Hội thảo khoa học về dữ liệu lớn do Đại Học Deakin, Úc trình bày

Vào ngày 8 tháng 3 n?m 2018, Khoa Vi?n Thông 2 – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? TP. H? Chí Minh – ph?i h?p v?i IEEE Vi?t Nam ?ã t? ch?c seminar khoa h?c do giáo s? Shui Yu, ??i H?c Deakin, Úc trình bày. Giáo s? Shui Yu c?ng là phó ch? t?ch ti?u ban k? thu?t v? d? li?u l?n c?a IEEE ComSoc. Trong bài báo cáo có tiêu ?? “Networking for Big Data: Challenges and Opportunities”, giáo s? Shui Yu c?ng ?ã cung c?p nh?ng thách th?c trong k? nguyên c?a d? li?u l?n cùng v?i các v?n ?? v? b?o m?t thông tin.

Tham gia h?i th?o có các Th?y/Cô c?a H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông, các tr??ng ??i h?c b?n nh?: ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên, ??i H?c Qu?c T?, ??i H?c HUTECH, ??i H?c Duy Tân, v.v., còn có s? tham gia c?a các công ty nh? FPT Telecom, CTIN và Kasati.

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, Khoa Vi?n Thông ?ang ph?n ??u tr? thành n?i có th? k?t n?i v?i các nhà khoa h?c trên th? gi?i trong l?nh v?c ICT ??n VN giao l?u, trao ??i, và h?p tác nghiên c?u khoa h?c.

Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2 Tham Dự Hội Trại Dream Asean Tại Thái Lan

Va?o nga?y 11/12/2017, sinh viên Nguy?n Hoài Nam, l?p  D15VTA1 ngành k? thu?t ?i?n T? Truy?n Thông, thông qua s?? l??a cho?n cu?a Khoa Vi?n Thông 2, ???c c?? ?i tham gia Hô?i tra?i Dream Asian ta?i Bangkok – Tha?i Lan vê? truyê?n thông.

Hô?i tra?i Dream Asian do Cu?c quan hê? công chu?ng Tha?i Lan (PRD) t? ch?c la? mô?t s?? kiê?n ta?o ?iê?u kiê?n cho ca?c sinh viên cu?ng nh? ca?c tha?nh viên cu?a ca?c tô? ch??c hoa?t ?ô?ng trong li?nh v??c truyê?n thông ca?c n???c trong khu v??c ????c giao l?u, g??p g?? ?ô?ng th??i hiê?u ro? h?n vê? cô?ng ?ô?ng Asean. H?i tr?i là c? h?i ?? các b?n sinh viên hiê?u thêm vê? cô?ng ?ô?ng chung Asian – m?t tô? ch??c ma? Viê?t Nam ?ang la? tha?nh viên, c?ng nh?  th??c tra?ng v? ca?c vâ?n ?ê? nhân quyê?n, gia?o du?c, y tê?, truyê?n thông va? kinh tê?.   Bên ca?nh ?o?, H?i tr?i còn co? nh??ng workshop: la?m phim ng??n, la?m video clip, infographic, viê?t ba?i ha?t v??i thông ?iê?p h???ng t??i cô?ng ?ô?ng, nh??ng vâ?n ?ê? hiê?n tra?ng trong cô?ng ?ô?ng. Thông qua các workshop, các sinh viên tham gia h?i tr?i có th? ????c huâ?n luyê?n ?? có th? cung câ?p thông tin vê? cô?ng ?ô?ng Asian bao g?m tâ?m nhi?n Asean, nh??ng vâ?n ?ê? câ?n gia?i quyê?t trong t??ng lai, nh??ng thông tin câ?p nhâ?t trong cô?ng ?ô?ng, hiê?u ????c thê? na?o la? ?oa?n kê?t, h??u nghi?.

Sau h?i tr?i, em ?ã thu nh?t ???c nhi?u ?i?u bao g?m: hiê?u h?n vê? v?n ho?a  cu?a ca?c n???c trong khu v??c thông qua nh??ng hoa?t ?ô?ng gi??i thiê?u nh??ng ???c tr?ng phong tu?c t??ng n???c trong khuôn khô? hô?i tra?i, phong tu?c tâ?p qua?n cu?a ca?c n???c, nh??ng ?iê?m hay trong v?n ho?a, th???ng th??c nh??ng ne?t thu? vi? trong phong tu?c. Hô?i tra?i ?a? cho em thâ?y “s??c ma?nh” truyê?n thông trong viê?c tuyên truyê?n. La? mô?t sinh viên H?c Vi?n tham gia h?i tr?i, em ngh? r?ng mình câ?n pha?i tuyên truyê?n cho mo?i ng???i hiê?u thêm vê? Asean vê? nh??ng kiê?n th??c ????c cung câ?p t?? hô?i tra?i, phô? biê?n nh??ng vâ?n ?ê? quan tro?ng vê? quyê?n con ng???i, gia?o du?c, h???ng t??i nh??ng ng???i co? hoa?n ca?nh kho? kh?n tr???c tiên la? ?? Viê?t Nam va? rô?ng h?n sau na?y la? ca? cô?ng ?ô?ng Asean.

