Công ty Vector Infotech tuyển dụng kỹ sư

1. Thông tin Công ty
Vector InfoTech Group ???c thành l?p vào n?m 1992 v?i tr? s? chính ??t t?i Singapore, và hi?n nay ?ã có chi nhánh t?i các n??c nh?: Malaysia, Thái Lan, Vi?t Nam, ?-r?p Xê-út, ?ài Loan, Hàn Qu?c, Trung Qu?c. Chúng tôi cung c?p và thi?t k? các gi?i pháp tích h?p h? th?ng công nghi?p v?i s? k?t h?p hi?u qu? c?a ph?n c?ng, ph?n m?m và d?ch v? k? thu?t cho ng??i dùng MNC toàn c?u và nhà th?u EPC. Tr?ng tâm c?a chúng tôi là ph?c v? khách hàng t? các ngành công nghi?p nh? d?u khí, hàng h?i và ?óng tàu, hóa ch?t, vi?n thông và v?n t?i, x? lý d? li?u, hóa d?u và công nghi?p t? ??ng hóa công nghi?p
Chi Nhánh Vector Infotech Viet Nam ???c thành l?p n?m t? 2012, ban ??u ch? v?i 02 nhân s? chính, sau 5 n?m ho?t ??ng thì s? l??ng nhân s? ?ã t?ng lên 30 ng??i và ?ang t?ng b??c kh?ng ??nh ch? ??ng trong th? tr??ng, ?ang h??ng t?i m?c tiêu là chi nhánh cung c?p ch?t l??ng d?ch v? k? s? t?t nh?t cho toàn Vector group
Giá tr? tài s?n l?n nh?t mà Vector Infotech Vietnam t? hào có ???c không ph?i là máy móc, ??t ?ai mà chính là con ng??i, v?i tiêu chí tìm ki?m và ?ào t?o các nhân tài tr? tu?i, có ?am mê v?i công vi?c trong ngành công ngh? thông tin, b?u chính, chúng tôi luôn hoan nghênh ti?p ?ón các b?n gia nh?p và ???c ?ào t?o trong môi tr??ng làm vi?c qu?c t? n?ng ??ng và c? h?i th?ng ti?n cao.
V?i ?à phát tri?n, Vector Infotech hi?n ?ang tuy?n d?ng h?n 05 ng??i vào v? trí K? s? vi?n thông làm vi?c t?i V?n phòng Công ty
2. Mô t? công vi?c:
– Thi?t k? các b?n v? k? thu?t, chu?n b? tài li?u theo yêu c?u d? th?u các d? án
– Ph?i h?p, theo dõi, giám sát v?i các b? ph?n ho?c các bên liên quan ?? ??m b?o các d? án ???c hoàn thành theo ?úng k? ho?ch
– X? lý, h? tr? các yêu c?u c?a khách hàng v? cài ??t, thông s? k? thu?t
3. Yêu c?u:
– ?u tiên cho các sinh viên m?i t?t nghi?p ho?c chu?n b? t?t nghi?p
– Trung th?c, có tinh th?n c?u ti?n, ham h?c h?i, hòa ??ng, n?ng ??ng, t? tin, giao ti?p t?t
– Có ki?n th?c t?t v? H? th?ng Vi?n Thông, M?ng máy tính.

– Ti?ng Anh giao ti?p t?t ( B?t bu?c)
– Có kh? n?ng làm vi?c nhóm, ch?u ???c áp l?c cao
1. Th?i gian và n?i làm vi?c:
– Toàn th?i gian t? Th? hai ??n th? sáu hàng tu?n, t? 8:30 ??n 17:30, n?u có yêu c?u làm vi?c ngoài th?i gian trên thì s? ???c tr? ti?n ngoài gi? theo quy ??nh c?a lu?t lao ??ng
– ??a ?i?m làm vi?c: Phòng 8.01, S? 1489 Nguy?n V?n Linh, Ph??ng Tân Phong, Qu?n 7, TP HCM
2. Quy?n l?i:
– M?c l??ng c?nh tranh
– Công vi?c thách th?c, môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p
– C? h?i th?ng ti?n trong công vi?c
– ???c h??ng các chính sách ?ãi ng? x?ng ?áng, phù h?p v?i n?ng l?c và kinh nghi?m
– ???c ?ào t?o t?i công ty ho?c tham gia các khóa h?c trong và ngoài n??c.
– C? h?i tham gia nhi?u ho?t ??ng v?n hóa, th? d?c th? thao, gi?i trí…
3. Cách th?c n?p h? s?
?ng viên có nhu c?u tuy?n d?ng xin g?i v? c? hai ??a ch? mail: linhto@vectorinfotech.com/ baodt@vectorinfotech.com
Trên tiêu ?? email xin vui lòng ghi rõ : SV h?c vi?n BCVT – ?ng tuy?n v? trí K? s?
Thông tin chi ti?t xem t?i Website: http://www.vectorinfotech.com ho?c http://www.vectorinfotech.com.vn
Ng??i liên h? khi c?n h? tr?: Ms.Linh – 0979707725
Email: linhto@vectorinfotech.com