Thành tích

 • N?m 2016: C? Thi ?ua c?a B? Thông Tin và Truy?n Thông giai ?o?n 2014 – 2016 (Quy?t ??nh s? 742 Q?-HV ngày 25 tháng 8 n?m 2017)
 • N?m 2017

  • ?Công nh?n danh hi?u t?p th? Lao ??ng tiên ti?n n?m 2017 (1076/Q?-HV)
  • Công nh?n danh hi?u t?p th? Lao ??ng xu?t s?c n?m 2017 (1077/Q?-HV)
  • T?ng Gi?y khen c?a Giám ??c H?c vi?n cho các t?p th? có thành tích tiêu bi?u n?m 2017 (1078/Q?-HV)
  • Quy?t ??nh Công nh?n danh hi?u Lao ??ng tiên ti?n n?m 2017 (168/Q?-HV)
  • Quy?t ??nh Công nh?n danh hi?u Chi?n s? thi ?ua c? s? n?m 2017 (169/Q?-HV)
  • Quy?t ??nh T?ng Gi?y khen c?a Giám ??c H?c vi?n n?m 2017 (170/Q?-HV)
  • Quy?t ??nh Khen th??ng t?p th? và các cá nhân có thành tích xu?t s?c trong ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c c?a H?c vi?n  n?m 2017 (171/Q?-HV)