Chương trình/Quỹ nghiên cứu khoa học trọng điểm

Ch??ng trình 1

Tên ch??ng trình: Chính ph? ?i?n t? KC.36a

??n v? ch? trì: B? Khoa h?c và Công ngh?

Tham kh?o:

Ch??ng trình 2

Tên ch??ng trình: Ch??ng trình KH&CN c?p nhà n??c ph?c v? phát tri?n b?n v?ng vùng Tây B?c

??n v? ch? trì: ?H Qu?c gia Hà N?i

Tham kh?o: http://taybac.vnu.edu.vn/portal/Home/default.aspx

Ch??ng trình 3

Tên ch??ng trình: Ch??ng trình Khoa h?c và Công ngh? V? Tr?

??n v? ch? trì: Vi?n Hàn lâm KH&CN Vi?t Nam

Tham kh?o: 

Ch??ng trình 4

Tên ch??ng trình: S?n ph?m Qu?c gia v? an toàn thông tin

??n v? ch? trì: B? Khoa h?c và Công ngh?

Ch??ng trình 5

Tên ch??ng trình: S?n ph?m Công ngh? thông tin tr?ng ?i?m

??n v? ch? trì: B? TT & TT

Ch??ng trình 6

Tên ch??ng trình: Ch??ng trình h? tr? ?ng d?ng, chuy?n giao ti?n b? khoa h?c và công ngh? thúc ??y phát tri?n kinh t? – xã h?i nông thôn, mi?n núi, vùng dân t?c thi?u s? giai ?o?n 2016-2025

??n v? ch? trì: B? Khoa h?c và Công ngh?

Tham kh?o: http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Bo-KHCN/1CEFF5BB 00564B56A0 7626E6B4E6D664/

Ch??ng trình 7

Tên ch??ng trình: Khoa h?c và Công ngh? ph?c v? phát tri?n Kinh t? – Xã h?i vùng Tây Nguyên

??n v? ch? trì: Vi?n Hàn lâm KH&CN Vi?t Nam

Tham kh?o: http://www.vast.ac.vn/cac-chuong-trinh-du-an-quan-trong/1206-chuong-trinh-tay-nguyen-3

Ch??ng trình 8

Tên ch??ng trình: Qu? R&D c?a Mobifone

??n v? ch? trì: Mobifone

Ghi chú: Qu? phát tri?n KHCN (3 – 10% thu nh?p tính thu? thu nh?p doanh nghi?p)

Ch??ng trình 9

Tên ch??ng trình: Qu? R&D c?a VNPT

??n v? ch? trì: VNPT

Ghi chú: Qu? phát tri?n KHCN (3 – 10% thu nh?p tính thu? thu nh?p doanh nghi?p)

Ch??ng trình 10

Tên ch??ng trình: Ch??ng trình KHCN c?a S? KHCN c?a các T?nh và các thành ph? tr?c thu?c trung ??ng

??n v? ch? trì: S? KHCN các T?nh và các thành ph? tr?c thu?c trung ??ng