Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Chi? tiêu tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy n?m 2018 c?a H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông la? 3.450. Trong ?o?:

C? S? ?ÀO T?O PHÍA NAM  (Mã tr??ng: BVS)

??a ch?: S? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh

TT Ngành ?ào t?o Mã ngành Ch? tiêu T? h?p xét tuy?n
  Trình ?? ??i h?c   850  
1 K? thu?t ?i?n t? vi?n thông 7520207 120 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

 

Toán, Lý, Anh (mã A01).

2 Công ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t? 7510301 120
3 Công ngh? thông tin 7480201 210
4 An toàn thông tin 7480202 80
5 Công ngh? ?a ph??ng ti?n 7329001 80 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

 

Toán, Lý, Anh (mã A01);

Toán, V?n, Anh (mã D01).

6 Qu?n tr? kinh doanh 7340101 80
7 Marketing 7340115 80
8 K? toán 7340301 80

D? ki?n n?m 2018, H?c vi?n s? tuy?n sinh và ?ào t?o các ngành, chuyên ngành ?ào t?o m?i ?ó là ngành Th??ng m?i ?i?n t? và chuyên ngành Phân tích d? li?u marketing s?.

Ph??ng th?c xét tuy?n:

 • H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ch? s? d?ng duy nh?t k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2018 ?? th?c hi?n xét tuy?n thí sinh trúng tuy?n vào ??i h?c;
 • Thí sinh ??ng ký xét tuy?n theo ngành và theo t? h?p các môn thi/bài thi t??ng ?ng (C?t 5 b?ng ch? tiêu d??i ?ây);
 • Không gi?i h?n s? ngành khi thí sinh ??ng ký xét tuy?n nh?ng ph?i s?p x?p nguy?n v?ng theo th? t? ?u tiên t? cao xu?ng th?p (nguy?n v?ng 1 là nguy?n v?ng cao nh?t).

THÔNG BÁO Tuyển sinh thạc sỹ đợt 1 năm 2018

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? TPHCM tuy?n sinh Th?c s? ??t 1 n?m 2018 v?i thông tin chi ti?t nh? sau: xem ? ?ây.

Thông báo tuyển sinh chất lượng cao năm 2017 tại Học viện

Thí sinh trúng tuy?n h? ??i h?c chính quy các ngành Công ngh? k? thu?t ?i?n ?i?n t?, K? thu?t ?i?n t? truy?n thông, An toàn thông tin, Công ngh? thông tin (Kh?i thi t? h?p A và A1) có th? ??ng ký h?c ngành Công ngh? thông tin h? ch?t l??ng cao t?i H?c vi?n.

Phi?u ??ng ký d? tuy?n l?p ?ào t?o k? s? ch?t l??ng cao ngành công ngh? thông tin: t?i ?ây.

Thông báo: Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học chính quy đợt 1 năm 2017

ADIDAS ZX 750 helvetica, sans-serif;”>H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông thông báo ?i?m chu?n trúng tuy?n ??t 1 vào ??i h?c h? chính quy n?m 2017 c?a H?c vi?n nh? sau (m?c ?i?m công b? d??i ?ây áp d?ng cho h?c sinh ph? thông ? khu v?c 3; m?c ?i?m chênh l?ch ?u tiên theo ??i t??ng là 1,0 ?i?m và theo khu v?c là 0,5 ?i?m):

TT

Ngành ?ào t?o

Mã ngành

?i?m chu?n trúng tuy?n

Th? t? nguy?n v?ng (TTNV) trúng tuy?n khi b?ng m?c ?i?m trúng tuy?n (*)

C? S? ?ÀO T?O PHÍA B?C (mã BVH)

1.

KT ?i?n t? truy?n thông

52520207

22,50

TTNV <= 3

2.

New Balance 997 homme helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>Công ngh? KT ?i?n, ?i?n t?

Air Jordan 2 helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>52510301

21,75

TTNV <= 2

3.

Công ngh? thông tin

52480201

25,00

TTNV = 1

Creighton Bluejays Jerseys helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>4.

An toàn thông tin

52480299

nike air max 1 homme essential helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>24,00

TTNV <= 4

5.

Công ngh? ?a ph??ng ti?n

52480203

23,25

TTNV = 1

6.

Truy?n thông ?a ph??ng ti?n

52320104

23,75

TTNV <= 8

7.

Qu?n tr? kinh doanh

52340101

21,50

TTNV <= 3

8.