Hô?i tra?i la? mô?t sân ch?i, g??p g?? cu?ng nh? la? trao ?ô?i kinh nghiê?m bô? i?ch, em c?ng r?t mong các b?n sinh viên H?c Vi?n tìm hi?u thêm v? c?ng ??ng Asean vi? mô?t cô?ng ?ô?ng Asean bê?n v??ng trong t??ng lai.

Sinh viên: Nguyê?n Hoa?i Nam

L??p: D15CQVT01 – N

TỌA ĐÀM “VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NỮ NGÀNH ICT”

Trong tinh th?n chúc m?ng ngày ph? n? Vi?t Nam, Khoa Vi?n Thông 2 ?ã t? ch?c bu?i t?a ?àm v? “Vi?c làm cho sinh viên n? ngành ICT” vào sáng th? 5 ngày 26 tháng 10 n?m 2017 t?i h?i tr??ng 2A08, c? s? qu?n 9, H?c vi?n Công ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh.

Các di?n gi? c?a bu?i t?a ?àm này là 5 khách m?i n?, hi?n ?ang làm t?i các công ty chuyên ngành v? Thông tin – Truy?n thông (ICT), c? th? là

 1. Ch? Tr?n Th? Trúc Minh, Phó phòng tuy?n d?ng và phát tri?n ngu?n nhân l?c, FPT Telecom.
 2. Ch? Nguy?n Th? Hu?nh Mai, Tr??ng b? ph?n Testing & BA, DXC Technology Services Vietnam.
 3. Ch? Lê Th? Qu?nh Nh?, Tr??ng nhóm ki?m th?, Robert Bosch Engineering (C?u sinh viên PTITHCM khóa 2004).
 4. Ch? ??ng Thúy Nhài, Customer Technical Manager, Ericsson (C?u sinh viên PTITHCM khóa 2004).
 5. Ch? Võ Th? H?ng Ph??ng, Team Leader of Big Data, FPT Telecom.   

Bu?i t?a ?àm ?ã nh?n ???c s? quan tâm c?a lãnh ??o HVCS, các Th?y Cô Khoa Vi?n Thông, Khoa Công Ngh? Thông tin và nh?n ???c s? h??ng ?ng, tham gia r?t nhi?t tình c?a các b?n sinh viên n? chuyên ngành ?i?n t? – Truy?n thông, ?i?n – ?i?n t?, Công ngh? thông tin và An toàn thông tin.

Hình 1. N?m di?n gi? c?a bu?i t?a ?àm.

T?i bu?i t?a ?àm, các di?n gi? ?ã gi?i thi?u v? nh?ng vi?c làm trong ngành ICT, chia s? kinh nghi?m làm vi?c, nh?ng khó kh?n và thu?n l?i ??i v?i n? sinh viên/k? s? khi tham gia công vi?c trong l?nh v?c ICT d??i góc nhìn c?a ng??i tuy?n d?ng, qu?n lý nhân s? và tr?c ti?p làm công vi?c v? ICT. ??ng th?i, các di?n gi? c?ng trao ??i và l?u ý các v?n ?? khi chu?n b? h? s? xin vi?c và ph?ng v?n.

Các b?n sinh viên ?ã nêu ra r?t nhi?u các câu h?i v? vi?c làm cho sinh viên, nh?t là sinh viên n?, trong th?i gian ?ang h?c c?ng nh? sau khi ra tr??ng nh?: “Vi?c làm thêm chuyên ngành ICT cho sinh viên khi ?ang h?c?”, “Công vi?c k? s? bán hàng có phù h?p v?i n? không?” “C?n chu?n b? gì ?? có th? xin vi?c vào v? trí thi?t k? chip/testing/presale …?”, “Công vi?c ki?m th? ph?n m?m/ph?n c?ng thì phù h?p v?i n? h?n là các công vi?c khác?”, …   

Hình 2. Các b?n ??t câu h?i và giao l?u v?i di?n gi?.

