Lĩnh Vực Nghiên Cứu

  • H??ng 1: Nghiên c?u c? b?n có ??nh h??ng các v?n ?? trong m?ng vi?n thông nh?m xây d?ng n?ng l?c khoa h?c cho vi?c làm ch? công ngh? tiên ti?n ???c chuy?n giao t? n??c ngoài và sáng t?o ra công ngh? m?i. Chú tr?ng ?úng m?c nh?ng nghiên c?u lý thuy?t hi?n ??i c?n thi?t ?? ?ón ??u s? phát tri?n c?a khoa h?c và công ngh? trong l?nh v?c ?i?n t? vi?n thông. L?nh v?c t?p trung hi?n t?i: cognitive radio, energy harvesting, physical layer security, performance analysis, wireless channel modelling, network performance
  • H??ng 2: Nghiên c?u ?ng d?ng và chuy?n giao công ngh? trong l?nh v?c ?i?n t? vi?n thông làm n?n t?ng. Cho phép t?ng b??c có th? nh?n bi?t, l?a ch?n, làm ch?, ch? t?o m?t ph?n, ch? t?o toàn ph?n các công ngh? hay h? th?ng ?i?n t? vi?n thông ph?c v? cho th? tr??ng n?i ??a và h??ng t?i xu?t kh?u. L?nh v?c t?p trung hi?n t?i: ch? t?o th? các h? th?ng m?ch vô tuy?n/anten cao t?n/ngu?n.
  • H??ng 3: K? thu?t ??o ng??c (reverse engineering) cho các h? th?ng vi?n thông và ICT cho phép t?o ra hay làm ch? m?t n?n t?ng/h? th?ng/k? thu?t m?i có ch?c n?ng t??ng t? c?a n??c ngoài nh?m m?c ?ích làm ch? công ngh?, ti?t ki?m chi phí nghiên c?u c? b?n và ph?c v? m?c ?ích an ninh. L?nh v?c t?p trung hi?n t?i: Tích h?p h? th?ng, mã ngu?n m? cho các ?ng d?ng VoIP, video conference, IPTV, Call Center, GPS.
  • H??ng 4: Nghiên c?u các xu h??ng công ngh?/chu?n trong l?nh v?c ?i?n t? vi?n thông nh?m ??a ra các khuy?n ngh? ? khía c?nh k? thu?t phù h?p v?i ?i?u ki?n ??a lý, kinh t?, xã h?i Vi?t Nam và th?c hi?n ch?c n?ng t? v?n chuyên gia c?a tr??ng ??i h?c chuyên ngành. L?nh v?c t?p trung hi?n t?i: chu?n vô tuy?n th? h? m?i, lu?t t?n s?.
  • H??ng 5: Nghiên c?u ph?c v? công tác d?y và h?c chuyên ngành ?i?n t? vi?n thông. L?nh v?c t?p trung hi?n t?i: ch? t?o/xây d?ng các h? th?ng thí nghi?m th?c hành và mô ph?ng, xây d?ng phòng thí nghi?m ?o, phòng thí nghi?m t? xa ph?c v? nhu c?u nghiên c?u c?a sinh viên và giáo viên.

Chi?n l??c phát tri?n KHCN giai ?o?n 2017 – 2022 c?a H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thôngt?i ?ây.

Hits: 336