Marketting

52340115

22,50

Seton Hall Pirates helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>TTNV <= 4

9.

K? toán

52340301

21,50

TTNV = 1

C? S? ?ÀO T?O PHÍA NAM (mã BVS)

1.

KT ?i?n t? truy?n thông

52520207

19,50

TTNV <= 5

2.

Công ngh? KT ?i?n, ?i?n t?

52510301

19,00

TTNV <= 5

3.

Công ngh? thông tin

52480201

23,25

TTNV <= 8

4.

An toàn thông tin

52480299

21,75

TTNV <= 6

Parajumpers Homme Super Light sans-serif; font-size: 20px;”>5.

Công ngh? ?a ph??ng ti?n

VALCLEAN2 CMF helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>52480203

21,75

TTNV <= 6

6.

Qu?n tr? kinh doanh

52340101

20,50

TTNV <= 3

7.

Marketting

52340115

21,25

TTNV <= 5

8.

K? toán

52340301

Air Jordan Retro 10 sans-serif; font-size: 20px;”>19,75

TTNV <= 4

Ghi chú (*): Th?c hi?n quy ??nh t?i ?i?m c kho?n 1 ?i?u 13 c?a Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy n?m 2017 c?a B? GD&?T, trong tr??ng h?p s? thí sinh ??t ng??ng ?i?m trúng tuy?n (b?ng m?c ?i?m chu?n trúng tuy?n) còn v??t ch? tiêu thì các thí sinh có m?c ?i?m xét tuy?n b?ng nhau ? cu?i danh sách trúng tuy?n s? xét ?u tiên thí sinh có nguy?n v?ng cao h?n.

XÁC NH?N NH?P H?C:

 1. Các thí sinh ??t ?i?m trúng tuy?n mà H?c vi?n ?ã công b? ph?i n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi (b?n g?c có ?óng d?u ??) v? H?c vi?n trong th?i gian quy ??nh ?? xác nh?n vi?c nh?p h?c c?a mình.
 2. Ch? có các thí sinh trúng tuy?n và ?ã n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi m?i ???c H?c vi?n g?i Gi?y báo nh?p h?c.
 3. NIKE ZOOM KD 9 sans-serif;”>Các thí sinh không n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, coi nh? không có nguy?n v?ng h?c t?i H?c vi?n và s? không ???c g?i nh?p h?c.
 4. Th?i gian nh?n Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi: T? th?i ?i?m công b? ?i?m trúng tuy?n ??n 17h00 ngày 7/8/2017 (tính theo d?u b?u ?i?n trên bì th?).
 5. Hình th?c n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi: thí sinh có th? n?p tr?c ti?p t?i các C? s? ?ào t?o c?a H?c vi?n ho?c n?p qua ???ng B?u ?i?n (chuy?n phát nhanh EMS) theo các ??a ch? d??i ?ây:

C? s? ?ào t?o Phía B?c (mã tr??ng BVH):

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông

Km10, ???ng Nguy?n Trãi, Qu?n Hà ?ông, Hà N?i.

?i?n tho?i: 024.33528122, 024.33512252

Email: tuyensinh@ptit.edu.vn

C? s? ?ào t?o Phía Nam (mã tr??ng BVS):

H?c vi?n Công ngh? BCVT – C? s? Tp. H? Chí Minh.

S? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.38297220; Hotline: 1900 7110

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

T? ngày 01/8, thí sinh có th? tra c?u k?t qu? xét tuy?n c?a mình t?i ??a ch?: http://tracuu.ptit.edu.vn ho?c m?c Tra c?u k?t qu? trên c?ng thông tin tuy?n sinh c?a H?c vi?n t?i http://tuyensinh.ptit.edu.vn.

<span style=”font-size: 20px; font-family: arial, helvetica,

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

N?i, ngày 10 tháng 03 n?m 2017

THÔNG BÁO

XÉT TUY?N TH?NG VÀ ?U TIÊN XÉT TUY?N

VÀO ??I H?C H? CHÍNH QUY

N?M 2017

C?n c? Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Thông t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25 tháng 01 n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o;

Th?c hi?n V?n b?n s? 603/BGD?T-GD?H ngày 17/02/2017 v? vi?c h??ng d?n công tác tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o,

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (sau ?ây g?i t?t là H?c vi?n) thông báo v? vi?c xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n vào ??i h?c h? chính quy n?m 2017 nh? sau:

