Home » Hội nghị quốc gia/quốc tế

Hội nghị quốc gia/quốc tế

Khoa Viễn Thông 2 đã tổ chức thành công các hội nghị quốc gia và quốc tế sau:

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

 1. Hội nghị quốc tế APCC 2019, www.apcc-conf.org
 2. Hội nghị quốc tế ISSPIT 2019, www.isspit2019.org
 3. Hội nghị quốc tế KSE 2018, www.kse-conf.org
 4. Hội nghị quốc tế ATC 2018, www.atc-conf.org
 5. Hội nghị quốc tế SigTelCom 2018, www.sigtelcom.net/2018
 6. Hội nghị quốc tế ICGHIT 2015, www.icghit.org
 7. Hội nghị quốc tế Vietnam – Japan International Symposium on Antennas and Propagation 2015
 8. Hội nghị quốc tế Nafosted NICS 2015, www.nafosted-nics.org
 9. Hội nghị quốc tế ICGHIT 2014, www.icghit.org
 10. Hội nghị quốc tế ComManTel 2013, www.commantel.org

HỘI NGHỊ QUỐC GIA

 1. Hội nghị quốc gia REV-ECIT 2017, www.rev-conf.org
 2. Hội nghị quốc gia REV-ECIT 2015, www.rev-conf.org