Thành tích

Thành tích

 • Năm 2016: Cờ Thi Đua của Bộ Thông Tin và Truyền Thông giai đoạn 2014 – 2016 (Quyết định số 742 QĐ-HV ngày 25 tháng 8 năm 2017)
 • Năm 2017
  • ​Công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2017 (1076/QĐ-HV)
  • Công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2017 (1077/QĐ-HV)
  • Tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các tập thể có thành tích tiêu biểu năm 2017 (1078/QĐ-HV)
  • Quyết định Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017 (168/QĐ-HV)
  • Quyết định Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 (169/QĐ-HV)
  • Quyết định Tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện năm 2017 (170/QĐ-HV)
  • Quyết định Khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt đọng nghiên cứu khoa học của Học viện  năm 2017 (171/QĐ-HV)
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016 – 2017 (1262/QĐ-BTTT)