Home » SINH VIÊN » Thông tin giáo vụ » Quyết định V/v Phê duyệt danh sách SV miễn học, miễn thi môn GDQP Hệ ĐHTX

Quyết định V/v Phê duyệt danh sách SV miễn học, miễn thi môn GDQP Hệ ĐHTX

  • Danh sách sinh viên được xét miễn học/miễn thi môn GDQP Hệ Đại học Từ xa: tại đây.