Home » SINH VIÊN » Thông tin học bổng » Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist tuyển dụng kỹ sư

Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist tuyển dụng kỹ sư

Công ty TNHH Truyê?n hi?nh ca?p Saigontourist – Phòng Chi?n l??c – Nghiên c?u – Phát tri?n ?ang câ?n tuyê?n nhân s?? theo ca?c yêu câ?u sau:

 K? s? nghiên c?u và phát tri?n h? t?ng

 1. Mô t? công vi?c:

 • B? ph?n làm vi?c: Phòng Chi?n l??c – Nghiên c?u Phát tri?n.
 • Nghiên c?u và l?p ph??ng án tri?n khai công ngh? m?i trên h? t?ng truy?n d?n, ?áp ?ng cung c?p ?a d?ch v? (truy?n hình cáp, VOD, tho?i, Internet,…)
 • Tham gia xây d?ng và phát tri?n các d? án v? h? t?ng truy?n d?n c?a công ty.
 • Ki?m tra h? s? các d? án, công trình v? h? t?ng m?ng cáp: ph??ng án k? thu?t, b?n v? thi?t k?, d? toán v?t t?, tiêu chu?n k? thu?t và hi?u qu? ??u t?.
 • Ki?m tra ch?t l??ng v?t t?, thi?t b? trên h? t?ng m?ng cáp d?a vào các tiêu chu?n k? thu?t c?a t?ng lo?i v?t t?, thi?t b?.
 • Nghiên c?u, t?ng h?p và c?p nh?t tiêu chu?n k? thu?t thi?t b?, v?t t? thu?c h? t?ng truy?n d?n.
 • Tham gia ?o ki?m ch?t l??ng d?ch v? ngoài h? t?ng m?ng cáp khi có yêu c?u.
 • Nghiên c?u, n?m b?t các công ngh? m?i, tiên ti?n.

2. Yêu c?u:

a. Nam, T?t nghi?p ??i h?c lo?i khá tr? lên (> 7.0 GPA).

b. V? ki?n th?c:

 • N?m v?ng v? lý thuy?t tín hi?u:
  • Tín hi?u và các thông s? tín hi?u: power level, C/N, CSO, CTB (t??ng t?); MER, BER (s?)
  • Các k? thu?t ?i?u ch? s?: ASK, PSK, QPSK, QAM
  • K? thu?t siêu cao t?n: các thông s? truy?n sóng (thông s? S), ?? th? Smith, các m?ch siêu cao t?n.
  • Wifi 802.11b/g/n/ac
 • N?m v?ng v? nguyên lý thông tin quang:
  • S?i quang và các hi?n t??ng v?t lý liên quan: suy hao, tán x?, tán s?c, các hi?n t??ng phi tuy?n.
  • Ngu?n phát quang và thu quang, các ki?u ?i?u ch? quang.
  • Khu?ch ??i quang, bù tán s?c. Tính toán ch?t l??ng ???ng truy?n.
  • M?ng quang: PON, WDM, SONET/SDH và OTN.
 • Hi?u bi?t v? m?ng máy tính, có ch?ng ch? CCNA, CCNP, … là m?t l?i th?.
 • Hi?u bi?t v? k? thu?t truy?n hình và các thi?t b? trong m?ng truy?n hình cáp ho?c truy?n hình s? v? tinh là m?t l?i th?.

c. V? k? n?ng:

 • Bi?t cách s? d?ng các lo?i máy ?o: Vector Network Analyzer, Spectrum Analyzer, Oscilloscope, VOM.
 • Bi?t cách s? d?ng ph?n m?m thi?t k? chuyên d?ng AutoCAD.
 • S? d?ng thành th?o các ph?n m?m v?n phòng: Word, Excel, PowerPoint, Visio.

d. Các yêu c?u khác:

 • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c nhóm.
 • Ham h?c h?i và tìm hi?u các gi?i pháp công ngh? m?i.
 • T? duy logic t?t, có kh? n?ng phân tích, h?c h?i nhanh.
 • Có th? ?i công tác xa nhà lâu ngày (không th??ng xuyên) và th?c hi?n công vi?c ??t xu?t theo yêu c?u c?a c?p trên.

3. Quy?n l?i:

 • M?c l??ng: h?p d?n, có th? th?a thu?n trong quá trình ph?ng v?n.
 • Môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, chuyên nghi?p, khuy?n khích tài n?ng và phát tri?n cá nhân, khuy?n khích tinh th?n ??ng ??i, làm vi?c h?t mình và sáng t?o; có c? h?i ???c h?c t?p, ?ào t?o v?i các chuyên gia n??c ngoài.
 • ???c h??ng các ch? ?? BHXH và BHYT theo quy ??nh c?a nhà n??c.
 • ???c h??ng các ch? ?? phúc l?i theo quy ??nh c?a công ty nh?: B?o hi?m S?c kh?e, Th??ng Quý, L?, T?t,….

4. H? s? xin vi?c bao g?m:

 1. ??n xin vi?c, CV
 2. S? y?u lý l?ch
 3. B?ng ?i?m, B?ng T?t nghi?p ??i h?c.
 4. B?n sao công ch?ng CMND, S? H? kh?u
 5. Gi?y khám s?c kh?e
 6. 02 t?m hình 3×4

 Hô? s? tuyê?n du?ng vui lo?ng g??i vê? ?i?a chi?:

Nguyê?n Thi? Tru?c Chi – Bô? phâ?n Ha?nh chi?nh nhân s?? – Công ty SCTV – P.CL-NC-PT

?i?a chi?: S? 01, ???ng Võ Chí Công, Ph??ng Th?nh M? L?i, Qu?n 2, TPHCM

?iê?n thoa?i: 0901812093                     Email: chi.ntt@sctv.vn

Giới thiệu Khoa

Thư viện ảnh