I. Pittsburgh Panthers Jerseys XÉT TUY?N TH?NG VÀO ??I H?C

1. Baylor Bears ??i t??ng và ?i?u ki?n xét tuy?n th?ng:

H?c vi?n xét tuy?n th?ng vào ??i h?c ??i v?i các thí sinh t?t nghi?p trung h?c ph? thông n?m 2016, 2017 và ??t m?t trong các thành tích sau:

a) Thí sinh tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic qu?c t? n?m 2016, 2017 môn Toán h?c, V?t lý ho?c Tin h?c; Thí sinh trong ??i tuy?n qu?c gia d? Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t? n?m 2016, 2017.

b) Thí sinh ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia n?m 2016, 2017 môn Toán h?c, V?t lý ho?c Tin h?c.

c) Thí sinh ?o?t gi?i trong Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia n?m 2016, 2017 (C?n c? vào ?? tài d? thi c?a thí sinh ?o?t gi?i, H?c vi?n xem xét xét tuy?n th?ng thí sinh vào ngành ?ào t?o phù h?p).

2. Danh m?c ngành ??ng ký xét tuy?n th?ng: Ph? l?c s? 1.

3. Nike Air Max Uptempo Ch? tiêu xét tuy?n th?ng: H?c vi?n không gi?i h?n ch? tiêu.

4. H? s? ??ng ký xét tuy?n th?ng:

Thí sinh ??ng ký xét tuy?n th?ng làm m?t b? h? s? g?i v? S? Giáo d?c và ?ào t?o tr??c ngày 20/5/2017. H? s? g?m:

 • Phi?u ??ng ký xét tuy?n th?ng (Ph? l?c s? 2a);
 • B?n sao h?p l?: ch?ng nh?n là thành viên tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic khu v?c và qu?c t? ho?c ch?ng nh?n là thành viên ??i tuy?n tham d? cu?c thi Khoa h?c, k? thu?t qu?c t? (có tên trong danh sách c?a B? GD?T); Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i K? thi ch?n HSG qu?c gia; Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i Cu?c thi Khoa h?c, k? thu?t qu?c gia;
 • 02 phong bì dán tem, ghi rõ h? tên, ??a ch? liên l?c, s? ?i?n tho?i c?a thí sinh;
 • 02 ?nh CMND c? 4×6;
 • L? phí xét tuy?n th?ng: 30,000 ??ng/ h? s?.

5. Florida Gulf Coast Eagles Quy?n l?i c?a thí sinh ???c xét tuy?n th?ng:

N?m 2017, H?c vi?n c?p h?c b?ng toàn ph?n ho?c h?c b?ng t??ng ???ng 50% h?c phí trong n?m h?c th? nh?t cho các thí sinh ???c xét tuy?n th?ng. C? th?:

 • C?p h?c b?ng toàn ph?n (100% h?c phí) trong n?m h?c th? nh?t cho các thí sinh tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic qu?c t?, trong ??i tuy?n qu?c gia d? cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t?; thí sinh ??t gi?i Nh?t trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia (các môn Toán, Lý, Tin h?c) ho?c cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia.
 • C?p h?c b?ng t??ng ???ng 50% h?c phí trong n?m h?c th? nh?t cho các ??i t??ng: Thí sinh ??t gi?i Nhì, Ba trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia (các môn Toán, Lý, Tin h?c) ho?c cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia.

II. Canada Goose Heli Arctic Parka ?U TIÊN XÉT TUY?N VÀO ??I H?C

1. Parajumpers Homme Windbreaker echo ??i t??ng và ?i?u ki?n ?u tiên xét tuy?n:

H?c vi?n ?u tiên xét tuy?n vào ??i h?c ??i v?i các thí sinh:

 • Thí sinh ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia n?m 2016, 2017 môn Toán, V?t lý, Tin h?c ho?c thí sinh ?o?t gi?i trong Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia n?m 2016, 2017.
 • T?t nghi?p THPT n?m 2017.
 • ?ã tham d? k? thi THPT qu?c gia, có k?t qu? thi theo các t? h?p môn thi/bài thi t??ng ?ng v?i ngành ?ã ??ng ký và ?áp ?ng tiêu chí ??m b?o ch?t l??ng ??u vào do B? GD&?T quy ??nh.
 1. Danh m?c ngành ?u tiên xét tuy?n:Ph? l?c s? 1.
 2. Ch? tiêu ?u tiên xét tuy?n: H?c vi?n không gi?i h?n ch? tiêu.
 3. H? s? ??ng ký ?u tiên xét tuy?n:

