Home »

NHẬN QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP CQ KHÓA 2014-LT KHÓA 2016

Thân g?i sinh viên và các b?n l?p tr??ng,

V?n phòng Khoa thông báo v? vi?c nh?n quy?t ??nh giao ?? án t?t nghi?p cho l?p chính quy khóa 2014 và liên thông khóa 2016 (?ính kèm quy?t ??nh).

Th?i h?n nh?n phi?u: 10h00 ngày 9/10/2018 t?i v?n phòng Khoa VT qu?n 1 (??i di?n 3 l?p tr??ng lên nh?n phi?u và phát l?i cho các b?n).

Th?i gian làm ?? án: t? ngày 8/10-10/12/2018 (10 tu?n).

Ngày n?p quy?n ?? án: 10/12/2018 n?p t?i qu?n 1.

Ngày b?o v? ?? án: 17/12/2018 t?i qu?n  1.

??i di?n VPKVT.