Các di?n gi? ?ã l?ng nghe, chia s? nh?ng kinh nghi?m, ý ki?n c?a mình và gi?i ?áp các  th?c m?c các b?n sinh viên v?i nh?ng ý chính nh? sau:

 • R?t nhi?u công ty v? ICT hi?n nay có các ch??ng trình cho sinh viên làm vi?c bán th?i gian ngay t? n?m 3 nh? ch??ng trình “Sinh viên công ngh? t?p s?” c?a FPT Telecom; các công ty v? IT nh? DXC Technology Services Vietnam, Robert Bosch Engineering ?ã nh?n sinh viên làm vi?c ngay t? khi ?ang h?c. Các ch??ng trình này không gi?i h?n nam hay n?.
 • Các công ty n??c ngoài r?t khuy?n khích cân b?ng t? l? nam/n? nhân viên trong công ty và có ch? ?? h? tr? r?t t?t dành cho n? nhân viên.
 • Ch??ng trình ?ào t?o c?a tr??ng hi?n nay ?ã cung c?p ?? cho sinh viên nh?ng ki?n th?c n?n trong t?ng các chuyên ngành. V?i ki?n th?c n?n này, các công ty tuy?n d?ng s? ?ào t?o thêm cho nhân viên sau khi tuy?n d?ng ?? có th? ?áp ?ng ???c công vi?c theo yêu c?u c?a t?ng công ty.
 • Kinh nghi?m khi tham gia vào các d? án, làm vi?c nhóm trong th?i gian là sinh viên là m?t tiêu chí ???c ?ánh giá cao trong quá trình xét tuy?n t?i các công ty. Các ?ng viên nên ??a các thông tin này vào trong ??n xin vi?c c?a mình ? m?c kinh nghi?m làm vi?c bên c?nh các thông tin v? b?ng c?p, ch?ng ch? …
 • ?? có th? có công vi?c t?t sau này, các b?n sinh viên c?n ph?i chu?n b? ngay t? bây gi?, chú tâm vào vi?c h?c ?? có ki?n th?c n?n t?t, trang b? cho mình nh?ng k? n?ng m?m nh? k? n?ng giao ti?p, làm vi?c nhóm và có tinh th?n h?c h?i ?? có th? ti?p thu ???c nh?ng công ngh? m?i trong l?nh v?c ICT. Ngoài ra, n?u ?ã xác ??nh công vi?c c?a mình sau này s? ph?i giao ti?p, làm vi?c v?i ng??i n??c ngoài thì các b?n ph?i h?c, trao d?i ngo?i ng? (ti?ng Anh, ti?ng Nh?t, …) nhi?u h?n n?a ?? có th? giao ti?p, làm vi?c t?t b?ng ngo?i ng?.
 • ??i v?i các b?n n?, ?i?u quan tr?ng là các b?n ph?i có s? ??nh h??ng, chu?n b? t?t cho công vi?c sau này c?a mình và c?n ph?i t? tin, “??ng ngh? mình là n?”. Ngành ICT, nh?t là l?nh v?c IT, t?i Vi?t Nam trong th?i gian s?p t?i c?n r?t nhi?u nhân l?c ?? có th? ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a th? tr??ng. V?n ?? là các b?n có ?áp ?ng ???c các yêu c?u v? tuy?n d?ng nh? ki?n th?c n?n ???c trang b? trong tr??ng, tinh th?n h?c h?i, kh? n?ng giao ti?p b?ng ti?ng Anh … hay không?

K?t thúc bu?i t?a ?àm, Ch? Trúc Minh ?ã trao 2 ph?n th??ng cho hai b?n có câu h?i hay nh?t. ?ó là b?n Ng?c (D14CQVT02-N) và b?n Khang (D17CQVT01-N).

Còn r?t nhi?u câu h?i, nh?ng ý ki?n ch?a ???c nói h?t trong bu?i t?a ?àm nh? Ch? Qu?nh Nh?, c?u sinh viên PTIT khóa 2004, ?ã chia s? “Em và Nhài r?t vui khi ???c v? tr??ng nói chuy?n, chia s? kinh nghi?m v?i các b?n sinh viên. Nh?ng em v?n còn nhi?u chia s? em mu?n nói v?i các b?n …”.

Thay m?t Ban T? Ch?c, Th?y Tân H?nh ?ã c?m ?n t?t c? các khách m?i c?a bu?i t?a ?àm này. S? còn nhi?u d?p khác trong th?i gian s?p t?i ?? các khách m?i c?a khoa Vi?n Thông nói riêng và H?c vi?n nói chung chia s? kinh nghi?m h?c t?p và làm vi?c, ??nh h??ng ngh? nghi?p, c? h?i vi?c làm giúp cho các b?n sinh viên t? tin h?n, hi?u rõ h?n v? công vi?c sau này c?a mình trong ngành ICT. Th?y Tân H?nh c?ng cám ?n các b?n sinh viên trong ban t? ch?c ch??ng trình, các b?n trong Liên Chi ?oàn Khoa Vi?n Thông 2 ?ã nhi?t tình tham gia và ??ng hành cùng Khoa Vi?n thông 2 trong vi?c t? ch?c bu?i t?a ?àm này.

Hình 4. Th?y Tân H?nh t?ng hoa l?u ni?m cho các di?n gi?.

