Home »

Hội thảo trực tuyến miễn phí Đám mây AWS

Ngày 23 tháng Tám n?m 2018 | 1 gi? tr?a – 5 gi? 30 phút chi?u

Tìm hi?u thêm và ??ng ký »

Hãy cùng chúng tôi tham gia H??ng d?n kh?i ??ng cùng AWS, ?ây là h?i th?o tr?c tuy?n mi?n phí kéo dài 1/2 ngày s? gi?i thi?u cho b?n bi?t cách b?t ??u s? d?ng ?ám mây AWS. H?i th?o ?? c?p ??n nhi?u ch? ??, t? b?o m?t và cách d?ng framework có ki?n trúc t?i ?u ??n machine learning và serverless, b?n s? ???c h?c h?i t? các chuyên gia k? thu?t AWS c?a chúng tôi, h? s? chia s? các ph??ng pháp th?c hành t?t nh?t, tính n?ng ch? ??o c?ng nh? các tr??ng h?p s? d?ng ph? bi?n nh?t, ngoài ra, b?n s? có c? h?i ???c t??ng tác tr?c ti?p v?i h?.

??ng b? l? các h?i th?o chuyên ?? th?c hành v?i các chuyên gia AWS, nh?ng ng??i s? tham gia tr?c ti?p ?? h??ng d?n b?n m?i th? – tham gia cùng chúng tôi nh?ng v?n t?n h??ng s? tho?i mái t? không gian riêng c?a b?n! Hãy ??ng ký ngay ?? ???c tham d? bu?i h?c h?i và t??ng tác v?i các Chuyên gia k? thu?t AWS c?a chúng tôi di?n ra vào bu?i tr?a!

?? kh?i hành chuy?n hành trình v?i ?ám mây AWS tr??c h?i th?o, hãy xem qua các tài li?u tr?c tuy?n s? ???c cung c?p theo yêu c?u c?a chúng tôi!

Lý do b?n nên tham d?:
  • Tìm hi?u cách t?ng t?c chuy?n hành trình trên ?ám mây AWS
  • T? làm quen v?i B?ng ?i?u khi?n AWS trong h?i th?o chuyên ?? th?c hành tr?c tuy?n có các chuyên gia AWS s?n sàng h? tr?!
  • ???c các chuyên gia AWS gi?i ?áp th?c m?c trong các bu?i h?i ?áp tr?c ti?p

Tìm hi?u thêm và ??ng ký »