Home » NGHIÊN CỨU » Đề tài và Dự án

Đề tài và Dự án

ĐANG TRIỂN KHAI

Đề tài 1

 • Tên đề tài: Research and development on short distance communication and imaging for applications in ASEAN region
 • Cấp quản lý: ASEAN IVO
 • Thời gian thực hiện: 2016-2019
 • Chủ trì đề tài: PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Đề tài 2

 • Tên đề tài: Đánh giá hiệu năng mạng vô tuyến chuyển tiếp dưới ảnh hưởng của suy hao phần cứng
 • Cấp quản lý: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2015-2017
 • Chủ trì đề tài: TS. Trần Trung Duy

Đề tài 3

 • Tên đề tài: Nghiên cứu và đánh giá các kỹ thuật cải thiện chất lượng cho hệ thống truyền thông truyền tiếp trong môi trường vô tuyến thông minh
 • Cấp quản lý: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2015-2017
 • Chủ trì đề tài: PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

ĐÃ HOÀN THÀNH

Đề tài 1

 • Tên đề tài: Nghiên cứu và đánh giá các kỹ thuật cải thiện chất lượng cho hệ thống truyền thông chuyển tiếp trong môi trường vô tuyến thông minh
 • Cấp quản lý: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2013-2015
 • Chủ trì đề tài: TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Đề tài 2

 • Tên đề tài: Khảo sát thực trạng sử dụng phổ tần số nghiên cứu cải thiện hiệu suất và đề xuất các giải pháp sử dụng tần số động cho công nghệ vô tuyến nhận thức
 • Cấp quản lý: Sở Khoa Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian thực hiện: 2011-2014
 • Chủ trì đề tài: TS. Lê Quốc Cường và TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Đề tài 3

 • Tên đề tài: Thiết kế và phân tích chất lượng mạng relay hợp tác trong môi trường cơ hội truy nhập tần số.
 • Cấp quản lý: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2011-2013
 • Chủ trì đề tài: TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo