DU LỊCH HÈ KHOA VIỄN THÔNG 2017 TẠI CÁI BÈ (TIỀN GIANG)

Nhân d?p hè n?m 2017, Khoa Vi?n Thông 2 ?ã t? ch?c chuy?n du l?ch t?i Cái Bè (Ti?n Giang) vào ngày 3/6/2017 và 4/6/2017. Chuy?n ?i này ?ã nh?n ???c s? h??ng ?ng và ?ng h? r?t nhi?t tình c?a Th?y Cô trong Khoa Vi?n Thông và gia ?ình. ?ây là l?n ??u tiên m?t chuy?n du l?ch hè c?a Khoa Vi?n Thông có s? tham d? ??y ?? c?a t?t c? Th?y Cô trong Khoa. C? ?oàn ?ã tr?i qua hai ngày ngh? d??ng t?i Mekong Resort & Spa và tham quan Cái Bè (Ti?n Giang) th?t vui, thân m?t và r?t thú v?.

a

b

T?i Mekong Resort & Spa, c? ?oàn ?ã ???c tr?i nghi?m m?t k? ngh? d??ng thú v? v?i khung c?nh sông n??c thiên nhiên c?a mi?n Tây Nam B?, ?ua thuy?n cayak, ?i xe ??p, … và ?n t?i cùng nhau t?i nhà hàng c?a resort. Sau khi r?i Mekong Resort & Spa, ?oàn ti?p t?c ?i thuy?n tham quan ch? n?i Cái Bè (Ti?n Giang) và th? làm nông dân tát m??ng b?t cá. Th?y Cô và các thành viên nhí trong ?oàn ?ã ???c tr?i nghi?m th?c t? chân l?m, tay bùn c?a ng??i nông dân là nh? th? nào.

Chuy?n du l?ch hè 2017 k?t thúc sau ho?t ??ng th?m c? s? làm c?m, k?o d?a vào nuôi ông. Khoa Vi?n Thông chia tay nhau và h?n hè 2018 v?i ??y ?? các thành viên nh? trong k? ngh? hè này và h?a h?n có nh?ng tr?i nghi?m m?i.

c

d

e

f