Hình 5. Hình ch?p toàn th? l?u ni?m.

 

HỌC VIỆN CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH SẼ ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ ATC 2018

Trong ngày 19 tháng 10 n?m 2017, Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách H?c Vi?n C? S?, ?ã có m?t t?i thành ph? Quy Nh?n ?? tham d? H?i ngh? qu?c t? v? các công ngh? tiên ti?n trong truy?n thông (ATC) 2017 t? ngày 18 ??n 20/10/2017. ?ây là H?i ngh? qu?c t? th??ng niên do Hi?p h?i ?i?n t? Vi?n thông Vi?t Nam, Phân h?i Vi?n thông c?a IEEE kh?i x??ng và ch? trì và ??i H?c Quy Nh?n ??ng cai t? ch?c n?m 2017. H?i ngh? ATC t? ch?c l?n ??u vào n?m n?m 2008.

H?i th?o ATC 2017 có m?c tiêu t?o ra di?n ?àn qu?c t? ?? trao ??i khoa h?c và công ngh? gi?a các nhà khoa h?c Vi?t Nam và th? gi?i trong l?nh v?c ?i?n t?, truy?n thông và l?nh v?c liên quan; thúc ??y ho?t ??ng nghiên c?u và ?ào t?o ngu?n nhân l?c công ngh? ?i?n t?, công ngh? thông tin và truy?n thông t?i các tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u t?i Vi?t Nam và qu?c t?. T?i h?i th?o n?m nay, 60 báo cáo s? ???c trình bày và ?ón g?n 150 ng??i tham d?.

V?i h?i ngh? ATC, ?ây là l?n th? 2 H?c Vi?n ??ng cai t? ch?c và l?n th? nh?t H?c Vi?n C? S? tr?c ti?p t? ch?c. Trong n?m 2018, H?c Vi?n C? S? t? ch?c ??n 3 h?i ngh? qu?c t? IEEE bao g?m SigTelCom 2018, ATC 2018 và KSE 2018 ?ã kh?ng ??nh v? th? H?c vi?n là ??n v? nghiên c?u, ?ào t?o tr?ng ?i?m c?a B? TT&TT và tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m qu?c gia trong l?nh v?c ICT.

Thư mời tham dự hội thảo “Tọa đàm về việc làm của sinh viên nữ ngành ICT”

TH? M?I

Kính g?i quý Th?y/Cô,

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, t? l? sinh viên n? trúng tuy?n vào Khoa Vi?n Thông 2 nói riêng và H?c Vi?n C? S? nói chung có xu h??ng gi?m m?c dù nhu c?u xã h?i ??i k? s? n? ngày càng t?ng. Nh?m giúp các sinh viên n?

 • n?m b?t nh?ng thu?n l?i và khó kh?n ??i v?i sinh viên/k? s? n? khi làm vi?c trong l?nh v?c ICT;
 • hi?u rõ nhu c?u th?c t? c?a doanh nghi?p và xã h?i hi?n nay;
 • chu?n b? nh?ng ki?n th?c, k? n?ng c?n thi?t ?? có th? xin vi?c làm làm vi?c t?t sau khi ra tr??ng.

Khoa Vi?n Thông 2 t? ch?c h?i th?o “T?a ?àm v? vi?c làm c?a sinh viên n? ngành ICTv?i

Th?i gian: 9h15 – 11h15 th? n?m ngày 26/10/2017,

??a ?i?m: H?i tr??ng 2A08 t?i C? s? Qu?n 9 (s? 97 ???ng Man Thi?n, Ph??ng Hi?p Phú, Qu?n 9),

Khách m?i:

Ch? Tr?n Th? Trúc Minh, Phó phòng tuy?n d?ng và phát tri?n ngu?n nhân l?c công ty FPT Telecom

Ch? Nguy?n Th? Hu?nh Mai, Tr??ng b? ph?n Testing & BA, DXC Technology Services Vietnam

Ch? Lê Th? Qu?nh Nh?, Tr??ng nhóm ki?m th?, Robert Bosch Engineering (C?u h?c sinh HVCS khóa 2004)

Ch? ??ng Thúy Nhài, Customer Technical Manager, Ericson (C?u h?c sinh HVCS khóa 2004)

Ch? Võ Th? H?ng Ph??ng, Team Leader of Big Data, FPT Telecom.

Kính m?i Quý Th?y/Cô tham d? và chuy?n ti?p thông tin ??n các Th?y/Cô và sinh viên quan tâm.

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY AMARIS VÀ SINH VIÊN KHOA VIỄN THÔNG 2

Vào ngày 22/9/2017, cùng v?i s? h?p tác c?a khoa Vi?n Thông 2, ??i di?n công ty Amaris (Pháp) ?ã có bu?i giao l?u v?i các b?n sinh viên t?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh. H?i th?o ?ã thu hút s? tham d? c?a sinh viên, ??c bi?t sinh viên n?m cu?i.

