Ban Chủ Nhiệm Khoa

Ch? nhi?m khoa: PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o

Lãnh ??o và qu?n lý chung các ho?t ??ng trong Khoa và tr?c ti?p qu?n lý:

 • Ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao công ngh?
 • H?p tác qu?c t?
 • Ch??ng trình ??o t?o ??i h?c và sau ??i h?c
 • Công tác phòng thí nghi?m, c? s? v?t ch?t và trang thi?t b?.
 • Quan h? doanh nghi?p và qu?ng bá hình ?nh khoa

?i?n tho?i: 08-3910-1536

Email: baovnq@ptithcm.edu.vn

Phó ch? nhi?m khoa: ThS. Tr?n ?ình Thu?n

Ph? trách ?ào t?o ??i h?c và công tác sinh viên

 • Ho?t ??ng ?ào t?o ??i h?c các h?
 • Ho?t ??ng ?oàn th? c?a sinh viên và c?u sinh viên

?i?n tho?i: 08-3 730 5315

Email: tdthuan@ptithcm.edu.vn

LÃNH ??O KHOA CÁC TH?I K?

 • 2011-2016
  • Tr??ng Khoa: Th?y Nguy?n Xuân Khánh
  • Phó Tr??ng Khoa: Th?y Tr?n ?ình Thu?n
  • Phó Tr??ng Khoa: Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o
 • 2005-2011
  • Tr??ng Khoa: Th?y Nguy?n Xuân Khánh
  • Phó Tr??ng Khoa: Th?y Nguy?n V?n Thiên
  • Phó Tr??ng Khoa: Th?y H? V?n C?u
 • 1998-2005
  • Tr??ng Khoa: Th?y Nguy?n Xuân Khánh
  • Phó Tr??ng Khoa: Th?y Nguy?n V?n Thiên