Hội thảo khoa học “Large-scale MIMO Precoding Designs” của GS. TS. Lê Ngọc Thọ, Đại học McGill, Canada

Vào ngày 2/6, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh –  ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c do GS. TS. Lê Ng?c Th?, ??i h?c McGill, Canada, trình bày v? ch? ?? “Large-scale MIMO Precoding Designs”. GS. TS. Lê Ng?c Th? ?ã ???c nh?n nhi?u gi?i th??ng uy tín c?a Canada vinh danh các k?t qu? nghiên c?u ?i?n hình trong l?nh v?c Vi?n thông trong ?ó có Huy ch??ng Kim c??ng c?a N? hoàng Canada Elizabeth II vào n?m 2013.

giao su Tho

Bu?i h?i th?o là d?p ?? các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS giao l?u v?i GS. lê Ng?c Th? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng và công ngh? c?a m?ng vô tuy?n th? h? m?i 5G.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?i th?o, TS. Tân H?nh thay m?t H?c Vi?n C? S? ?ã c?m ?n GS. Lê Ng?c Th? dành th?i gian giao l?u và trao ??i v?i các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên. TS. Tân H?nh c?ng bày t? mong mu?n h?p tác v?i GS. Lê Ng?c Th? trong ho?t ??ng NCKH, ?ào t?o nghiên c?u sinh và xây d?ng các nhóm nghiên c?u m?nh trong H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published.