Thí sinh ??ng ký ?u tiên xét tuy?n làm m?t b? h? s? g?i v? S? Giáo d?c và ?ào t?o tr??c ngày 20/5/2017. Kansas State Wildcats Jerseys H? s? ??ng ký ?u tiên xét tuy?n g?m:

 • Phi?u ??ng ký ?u tiên xét tuy?n (Ph? l?c s? 2b)
 • Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia ho?c Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i Cu?c thi khoa h?c k? thu?t qu?c gia, qu?c t? các n?m 2016, 2017.
 • 01 phong bì ?ã dán s?n tem và ghi rõ ??a ch? liên l?c c?a thí sinh ?? H?c vi?n thông báo k?t qu? xét tuy?n.
 • L? phí xét tuy?n: 30.000 ??ng/ h? s?.

III. ROSHE LD-1000 QS ??I V?I CÁC ??I T??NG KHÁC:

 1. H?c vi?n xét tuy?n th?ng ??i v?i các ??i t??ng khác theo quy ??nh t?i Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, cao ??ng h? chính quy hi?n hành c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.
 2. Thí sinh ???c xét tuy?n th?ng thu?c ??i t??ng này ph?i ?óng h?c phí theo quy ??nh c?a H?c vi?n.
 3. H? s? ??ng ký xét tuy?n th?ng: Theo quy ??nh c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.

IV. Parajumpers Homme Windbreaker echo XÁC NH?N NH?P H?C

 1. Các thí sinh trúng tuy?n theo công b? c?a H?c vi?n ph?i n?p n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i (b?n chính có ?óng d?u ??) v? H?c vi?n trong th?i gian quy ??nh ?? xác nh?n vi?c nh?p h?c c?a mình.
 2. Ch? có các thí sinh trúng tuy?n và ?ã n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i m?i ???c H?c vi?n g?i Gi?y báo nh?p h?c.
 3. Các thí sinh không n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i, coi nh? không có nguy?n v?ng h?c t?i H?c vi?n và s? không ???c g?i nh?p h?c.
 4. Th?i gian nh?n Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i: T? ngày 16/7 ??n tr??c ngày 20/07/2017 (g?i b?ng ???ng B?u ?i?n thì th?i gian k?t thúc ???c tính b?ng d?u b?u ?i?n trên bì th?)
 5. Hình th?c n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i: thí sinh có th? n?p tr?c ti?p t?i các C? s? ?ào t?o c?a H?c vi?n ho?c n?p qua ???ng B?u ?i?n (chuy?n phát nhanh EMS) theo các ??a ch? d??i ?ây.

C? s? ?ào t?o Phía B?c (mã tr??ng BVH):

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông

Km10, ???ng Nguy?n Trãi, Qu?n Hà ?ông, Hà N?i.

?i?n tho?i: 04.33528122, 04.33512252

C? s? ?ào t?o Phía Nam (mã tr??ng BVS):

H?c vi?n Công ngh? BCVT – C? s? Tp.

Thông tin tuyển sinh Đại học 2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở TPHCM

1. Thông Tin V? H?c vi?n

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông là tr??ng ??i h?c công l?p tr?c thu?c B? Thông tin và Truy?n thông bao g?m 2 C? s? ?ào t?o t?i Hà N?i và TP. H? Chí Minh, các Vi?n nghiên c?u khoa h?c – chuy?n giao công ngh? ??u ngành trong l?nh v?c vi?n thông, công ngh? thông tin và truy?n thông.

H?c vi?n là c? s? ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và công ngh? có c? c?u ?a ngành, ?a l?nh v?c, ch?t l??ng cao, trong ?ó t?p trung vào l?nh v?c Vi?n thông, Công ngh? thông tin và Truy?n thông (ICT – luôn là th? m?nh c?a H?c vi?n v?i 20 n?m kinh nghi?m g?n k?t ch?t ch? ?ào t?o v?i nghiên c?u khoa h?c và nhu c?u ngu?n nhân l?c c?a doanh nghi?p); có ch??ng trình, n?i dung, ph??ng pháp ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c tiên ti?n; có ??i ng? cán b? gi?ng d?y, nghiên c?u trình ?? cao; có ??i ng? cán b? qu?n lý chuyên nghi?p và ??ng b?; k?t h?p ch?t ch? gi?a ?ào t?o v?i nghiên c?u khoa h?c và tri?n khai ?ng d?ng, gi?a khoa h?c và công ngh? ?? ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao và b?i d??ng nhân tài khoa h?c, công ngh?; ??nh h??ng phát tri?n thành ??i h?c nghiên c?u ngang t?m v?i các ??i h?c có uy tín trong khu v?c và trên th? gi?i.