Amaris, là m?t t?p ?oàn qu?c t? v? l?nh v?c T? v?n công ngh? và qu?n tr? ???c thành l?p n?m 2007, v?i h?n 40 v?n phòng trên th? gi?i. Thành công c?a Amaris d?a trên d?ch v? cá nhân hóa. Chuyên môn c?a Amaris bao g?m 5 l?nh v?c: Kinh doanh và Qu?n tr?, H? th?ng và Công ngh? thông tin, K? thu?t và Công ngh? cao, Công ngh? sinh h?c, D??c và Vi?n Thông. Amaris làm vi?c tr?c ti?p v?i các công ty qu?c t? l?n và các nhóm t?p ?oàn trong nhi?u l?nh v?c nh? n?ng l??ng, xe h?i, ngân hàng, khoa h?c ??i s?ng và môi tr??ng.

??n v?i bu?i giao l?u, ??i di?n công ty ?ã chia s? nh?ng k? n?ng v? ph?ng v?n xin vi?c và cách chu?n b? CV hi?u qu? ??n các b?n sinh viên. Bên c?nh ?ó, nh?ng v? trí tuy?n d?ng t?i công ty, ??c bi?t trong l?nh v?c Công ngh? thông tin và Vi?n Thông thu hút s? quan tâm c?a các b?n sinh viên.

K?t thúc bu?i giao l?u, ??i di?n khoa Vi?n Thông 2 và công ty Amaris h?a h?n t?o ?i?u ki?n cho sinh viên có nh?ng bu?i ki?n t?p t?i công ty và hy v?ng có th? h?p tác nghiên c?u, gi?i thi?u vi?c làm.

Giáo sư Octavia A. Dobre, Đại Học Memorial (Canada) thăm và làm việc với Học Viện Cơ Sở

Vào ngày 5/9/2017, Nh?n l?i m?i c?a Khoa Vi?n Thông 2, giáo s? Octavia A. Dobre, ??i H?c Memorial Canada, và hi?n t?i là Editor in Chief c?a IEEE Communications Letter và ch? t?ch c?a IEEE ComSoc ban liên l?c và tín hi?u, ?ã th?c hi?n seminar khoa h?c t?i H?c Vi?n C? S? có tiêu ?? “Towards 5G Wireless Communication Networks”. H?i th?o ?ã thu hút s? tham d? c?a các gi?ng viên và sinh viên không nh?ng c?a H?c Vi?n C? S? mà còn c?a các tr??ng ??i H?c khác.

Trong bài nói, giáo s? Octavia A Dobre ?ã gi?i thi?u v? m?ng vô tuy?n th? h? t??ng lai 5G, và các công ngh? ti?m n?ng ? l?p v?t lý s? ???c s? d?ng nh?: massive MIMO, vô tuy?n nh?n th?c, truy?n song công, và IoT v.v. Trong bu?i seminar, giáo s? c?ng c?ng ?ã th?o lu?n nh?ng v?n ?? k? thu?t v?i các nhà khoa h?c Vi?t Nam, ??c bi?t là nh?ng ?u và nh??c ?i?m khi mà m?ng 5G ???c tri?n khai ? Vi?t Nam.

Sau bu?i h?i th?o, giáo s? Octavia A Dobre ?ã làm vi?c v?i ban ch? nhi?m Khoa Vi?n Thông 2 th?o lu?n v? nh?ng kh? n?ng h?p tác trong ?ào t?o và nghiên c?u. Giáo S? ?ánh giá cao kh? n?ng, ??c bi?t là n?ng l?c toán h?c c?a sinh viên Vi?t Nam và hi v?ng trong th?i gian s?p t?i có th? h?p tác nghiên c?u và ??ng h??ng d?n sinh viên Vi?t Nam, ??c bi?t là t?i H?c Vi?n C? S?.

Thay m?t cho H?c Vi?n C? S?, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã trân tr?ng c?m ?n giáo s? Octavia ?ã dành th?i gian ??n th?m, trình bày, và làm vi?c t?i H?c Vi?n C? S? và s? n? l?c tri?n khai các ch??ng trình h?p tác nh? ?ã th?o lu?n.

Hội thảo khoa học về “Enabling technologies for Emergency Management Systems: Distributed Autonomous and Resilient EMS”

Vào ngày 5 tháng 9 n?m 2017, Giáo s? Muhammad Ali Imran c?a University of Glasgow ?ã nh?n l?i m?i và trình bày seminar khoa h?c v? các công ngh? kh? thi cho các h? th?ng qu?n lý kh?n c?p cho m?ng th? h? 5G t?i Khoa Vi?n Thông, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? T?i TP. H? Chí Minh.

