Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sỹ đợt 1 năm 2017

Quý Th?y Cô và các anh ch? vui lòng xem n?i dung chi ti?t thông báo: t?i ?ây.

Hits: 4

Thông báo tuyển sinh: Chương trình Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin

V?i m?c tiêu t?o ?i?u ki?n cho h?c viên ???c giao l?u, Utah Jazz chia s? kinh nghi?m, Canada Goose Langford Parka nâng cao ki?n th?c chuyên môn và kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh trong môi tr??ng h?c t?p tiên ti?n t?i Australia; ??ng th?i t?o c? h?i cho h?c viên ???c nh?n h?c b?ng toàn ph?n t? B? Giáo d?c và ?ào t?o, Canada Goose Dawson Parka Khoa Qu?c t? và ?ào t?o Sau ??i h?c trân tr?ng gi?i thi?u ch??ng trình ?ào t?o theo ph??ng th?c ph?i h?p (?? án 599) và liên k?t ?ào t?o Th?c s? Công ngh? thông tin gi?a H?c vi?n và Tr??ng ??i h?c Công ngh? Sydney – Australia.

Ch??ng trình có m?c tiêu ?ào t?o các chuyên gia có trình ?? cao trong l?nh v?c công ngh? thông tin, Air Jordan XX8 Retro
có kh? n?ng ?áp ?ng các yêu c?u c?a th? tr??ng nhân l?c qu?c t?. Các hi?u bi?t thu ???c t? ch??ng trình ?ào t?o s? giúp h?c viên sau khi t?t nghi?p có th? làm ch? k? thu?t công ngh? và tham gia xây d?ng và phát tri?n các gi?i pháp công ngh? thông tin cho ??n v?. Manteau Parajumpers Femme Newport ??i v?i ?ng viên trúng tuy?n ch??ng trình ?ào t?o theo ph??ng th?c ph?i h?p (?? án 599), Florida Gulf Coast Eagles ?ng viên s? ???c c?p h?c b?ng c?a ?? án 599 theo quy ??nh hi?n hành c?a Nhà n??c cho hai n?m h?c: n?m th? nh?t t?i Vi?t Nam và n?m th? hai t?i Autralia.

Canada Goose Parka Victoria palatino, Canada Goose Expedition Parka serif;”>Thông báo tuy?n sinh ?i h?c Th?c s? theo ?? án 599 (ph??ng th?c ph?i h?p) n?m 2017 c?a H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông: xem chi ti?t.

New Balance 996 homme palatino,

Hits: 12

Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sỹ theo đề án 599 (phương thức phối hợp) năm 2016

Các Anh/Ch? thí sinh vui lòng xem thông báo chi ti?t: t?i ?ây.

*********

Hits: 2

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2016

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? TP. HCM (H?c vi?n C? S?) thông báo k? ho?ch ti?p nh?n h? s? ??ng ký xét tuy?n ??i h?c, Cao ??ng Chính quy n?m 2016 nh? sau:
?i?n tho?i: (08) 3829 7220
Hotline: 1900 7110
Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

PhuLuc7_Chi tieu - nganh - khoi xet tuyen

I. TH?I GIAN T? CH?C TI?P NH?N H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N VÀ GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

??t 1: T? ngày 01/08/2016 ??n 17:00 gi? ngày 12/08/2016 ??i v?i H? s? ??ng ký xét tuy?n, ??n 17:00 gi? ngày 19/08/2016 ??i v?i Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, trong gi? Hành chính (c? Th? b?y và Ch? nh?t).

??t 2 (n?u có): T? ngày 21/08/2016 ??n 17:00 gi? ngày 31/08/2016 ??i v?i H? s? ??ng ký xét tuy?n, ??n 17:00 gi? ngày 09/09/2016 ??i v?i Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, trong gi? Hành chính (C? Th? b?y và Ch? nh?t).

II. ??A ?I?M TI?P NH?N H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N VÀ GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

III. H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N

  1. 01 Phi?u ??ng ký xét tuy?n (t?i ? ?ây và xem h??ng d?n ?i?n thông tin, ho?c nh?n tr?c ti?p t?i ?i?m ??ng ký xét tuy?n);
  2. Khuy?n khích thí sinh n?p kèm theo b?n photocopy Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi Trung H?c Ph? Thông Qu?c gia n?m 2016;
  3. B?n sao h?p l? Gi?y ch?ng nh?n ??i t??ng ?u tiên hay minh ch?ng ???c h??ng ch? ?? ?u tiên (N?u c?n ?i?u ch?nh ch? ?? ?u tiên so v?i H? s? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia);
  4. 01 phong bì ghi ??a ch? và s? ?i?n tho?i liên h?;
  5. L? phí xét tuy?n: 30.000 ??ng/h? s?.

IV. QUY TRÌNH LÀM TH? T?C ??NG KÝ

V. QUY TRÌNH NH?N GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

VI. H??NG D?N V? CH? ?? ?U TIÊN TRONG TUY?N SINH ??I H?C, CAO ??NG H? CHÍNH QUI N?M 2016

 

Hits: 6034

Thông báo xét tuyển ĐH hệ chính quy đợt 1 năm 2016

Th?i gian nh?n h? s? ??ng ký xét tuy?n: T? ngày 01/08/2016 ??n h?t ngày 12/08/2016, trong gi? hành chính (c? Th? B?y và Ch? Nh?t)

  • ??i v?i h? s? g?i qua ???ng B?u ?i?n, th?i gian ???c tính theo d?u b?u ?i?n trên phong bì th?.
  • ??i v?i thí sinh ??ng ký xét tuy?n tr?c tuy?n thì h? th?ng ??ng ký xét tuy?n tr?c tuy?n s? k?t thúc tr??c 1 ngày (h?t ngày 11/08/2016).
Các b?n thí sinh vui lòng xem thông tin chi ti?t: t?i ?ây.

Hits: 2

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Thông tin chi ti?t ? ?ây: ? ?ây.

Hits: 6

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2016

Vui lòng xem thông tin chi ti?t: ? ?ây

Hits: 2

Thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH chính quy 2016

Vui lòng xem thông tin chi ti?t: ? ?ây

Hits: 3

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy 2016

Vui lòng xem thông tin chi ti?t: ? ?ây

Hits: 2

1 2