Hệ Đào Tạo

Ngành K? Thu?t ?i?n, ?i?n t? và Vi?n Thông

  • Chuyên ngành: K? Thu?t Vi?n Thông (Telecommunication Engineering)
  • Mã s?: 60.52.02.08
  • Trình ?? ?ào t?o: th?c s? và ti?n s?

Ngành k? thu?t ?i?n t? truy?n thông

  • Trình ?? ?ào t?o: ??i h?c h? chính quy
  • Trình ?? ?ào t?o: cao ??ng h? chính quy