??i H?c Glasgow là vi?n ??i h?c l?n nh?t c?a thành ph? GlasgowScotland (V??ng qu?c Liên hi?p Anh và B?c Ireland), ???c thành l?p n?m 1451. Vi?n ??i h?c Glasgow là m?t trong nh?ng c? s? ?ào t?o và nghiên c?u danh ti?ng ? V??ng qu?c Anh c?ng nh? trên th? gi?i (x?p th? 73 theo x?p h?ng c?a Times n?m 2008) (th? 24 ? Châu Âu và 11 ? V??ng qu?c Anh) là vi?n ??i h?c c? th? t? ? V??ng qu?c Anh (sau Vi?n ??i h?c CambridgeVi?n ??i h?c OxfordVi?n ??i h?c St Andrews) và là vi?n ??i h?c c? th? hai ? Scotland. N?m 2007, Vi?n ??i h?c Glasgow ???c bình ch?n là vi?n ??i h?c t?t nh?t Scotland c?a n?m.

Trong bài nói, giáo s? ?ã khái quát các ??t chính c?a m?ng qu?n lý kh?n c?p và t? ?ó ?? xu?t các công ngh? ti?m n?ng ?? có th? ?áp ?ng yêu c?u c?a m?ng qu?n lý kh?n c?p, ??c bi?t trong các tình hu?ng thiên tai và nhân tai. Bài nói chuy?n c?a giáo s? ?ã thu hút s? quan tâm c?a r?t nhi?u gi?ng viên, và ??c bi?t là các b?n sinh viên chuyên ngành k? thu?t truy?n thông khi mà r?t nhi?u các b?n sinh viên ?ã quan tâm ??t câu h?i không nh?ng v? bài nói mà v? các c? h?i có th? h?c t?p và nghiên c?u t?i ??i H?c Glasgow.

K?t thúc bu?i h?i th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã c?m ?n giáo s? Muhammad Ali Imran ?ã dành th?i gian ghé th?m H?c Vi?n C? S? và hi v?ng có th? h?p tác trong ?ào t?o và nghiên c?u trong t??ng lai g?n. Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?ng kh?ng ??nh l?i chi?n l??c c?a Khoa là tr? thành m?t ??a ch? ?ào t?o và nghiên c?u uy tín c?a Vi?t Nam.

Bản Tin “Buổi Gặp Gỡ Tân Sinh Viên Khoá 2017”

Vào chi?u ngày 26/08/2017, Khoa Vi?n Thông 2 ?ã t? ch?c bu?i g?p g? tân sinh viên Khoá 2017. ??n d? bu?i g?p m?t có ??i di?n Ban ch? nhi?m Khoa, quý Th?y trong Khoa, ban cán s? l?p và chi ?oàn các khoá 2013-2016, cùng toàn th? các tân sinh viên khoá 2017.

M? ??u bu?i l?, Th?y Tr?n ?ình Thu?n thay m?t Khoa g?i l?i chào m?ng ??n toàn th? các b?n tân sinh viên c?a Khoa Vi?n Thông 2. Ti?p ??n, nh?ng thông tin quan tr?ng v? Khoa, v? B? môn, các Phòng Lab nghiên c?u và các câu l?c b? chuyên ngành ?ã ???c các Th?y trong Khoa ph? bi?n ??n các b?n sinh viên. Ph?n gi?i ?áp th?c m?c c?ng r?t sôi n?i v?i r?t nhi?u câu h?i ??n t? các b?n sinh viên dành cho quý Th?y c?ng nh? các anh/ch? sinh viên khoá tr??c.

Bu?i g?p m?t khép l?i v?i ph?n trao gi?i th??ng cu?c thi “Tôi và n?i th?c t?p” c?a sinh viên khoá 2013, cùng v?i nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c.

M?t s? hình ?nh bu?i giao l?u:

Khoa Viễn Thông 2 họp triển khai công tác và kế hoạch cho năm học mới 2017-2018

Vào ngày 18 tháng 8 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã h?p Khoa ?? tri?n khai công tác và k? ho?ch cho n?m h?c m?i 2017-2018. Tham d?  cu?c h?p có Phó Giám ??c Tân H?nh và ??i di?n các phòng ban ch?c n?ng c?a H?c Vi?n C? S?.

??i di?n cho Khoa Vi?n Thông 2, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa, ?ã trình bày k? ho?ch ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t?, và các công vi?c tr?ng tâm khác c?a Khoa trong n?m h?c m?i 2017-2018.

Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách HVCS t?i TP. H? Chí Minh, ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a các Th?y/Cô c?a Khoa trong công tác gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c và l?u ý ??n công tác h?c t?p nâng cao trình ?? và công tác ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o ?? ?áp ?ng ngu?n nhân l?c c?a xã h?i trong b?i c?nh cách m?ng công nghi?p 4.0.

