Home »

CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ FPT TELECOM

Thân g?i các b?n Sinh viên,

Trên th? tr??ng lao ??ng, s?c thu hút c?a ngành Công ngh? thông tin v?n ch?a bao gi? v?i b?t. ?? HOT c?a ngành không có d?u hi?u h? nhi?t và ?ây v?a là c? h?i, v?a là thách th?c r?t l?n ??i v?i nhân s? c?a ngành, ??c bi?t là ??i v?i các b?n sinh viên tài n?ng, nh?ng b?n có ki?n th?c, ?am mê, ch? thi?u c? h?i ?? h?c h?i, phát tri?n.

Là ngành có t?c ?? thay ??i chóng m?t và yêu c?u ngày càng cao, nhân s? ngành Công ngh? Thông tin luôn ph?i ??i m?t v?i nh?ng câu h?i v? ki?n th?c, kinh nghi?m, k? n?ng,… ??i v?i các b?n sinh viên ?ã và s?p ra tr??ng, có l? ?ây là nh?ng câu h?i khó tr? l?i.

Hi?u ???c tính c?p thi?t c?a th? tr??ng lao ??ng và mong mu?n giúp các b?n sinh viên n?m 3, n?m 4 có ???c b??c ??m v?ng ch?c cho s? nghi?p, FPT Telecom ti?p t?c tri?n khai ch??ng trình TÀI N?NG CÔNG NGH? T?P S? – TH?C T?P CÓ L??NG (link ch??ng trình: https://goo.gl/7295H1)

FPT Telecom cam k?t nuôi d??ng nhân tài ngành Công ngh? Thông tin – ?i?n t? Vi?n thông ngay t? khi còn ng?i trên gh? nhà tr??ng. ?ây không ch? là ho?t ??ng nâng ?? s? nghi?p c?a các b?n Sinh viên, mà còn t?o ra m?t ??i ng? nh?ng b?n tr? tài gi?i, n?ng ??ng cho FPT Telecom mai sau.

??N V?I CH??NG TRÌNH B?N ???C GÌ?
? H??NG L??NG trong th?i gian t?p s? (03tr – 05tr/tháng).
? ???c ?ÀO T?O bài b?n v? Công ngh? thông tin/?i?n t? Vi?n thông theo mô hình 1 th?y 1 trò v?i các chuyên gia Công ngh? t?i FPT Telecom.
? ???c tham gia tr?c ti?p vào xây d?ng và phát tri?n các d? án l?n nh?: FPT Play, Fshare, Hi FPT, Fcall,…
? Cam k?t kí “H?p ??ng Lao ??ng Chính th?c” n?u ?áp ?ng ???c yêu c?u công vi?c sau khi k?t thúc th?i gian t?p s? và có b?ng T?t nghi?p.