Công ty Terrabit trao tặng thiết bị đo ADSL2+ cho Khoa Viễn Thông 2

2

Vào ngày  29/09/2016 t?i H?c vi?n C? S? Qu?n 1, di?n ra L? trao t?ng 02 máy ?o ADSL2+ c?a công ty Terrabit cho Khoa Vi?n Thông 2, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông nh?m góp ph?n nâng cao k? n?ng th?c hành chuyên sâu m?ng ngo?i vi c?a sinh viên ngành ?i?n T? Truy?n Thông. Lãnh ??o Công ty Terrabit c?ng bày t? mong mu?n h?p tác v?i Khoa Vi?n Thông 2 trong công tác nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao công ngh? d?a trên c? s? th? m?nh c?a t?ng ??n v?.

Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng khoa Vi?n Thông 2 – trân tr?ng c?m ?n s? h? tr? c?a Công ty Terrabit và mong mu?n s? h?p tác lâu dài v?i Công ty trong công tác ?ào t?o, ví d?: h? tr? sinh viên th?c t?p t?t nghi?p, ph?n h?i v? ch??ng trình ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c, ví d?: xây d?ng phòng thí nghi?m v? m?ng.

Công ty C? ph?n Vi?n Thông SIÊU T?C – Terrabit Networks Vietnam (TBV), ???c thành l?p vào tháng 6 n?m 2009, là công ty con cu?a Terrabit Networks Singapore, m?t nhà s?n xu?t và phân ph?i các thi?t b? m?ng và vi?n thông trên toàn c?u, cung ?ng gi?i pháp cho các Nhà cung c?p d?ch v?, Doanh nghi?p, Chính ph? và khách hàng Công nghi?p.

*********

Hits: 7

Khoa Viễn Thông 2 làm việc với Đại Học Telecom PariTech

1

Vào ngày 12/8, Khoa Vi?n Thông 2 ?ã ti?p và làm vi?c v?i ??i H?c Telecom PariTech, C?ng Hòa Pháp. ??i di?n ??i H?c Telecom PariTech bao g?m GS. Nguy?n V?n Tâm và GS. Alain Sibille.

GS. Alain Sibille ?ã gi?i thi?u t?ng quan v? ??i H?c Telecom ParisTech c?ng nh? cung c?p thông tin v? nh?ng c? h?i h?c t?p t?i ??i H?c Telecom PariTech. GS. Alain Sibille nói riêng và ??i H?c Telecom ParisTech nói chung mong mu?n nhi?u gi?ng viên và sinh viên c?a H?c Vi?n tham gia h?c t?p và nghiên c?u ?? t?ng c??ng s? h?p tác gi?a hai tr??ng.

Trong ph?n th? 2, GS. Nguy?n V?n Tâm ?ã trình bày v? “COGNICOM and Global Mentoring” và m?i các Th?y/Cô c?a Khoa và Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n tham gia vào d? án này.

*********

Hits: 3

Quyết định V/v ban hành các kế hoạch thành phần năm học 2016 – 2017

CV DEN 538_Page_01CV DEN 538_Page_02

Ph? l?c kèm theo Quy?t ??nh s? 654/Q?-HV:

Hits: 3

Seminar khoa học về thành phố thông minh (Smart Cities)

^E33A9104980CCF3B9910604F2E52D53A62DA84531B5B48B75A^pimgpsh_fullsize_distr^66AFE73B516F6CC3BA22CB32513CD871250CB0041F7F96CE29^pimgpsh_fullsize_distr

 

Vào ngày 2 tháng 8 n?m 2016, Khoa Vi?n Thông 2 t? ch?c seminar khoa h?c v?i tiêu ?? “Sustainable Beacon Infrastructure and Interactive Smart City Appliations” do TS. Soochang Park và GS. James She, HKUST-NIE social media lab, ??i H?c ??i H?c Khoa H?c và K? Thu?t Hông Kong (HKUST) trình bày. HKUST-NIE social media lab là m?t trong nh?ng lab nghiên c?u hàng ??u c?a Châu Á trong h??ng nghiên c?u v? “thành ph? thông minh”.

Sau bài Seminar, TS. Soochang Park ??i di?n cho HKUST-NIE social media lab th?o lu?n v?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? T?i TP. H? Chí Minh v? nh?ng kh? n?ng h?p tác nghiên c?u, ??c bi?t trong b?i c?nh chính quy?n TP. HCM ph?n ??u ??n n?m 2025 xây d?ng TP. HCM tr? thành “Thành ph? thông minh” nh?m thúc ??y phát tri?n kinh t?; nâng cao ch?t l??ng môi tr??ng s?ng và ch?t l??ng ph?c v? ng??i dân.

Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n – c?m ?n TS. Soochang Park ?ã ghé th?m H?c Vi?n và th?c seminar khoa h?c v?i hi v?ng m? ra nh?ng h?p tác khoa h?c hi?u qu? và thành công.

??i H?c Khoa H?c và K? Thu?t Hông Kong (HKUST) là m?t trong ba tr??ng ??i h?c hàng ??u c?a Hong Kong. HKUST ???c x?p h?ng 1 châu Á theo b?n x?p h?ng QS trong 3 n?m liên ti?p t? n?m 2011 ??n n?m 2013.

H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? (HVCS) t?i Thành Ph? H? Chí Minh là m?t trong nh?ng c? s? ?ào t?o ??i h?c, sau ??i h?c uy tín hàng ??u c?a phía Nam trong l?nh v?c ICT (?i?n T?, Vi?n Thông và Công Ngh? Thông Tin). HVCS ?ã th?c hi?n nhi?u d? án nghiên c?u các c?p và chuy?n giao công ngh? trong l?nh v?c ICT.

Hits: 7

Khoa Viễn Thông 2 chủ trì tổ chức Hội thảo khởi động dự án ASEAN IVO 2016

P1050980

Ngày 28/7/2016 t?i Thành ph? H? Long, Qu?ng Ninh, H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ?ã ph?i h?p cùng Vi?n Công ngh? Thông tin và Truy?n thông Qu?c gia Nh?t B?n (NICT) t? ch?c L? kh?i ??ng d? án nghiên c?u v?i ?? tài “X? lý ?nh và truy?n thông c? ly g?n cho khu v?c ASEAN”. D? án trên ???c th?c hi?n trong khuôn kh? d? án h?p tác nghiên c?u có tên g?i ASEAN-IVO nh?m t?ng c??ng s? h?p tác gi?a NICT và các vi?n nghiên c?u khu v?c ASEAN ?? gi?i quy?t các thách th?c chung trong khu v?c thông qua ?ng d?ng Công ngh? thông tin và truy?n thông. Theo ?ó, d? án “X? lý ?nh và truy?n thông c? ly g?n cho khu v?c ASEAN” có s? tham gia c?a 10 tr??ng, vi?n và ??n v? nghiên c?u uy tín c?a Châu Á, do Khoa Vi?n Thông 2, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông là ??n v? ch? trì, bao g?m:

  • Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT, Vietnam),
  • HCM city Department of Information and Communications (DIC, Vietnam),
  • Radio Frequency Department (RFD, Vietnam),
  • Chiang Mai University (CMU, Thailand),
  • Chulalongkorn University (CU, Thailand),
  • Universiti Teknologi Malaysia (UTM, Malaysia),
  • Suranaree University of Technology (SUT, Thailand),
  • Telekom Malaysia R&D (TMRD, Malaysia),
  • Indonesian Institute of Science (LIPI, Indonesia),
  • Telkom Indonesia (TI, Indonesia).

 Tham d? l? kh?i ??ng, TS. V? V?n San – Giám ??c H?c vi?n ?ã có bài phát bi?u chào m?ng các v? khách m?i, các nhà khoa h?c tham gia d? án ??n tham d? s? ki?n. TS. V? V?n San ?ánh giá cao s? h?p tác tích c?c c?a NICT ??i v?i các ch??ng trình h?p tác v?i H?c vi?n nói chung và d? án ASEAN-IVO l?n này nói riêng. Giám ??c H?c vi?n hi v?ng trong th?i gian t?i các bên s? h?p tác ch?t ch? ?? d? án ??t k?t qu? có tính ?ng d?ng cao. Sau ph?n phát bi?u chào m?ng, các bên tham gia ?ã trình bày v? k? ho?ch nghiên c?u và c? ch? ph?i h?p trong quá trình th?c hi?n d? án.

 

Hits: 5

Hội thảo khoa học “Truyền thông vô tuyến 5G” của GS. Lê Bảo Long – Đại học Université du Québec, Montréal, Canada

SeminaLBL

Vào ngày 27/07/2016, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) –  ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c do GS. Lê B?o Long, ??i h?c Université du Québec, Montréal, Canada, trình bày v? ch? ?? “5G Wireless Access Technologies, IoT, and Mobile Data Analytics: The Convergence of ICT”. Trong bu?i h?i th?o khoa h?c, GS. Lê B?o Long ?ã trình bày t?m quan tr?ng c?a truy?n thông vô tuy?n th? h? ti?p theo (5G), m?t ch? ?? ?ang thu hút nhi?u s? quan tâm c?a các nhà nghiên c?u, các nhà s?n xu?t và ??u t? trên toàn th? gi?i.

