?c d??i s? b?o tr? c?a T?p ?oàn Viettel, VTTEK ?ã cho ra ??i nh?ng s?n ph?m công ngh? m?ng Lõi mà t? tr??c t?i nay, h? th?ng vi?n thông c?a Vi?t Nam ??u ph?i mua ngoài t? các nhà s?n xu?t l?n trên th? gi?i. Nh?ng s?n ph?m này hi?n nay ch? có m?t s? T?p ?oàn công ngh? l?n trên th? gi?i cung c?p là Huawei, Ericsson, Zte, Amdoc…

Trung tâm Nghiên c?u Công ngh? m?ng Viettel (VTTEK) – T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i, ?ang tuy?n d?ng k? s? phát tri?n t?i H? Chí Minh, chi ti?t nh? sau:

 1. K? s? phát tri?n ph?n m?m (C, C++/Java/Erlang).
 2. K? s? nghiên c?u giao th?c m?ng vi?n thông.
 3. K? s? phát tri?n FPGA/DSP.
 4. K? s? phát tri?n ph?n m?m h? th?ng.
 5. K? s? phát tri?n ph?n m?m giao th?c m?ng.

B?ng mô t? và yêu c?u công vi?c cho t?ng v? trí: t?i ?ây.

QUY?N L?I:

– Thu nh?p: 1000$ => 5000$ (Tùy vào n?ng l?c và kinh nghi?m).

– Ti?n phúc l?i các ngày: 30/4, 2/9, 22/12, t?t d??ng, t?t âm l?ch.

– Ngh? mát hàng n?m & phúc l?i khác.

??a ?i?m làm vi?c: T?ng 7, tòa nhà N06, H?m 158 ???ng Hoàng Hoa Thám, qu?n Tân Bình, TP H? Chí Minh.

B?n nào quan tâm xin g?i CV v? ??a ch? Email: chinhvd@gmail.com ho?c liên h? tr?c ti?p Anh Chính qua s? ?i?n tho?i: 0986191212.

 

Hits: 304

Thông tin tuyển dụng: Renesas Trainee Recruitment

Zalo_ScreenShot_12_1_2017_1356317

NMD times, serif; font-size: 16px;”>I. Opening position

 • 15 Software Design Trainees (Embedded)
 • 12 Hardware Design Trainees (Logic/Physical/DFT)

II. Parajumpers Lightweight UGO Veste Working Condition

 • Working hour: at least 2.5 working days per week from Mondays to Fridays, from 8am to 5pm
 • Training allowance
 • 24/7 accident insurance
 • Free lunch every working day
 • Join real projects of cutting edge technologies in IC design and embedded system
 • Opportunities to become permanent engineers through direct entry scheme

III. Requirement

 • University students in 3rd year and above with with major in Electronics, Telecoms, ROSHE LD-1000 QS Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Canada Goose France Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System
 • Long-term working commitment (at least 2 years)

IV. Recruitment schedule

V. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Mens Air Max Shoes
Ltd. Air Jordan 4 (IV) (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), NIKE ZOOM KD 9 specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE),

Hits: 31

Thông tin tuyển dụng: Renesas Engineer Recruitment

Zalo_ScreenShot_12_1_2017_1356317

I. Opening position

 • 35 Software Design Engineers (Embedded)
 • 50 Hardware Design Engineers (Logic/Physical/DFT)

II. Requirement

 • University graduates from 2016 to March 2017 with major in Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System
 • Long-term working commitment (at least 2 years)

III. Recruitment schedule

IV. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Ltd. (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE), Office Automation (OA) and Information Communication Technology (ICT) applications to help shape a limitless future.

Hits: 23

[TTTN] Thông báo nhận thực tập tại công ty DTS

THÔNG BÁO NH?N TH?C T?P

Dành cho sinh viên h? chính quy D13CQVT & L15CQVT

Công ty: C? Ph?n Công Ngh? Truy?n Thông DTS

??a ch?: 287B ?i?n Biên Ph?, Qu?n 3, Tp.HCM

Website: http://www.dts.com.vn

S? l??ng nh?n: 08 Sinh viên

M?ng th?c t?p:

 • Security: 2sv
 • IPTV: 1sv
 • network controller: 1sv
 • Private cloud: 1 sv
 • TV headend: 1 sv
 • LTE Mobile: 1sv
 • Datacenter: 1sv

Link ??ng ký: https://goo.gl/forms/v2F1BBZu6vtZIGT72

H?n ??ng ký: 16/5/2017

(Chú ý: M?i b?n SV ch? ??ng ký 01 công ty, ?ã ??ng ký r?i không ??ng ký thêm, n?u ??ng ký quá s? l??ng công ty b? xem là không h?p l?)

Liên h?:

Hits: 88

1 2 3 4 5 10