LỊCH THI TN Hệ ĐHTX khoá 2015 (2.5 năm); Khóa 2013 (5 năm) và các khóa trước thi lại; Hệ ĐH VLVH khóa 2010 thi lại (Cơ sở tại Tp HCM)

Các Anh/Ch? quan tâm vui lòng xem L?CH THI TN H? ?HTX khoá 2015 (2.5 n?m); Khóa 2013 (5 n?m) và các khóa tr??c thi l?i; H? ?H VLVH khóa 2010 thi l?i (C? s? t?i Tp HCM) t?i ?ây: xem chi ti?t.