Tham d? bu?i h?i th?o có ??i di?n Ban lãnh ??o HVCS, ??i di?n lãnh ??o Khoa Vi?n thông II cùng các gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS.  ??c bi?t, bu?i h?i th?o khoa h?c có s? góp m?t ?ông ??o các nhà khoa h?c và gi?ng viên ??n t? các tr??ng ??i H?c (?H) phía Nam nh? ?H Bách Khoa, ?H S? Ph?m K? Thu?t, ?H Công Nghi?p, ?H Giao Thông V?n T?i, Qu?c T? Mi?n ?ông, ?H Tôn ??c Th?ng. Bu?i h?i th?o là d?p ?? các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS giao l?u v?i GS. Lê B?o Long và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng và công ngh? c?a m?ng vô tuy?n th? h? m?i 5G.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?i th?o, Th?y Lê Quang Phú thay m?t HVCS t?ng quà l?u ni?m, c?m ?n GS. Lê B?o Long dành th?i gian giao l?u và trao ??i v?i các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên. Th?y Lê Quang Phú c?ng bày t? mong mu?n h?p tác v?i GS. Lê B?o Long trong ho?t ??ng NCKH, ?ào t?o nghiên c?u sinh và xây d?ng các nhóm nghiên c?u m?nh trong H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông.

Hits: 18

TS. Tân Hạnh – Phó Giám Đốc Học Viện – tiếp và làm việc với Giáo Sư Phạm Anh Vũ, Giáo Sư của Đại Học California, Davis

Prof. Vu meeting

Vào ngày 12/7/2016, TS. Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n ?ã ti?p và làm vi?c v?i Giáo S? Ph?m Anh V?, Giáo S? c?a ??i H?c California, Davis và kiêm giám ??c phòng thí nghi?m nghiên c?u Davis v? sóng milimet. Cùng tham d? bu?i làm vi?c còn có TS. Nguy?n Ng?c Minh (Tr??ng Khoa ?i?n T? 1), TS. Nguy?n L??ng Nh?t (Tr??ng Khoa K? Thu?t ?i?n T? 2), PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o (Tr??ng Khoa Vi?n Thông 2).

Hai bên ?ã trao ??i tình hình nghiên c?u và gi?ng d?y ??i h?c và sau ??i h?c, ??c bi?t trong l?nh v?c siêu cao t?n, thi?t k? anten và các ?ng d?ng trong l?nh v?c thông tin vô tuy?n. Hai bên ?ã nh?t trí s? ti?n hành các ho?t ??ng h?p tác nghiên c?u c? th?: cùng t? ch?c các h?i ngh? qu?c t? chuyên ngành, cùng h? tr? các ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c và cùng th?c hi?n các d? án nghiên c?u.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?p, GS. V? c?ng ?ã c?m ?n H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông ?ã và ?ang ?ào t?o nh?ng th? h? sinh viên xu?t s?c, mà trong ?ó hi?n là thành viên nghiên c?u xu?t s?c c?a phòng thí nghi?m Davis c?a ??i H?c California.

Tân H?nh thay m?t H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông t?ng quà l?u ni?m c?m ?n GS. Ph?m Anh V? ?ã dành th?i gian làm vi?c v?i H?c Vi?n, m? ra m?t kênh h?p tác trong ?ào t?o và nghiên c?u cho các b?n sinh viên gi?a H?c vi?n và ??i H?c California Davis.

Hits: 88

Học Viện Cơ Sở trao đổi sinh viên và thực tập sinh với Đại Học Clermont Ferrand II, Cộng Hòa Pháp.

Fig1

V?i mong mu?n mang ??n cho các b?n sinh viên H?c Vi?n C? S? (HVCS) c? h?i giao l?u, h?c h?i cùng sinh viên qu?c t?, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? TP. H? Chí Minh ?ã trao ??i sinh viên và th?c t?p sinh v?i ??i H?c Clermont Ferrand II, C?ng Hòa Pháp.

T?i H?c Vi?n C? S?, b?n sinh viên Pháp bên c?nh ho?t ??ng th?c t?p chuyên môn t?i Phòng Thí Nghi?m Thông Tin Vô Tuy?n trong kho?ng th?i gian 3/2016 ??n 6/2016, ?ã có d?p tìm hi?u giao l?u v?i sinh viên c?a H?c Vi?n C? S?.