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ho?t ??ng theo c? ch? t? ch?, t? ch?u trách nhi?m cao; ch?u s? qu?n lý Nhà n??c c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? giáo d?c và ?ào t?o, c?a B? Thông tin và Truy?n thông v? c? c?u t? ch?c và chuyên môn theo quy ??nh c?a Chính ph? và phù h?p v?i pháp lu?t. Các c? s? ?ào t?o, vi?n nghiên c?u, trung tâm b?i d??ng ?ào t?o b?i d??ng ng?n h?n thu?c H?c vi?n có quy?n t? ch? cao, co? t? cách pha?p nhân ???c quy ??nh trong Lu?t Giáo d?c, Lu?t Giáo d?c ??i h?c.

S? m?ng

Là tr??ng tr?ng ?i?m qu?c gia trong l?nh v?c ICT, ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao, trình ?? cao, b?i d??ng nhân tài; nghiên c?u khoa h?c, phát tri?n công ngh? và chuy?n giao tri th?c ?a ngành, ?a l?nh v?c, ??c bi?t trong l?nh v?c vi?n thông, công ngh? thông tin và truy?n thông; góp ph?n xây d?ng, phát tri?n và b?o v? ??t n??c; làm nòng c?t trong h? th?ng giáo d?c ??i h?c Vi?t Nam.

T?m nhìn t?i n?m 2020

Tr? thành c? s? giáo d?c ??i h?c ??nh h??ng nghiên c?u, ?a ngành, ?a l?nh v?c có tính h?i nh?p cao, trong ?ó, m?t s? khoa, vi?n nghiên c?u thu?c các l?nh v?c khoa h?c công ngh? cao nh? vi?n thông, công ngh? thông tin ??t trình ?? tiên ti?n Châu Á.

“… PTIT k?t n?i tri th?c và mang ??n cho ng??i h?c s? tr??ng thành v? nhân cách và n?ng l?c”

2. Thông tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2017

2.1. ??i t??ng tuy?n sinh: Các thí sinh ?ã t?t nghi?p Trung h?c ph? thông (theo hình th?c giáo d?c chính quy ho?c giáo d?c th??ng xuyên) ho?c ?ã t?t nghi?p trung c?p (ng??i t?t nghi?p trung c?p nh?ng ch?a có b?ng t?t nghi?p THPT ph?i có ch?ng ch? công nh?n hoàn thành các môn v?n hóa trong ch??ng trình giáo d?c THPT); và tham d? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2017 v?i các bài thi/môn theo t? h?p t??ng ?ng các ngành c?a H?c vi?n.

2.2. Ph?m vi tuy?n sinh: H?c vi?n tuy?n sinh trên ph?m vi c? n??c.

2.3. Ph??ng th?c xét tuy?n:

– H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ch? s? d?ng duy nh?t k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2017 ?? th?c hi?n xét tuy?n thí sinh trúng tuy?n vào ??i h?c;

– Thí sinh ??ng ký xét tuy?n theo ngành và theo m?t trong các t? h?p môn thi t??ng ?ng;

– Không gi?i h?n s? ngành khi thí sinh ??ng ký xét tuy?n nh?ng ph?i s?p x?p nguy?n v?ng theo th? t? ?u tiên t? cao xu?ng th?p (nguy?n v?ng 1 là nguy?n v?ng cao nh?t).

Quý Ph? huynh và h?c sinh vui lòng tham kh?o thông tin tuy?n sinh chi ti?t t?i website:

To roi 2017 D2 hieu chinh phu luc thi_final_Page_1

To roi 2017 D2 hieu chinh phu luc thi_final_Page_2

Thông báo xét tuyển Đại học theo hình thứ Giáo dục Từ Xa

Quý Th?y Cô và các anh ch? vui lòng xem n?i dung chi ti?t thông báo: t?i ?ây.

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sỹ đợt 1 năm 2017

Quý Th?y Cô và các anh ch? vui lòng xem n?i dung chi ti?t thông báo: t?i ?ây.

1 2