Nhân sự

PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o

ThS. Tr?n ?ình Thu?n

TS. Tr?n Trung Duy

ThS. Ph?m Qu?c H?p

ThS. Nguy?n Xuân Khánh

TS. Lê Qu?c C??ng

 • Ch?c v?: Gi?ng viên th?nh gi?ng
 • B? môn: Thông Tin Quang
 • H??ng nghiên c?u: thông tin quang, quang vô tuy?n, chuy?n m?ch quang
 • Môn gi?ng d?y:
 • Email: lequocucong@ptithcm.edu.vn / cuonglequoc@gmail.com
 • Website cá nhân:

ThS. Nguy?n T?n Nhân

TS. ?ình Vi?t Hào

 • Ch?c v?: Gi?ng viên
 • B? môn: M?ng Vi?n Thông
 • H??ng nghiên c?u:
 • Môn gi?ng d?y:
 • Email:
 • Website cá nhân:

ThS. Lê Duy Khánh

ThS. Nguy?n Khánh Toàn

ThS. ?? V?n Vi?t Em

ThS. Nguy?n V?n Lành

ThS. Phan Thanh ?àm

ThS. Lê Chu Kh?n

ThS. Phan Thanh To?n

 • Ch?c v?: Gi?ng viên
 • B? môn: M?ng Vi?n Thông
 • H??ng nghiên c?u: M?ng máy tính, M?ng Vi?n thông, Routing, Switching, Công ngh? M?ng b?ng r?ng, An ninh m?ng, ?o hóa và Cloud computing.
 • Môn gi?ng d?y: C? s? k? thu?t m?ng truy?n thông, M?ng máy tính, Internet và các giao th?c
 • Email: phanthanhtoan@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân: http://phanthanhtoan.net/

ThS. Ph?m Minh Quang

 • Ch?c v?: Gi?ng viên
 • B? môn: Vô Tuy?n
 • H??ng nghiên c?u: Thông tin vô tuy?n
 • Môn gi?ng d?y: Mô ph?ng h? th?ng truy?n thông, Các m?ng thông tin vô tuy?n, Thu phát vô tuy?n, Th?c hành chuyên sâu.
 • Email: phamminhquang@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

KS. Nguy?n V?n Hi?n

ThS. Hu?nh V?n Hóa

CN. Nguy?n Th? Thu Th?y