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, H?c Vi?n nói chung và H?c Vi?n C? S? nói riêng ?ã ??y m?nh ho?t ??ng quan h? qu?c t?. Bên c?nh các ho?t ??ng t? ch?c h?i ngh? khoa h?c qu?c t? và tham gia các d? án nghiên c?u qu?c t?, HVCS ?ã ??y m?nh ho?t ??ng trao ??i sinh viên và th?c t?p sinh qu?c t? nh?m giúp cho sinh viên c?a HVCS t?ng c??ng k? n?ng ti?ng Anh và ho?t ??ng nhóm qu?c t?.

Hits: 19

Hội thảo khoa học “Large-scale MIMO Precoding Designs” của GS. TS. Lê Ngọc Thọ, Đại học McGill, Canada

Vào ngày 2/6, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh –  ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c do GS. TS. Lê Ng?c Th?, ??i h?c McGill, Canada, trình bày v? ch? ?? “Large-scale MIMO Precoding Designs”. GS. TS. Lê Ng?c Th? ?ã ???c nh?n nhi?u gi?i th??ng uy tín c?a Canada vinh danh các k?t qu? nghiên c?u ?i?n hình trong l?nh v?c Vi?n thông trong ?ó có Huy ch??ng Kim c??ng c?a N? hoàng Canada Elizabeth II vào n?m 2013.

giao su Tho

Bu?i h?i th?o là d?p ?? các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS giao l?u v?i GS. lê Ng?c Th? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng và công ngh? c?a m?ng vô tuy?n th? h? m?i 5G.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?i th?o, TS. Tân H?nh thay m?t H?c Vi?n C? S? ?ã c?m ?n GS. Lê Ng?c Th? dành th?i gian giao l?u và trao ??i v?i các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên. TS. Tân H?nh c?ng bày t? mong mu?n h?p tác v?i GS. Lê Ng?c Th? trong ho?t ??ng NCKH, ?ào t?o nghiên c?u sinh và xây d?ng các nhóm nghiên c?u m?nh trong H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông.

Hits: 18

Hội Thảo Khoa Học Công Nghệ Chào Mừng Ngày Khoa Học Công Nghệ 18/5

Kính m?i Quý Th?y/Cô và các b?n sinh viên tham gia H?i Th?o Khoa H?c Công Ngh? Chào M?ng Ngày Khoa H?c Công Ngh? 18/5

+ Th?i gian: 7h30 ngày 18/05/2016

+ ??a ?i?m: H?c Vi?n C? S? Qu?n 9

+ Ch??ng trình: t?i ? ?ây.

Hits: 3

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ thiết bị thí nghiệm giữa PTITHCM và ORITECH

IMG_0203 (002)

Vào ngày 25 tháng 4 n?m 2016, t?i c? s? Qu?n 1 ?ã di?n ra l? ký k?t th?a thu?n tài tr? thi?t b? thí nghi?m th?c hành gi?a H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? TP. H? Chí Minh  v?i công ty ORITECH. Công ty Oritech s? tài tr? cho khoa Vi?n Thông 2 h? th?ng thí nghi?m th?c hành thông tin quang GPON nh?m góp ph?n nâng cao ch?t l??ng h? th?ng thí nghi?m th?c hành c?a tr??ng và giúp các b?n sinh viên ti?p c?n v?i th?c t? m?ng l??i.

Công ty Oritech là công ty công ngh? thành l?p vào tháng 6/2008 c?a các c?u sinh viên ngành Vi?n Thông c?a H?c vi?n, chuyên cung c?p các gi?i pháp công ngh? ph?c v? các nhà khai thác d?ch v? vi?n thông c?ng nh? các t? ch?c và doanh nghi?p.

??i di?n Công ty Oritech – Ông Nguy?n Tr?ng Thành, Ch? t?ch H?QT – cam k?t s? ti?p t?c ??ng hành v?i nhà tr??ng trong vi?c t?o ?i?u ki?n cho sinh viên chuyên ngành vi?n thông có thêm nhi?u c? h?i ti?p c?n v?i th?c t? v? h? t?ng vi?n thông, s?n sàng thích nghi v?i công vi?c ngay khi t?t nghi?p.

TS. Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n ph? trách H?c Vi?n C? S? – ?ã chân thành c?m ?n s? ?óng góp c?a công ty Oritech nói chung và tình c?m c?a các c?u sinh viên nói riêng ??n H?c Vi?n.

 

Hits: 7

1 2 3