Bản tin về giải thưởng Exemplary Reviewer của Hiệp hội Điện – Điện tử Hoa Kỳ (IEEE)

V?a qua, TS. Tr?n Trung Duy, Khoa Vi?n thông 2 – H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh ?ã vinh d? nh?n ???c b?ng khen Exemplary Reviewer c?a Hi?p h?i ?i?n – ?i?n t? Hoa K? (IEEE).

?ây là gi?i th??ng h?ng n?m nh?m vinh danh các nhà ph?n bi?n có ?óng góp l?n cho các t?p chí ???c xu?t b?n b?i Hi?p h?i ?i?n – ?i?n t? Hoa K? (IEEE).

V?i các ?óng góp trong n?m 2016, TS. Tr?n Trung Duy ?ã vinh d? nh?n ???c hai b?ng khen Exemplary Reviewer c?a các t?p chí IEEE Transactions on Communications và IEEE Communications Letters.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CLB THÔNG TIN QUANG TRONG HÈ 2017

Ngày 14/6/2017, CLB Thông Tin Quang ?ã h?p v?i tham d? c?a Th?y Cô trong B? môn Thông Tin Quang và th?ng nh?t m?t s? ho?t ??ng c?a CLB trong hè 2017 nh? sau:

 1. Các b?n thành viên CLB TTQ ?ang th?c t?p t?t nghi?p có m?t ít nh?t m?t bu?i/tu?n t?i CLB ?? báo cáo ti?n ?? th?c t?p v?i GVHD. Các thành viên khác v?n tham gia sinh ho?t bình th??ng. Th?i gian th?c hi?n t? ngày 26/6/2017.
 2. CLB s? th??ng xuyên t? ch?c các bu?i sinh ho?t chuyên ?? trong hè 2017. Chuyên ?? ??u tiên s? do Th?y ?? V?n Vi?t Em th?c hi?n v?i n?i dung ”Thi?t l?p m?c tiêu” vào lúc 9h00 ngày th? t?, 28/6/2017 t?i CLB TTQ (Phòng 2D11).
 3. Kênh thông tin n?i b? ?? trao ??i gi?a các thành viên trong CLB TTQ (bao g?m Th?y Cô trong Ban c? v?n, Ban ch? nhi?m CLB và các b?n sinh viên) là trang facebook OFC Club.
 4. Các thông tin v? ho?t ??ng c?a CLB TTQ s? ???c thông báo r?ng rãi qua website, facebook c?a Khoa Vi?n Thông, Liên chi ?oàn Khoa Vi?n Thông…
 5. Các thành viên CLB TTQ ?ã b?u b? sung b?n D??ng Hoàng Thanh (?13CQVT02) và Tr??ng Th? Trang (?13CQVT02) vào Ban Ch? Nhi?m CLB. Nh? v?y, Ban ch? nhi?m CLB TTQ s? g?m 5 thành viên:
 • Th?y Nguy?n V?n Lành (Ch? nhi?m)
 • Tr?n Hoàng H?u Phúc (?13CQVT01)
 • D??ng Hoàng Thanh (?13CQVT02)
 • Tr??ng Th? Trang (?13CQVT02)
 • Hu?nh H? Qu?nh Nh? (?14CQVT02).

 Ban Ch? nhi?m CLB TTQ

(Ngu?n tin: B? Môn Thông Tin Quang)

M?T S? HÌNH ?NH V? BU?I RA M?T CLB CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN QUANG NGÀY 12/04/2017

11

Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o, Tr??ng Khoa Vi?n Thông t?ng hoa chúc m?ng thành l?p CLB Thông Tin Quang vào ngày 12/04/2017

22

Các b?n sinh viên tham d? bu?i ra m?t CLB Thông Tin Quang ngày 12/04/2017 và Th?y Cô trong Ban c? v?n & Ban ch? nhi?m CLB

33

Ban c? v?n và Ban ch? nhi?m CLB Thông Tin Quang

44

CLB Thông Tin Quang – Phòng 2D11

55

Hội thảo khoa học: Bảo mật lớp vật lý do TS. Thái Truyển Đại Chấn trình bày

Vào ngày 28 tháng 6 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã t? ch?c h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? Physical-Layer Secret Key Generation with Colluding Untrusted Relays do TS. Thái Truy?n ??i Ch?n, ??i H?c Vi?t ??c trình bày. Trong bài trình bày, TS. Ch?n ?ã trình bày t?ng quát v? b?o m?t l?p v?t lý và cách th?c sinh mã ?? b?o v? d? li?u trong quá trình trao ??i thông tin. Bài nói chuy?n c?a TS. Ch?n r?t thú v?, thu hút toàn b? thành viên c?a phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n và các Th?y/Cô và sinh viên quan tâm.

