Mục tiêu đào tạo

T?o môi tr??ng giáo d?c và ?ào t?o chuyên ngành t?t. Sinh viên l?nh h?i ???c ??y ?? ki?n th?c và k? n?ng chuyên ngành ?? thành công trong cu?c s?ng. Sinh viên tr??ng thành v?i kh? n?ng t? h?c, kh? n?ng c?ng tác, tuân th? pháp lu?t, s?ng có trách nhi?m và tr? thành công dân h?u ích.

S? d?ng các ph??ng pháp ?ào t?o hi?u qu?, n?i dung và công ngh? tiên ti?n theo sát th?c t? ?? tr? thành m?t ??a ch? cung c?p ngu?n nhân l?c ch?t l??ng ?áng tin c?y cho xã h?i.