Home » Seminar Khoa Học » Hội thảo khoa học “Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA” của Giáo Sư Hikmet Sari

Hội thảo khoa học “Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA” của Giáo Sư Hikmet Sari

Vào sáng ngày 11/06/2018, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) –  ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? “?a truy nh?p cho truy?n thông vô tuy?n th? h? th? 5: M?t cái nhìn m?i v? NOMA” do GS. Hikmet Sari (IEEE Fellow), ??n t? ??i h?c Nanjing University of Posts and Telecommunications and Sequans Communications, Trung Qu?c, trình bày. Trong bu?i h?i th?o khoa h?c, GS. Hikmet Sari ?ã gi?i thi?u v? k? thu?t ?a truy nh?p không tr?c giao (NOMA) và ?? xu?t m?t ph??ng pháp ti?p c?n m?i cho k? thu?t này.

Tham d? bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ?ông ??o quý Th?y/Cô Khoa Vi?n thông II, Khoa C? B?n II, cùng các b?n sinh viên c?a HVCS. ??c bi?t, bu?i h?i th?o khoa h?c có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c và các gi?ng viên ??n t? các tr??ng ??i H?c khác trong thành ph?.

?ây d?p ?? các nhà khoa h?c, các gi?ng viên và sinh viên g?p g? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng nghiên c?u và các công ngh? m?ng truy?n thông th? h? m?i. Bu?i h?i th?o khoa h?c k?t thúc v?i ph?n giao l?u sôi ??ng gi?a GS. Hikmet Sari v?i các nhà khoa h?c.