IMG_1032

Thái Truy?n ??i Ch?n là c?u sinh viên khoá 98 c?a Khoa, nh?n ???c h?c b?ng h?c th?c s? t?i vi?n KAIST, Hàn Qu?c và h?c b?ng ti?n s? t?i ??i h?c Aalborg, ?an M?ch. Và hi?n nay, TS. Ch?n hi?n ?ang công tác t?i ??i H?c Vi?t ??c, Vi?t Nam.

K?t thúc bu?i h?i Th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?m ?n TS. Ch?n ?ã ghé th?m Khoa và tr??ng c?, và hi v?ng s? có nh?ng c? h?i h?p tác trong công tác ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c.

DU LỊCH HÈ KHOA VIỄN THÔNG 2017 TẠI CÁI BÈ (TIỀN GIANG)

Nhân d?p hè n?m 2017, Khoa Vi?n Thông 2 ?ã t? ch?c chuy?n du l?ch t?i Cái Bè (Ti?n Giang) vào ngày 3/6/2017 và 4/6/2017. Chuy?n ?i này ?ã nh?n ???c s? h??ng ?ng và ?ng h? r?t nhi?t tình c?a Th?y Cô trong Khoa Vi?n Thông và gia ?ình. ?ây là l?n ??u tiên m?t chuy?n du l?ch hè c?a Khoa Vi?n Thông có s? tham d? ??y ?? c?a t?t c? Th?y Cô trong Khoa. C? ?oàn ?ã tr?i qua hai ngày ngh? d??ng t?i Mekong Resort & Spa và tham quan Cái Bè (Ti?n Giang) th?t vui, thân m?t và r?t thú v?.

a

b

T?i Mekong Resort & Spa, c? ?oàn ?ã ???c tr?i nghi?m m?t k? ngh? d??ng thú v? v?i khung c?nh sông n??c thiên nhiên c?a mi?n Tây Nam B?, ?ua thuy?n cayak, ?i xe ??p, … và ?n t?i cùng nhau t?i nhà hàng c?a resort. Sau khi r?i Mekong Resort & Spa, ?oàn ti?p t?c ?i thuy?n tham quan ch? n?i Cái Bè (Ti?n Giang) và th? làm nông dân tát m??ng b?t cá. Th?y Cô và các thành viên nhí trong ?oàn ?ã ???c tr?i nghi?m th?c t? chân l?m, tay bùn c?a ng??i nông dân là nh? th? nào.

Chuy?n du l?ch hè 2017 k?t thúc sau ho?t ??ng th?m c? s? làm c?m, k?o d?a vào nuôi ông. Khoa Vi?n Thông chia tay nhau và h?n hè 2018 v?i ??y ?? các thành viên nh? trong k? ngh? hè này và h?a h?n có nh?ng tr?i nghi?m m?i.

c

d

e

f

Buổi “Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập tốt nghiệp”

Vào sáng ngày 07/06/2017, Nike Air Odyssey v?n phòng khoa Vi?n Thông 2 ?ã t? ch?c bu?i “H??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c trong quá trình th?c t?p t?t nghi?p” cho các b?n sinh viên (SV) khóa D13CQVT và L15CQVT.

Tham d? bu?i sinh ho?t có s? góp m?t c?a Th?y Nguy?n Xuân Khánh – Tr??ng Phòng Giáo v? và Ban ch? nhi?m Khoa Vi?n Thông 2. Các Th?y Tr??ng B? môn ?ã trình bày chi ti?t quy trình, Canada Goose Banff Parka h??ng d?n ??ng ký và các th? t?c liên quan trong quá trình th?c t?p t?t nghi?p. Moncler Femme Bên c?nh ?ó, UAB Blazers hình th?c trình bày và n?i dung quy?n báo cáo th?c t?p t?t nghi?p (TTTN) c?ng ?ã ???c các Th?y h??ng d?n m?t cách t? m?.

Bu?i sinh ho?t c?ng là d?p ?? các Th?y/Cô trong Khoa chia s? kinh nghi?m v? v?n hoá doanh nghi?p, Roshe Run For Womens
giúp các b?n sinh viên chu?n b? v? m?t tinh th?n, k? n?ng giao ti?p và hành vi ?ng x? khi l?n ??u tiên ??n th?c t?p t?i các công ty.

Trong ph?n cu?i c?a bu?i sinh ho?t, Nike Air Jordan 6 Womens
Th?y Nguy?n Xuân Khánh cùng các Th?y/Cô trong Khoa gi?i ?áp th?c m?c c?a các b?n SV trong quá trình ??ng ký và th?c t?p. Baylor Bears Jerseys Nh?ng v?n ?? v? quy trình và th? t?c TTTN l?n l??t ???c các Th?y gi?i ?áp m?t cách rõ ràng, ADIDAS EQUIPMENT 10 M t? m?,

1 2 3